KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2021

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

znak obec Klenovice
Zastupitelstvo obce Klenovice


Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 25. 11. 2021 usnesením č. 29/307/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):


Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Klenovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je obecní úřad.1


Článek 2
Poplatník

1) Poplatníkem poplatku je2
  a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
  b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
Článek 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5


Článek 4
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
2) V ohlášení poplatník uvede6
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle článku 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9


Článek 5
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 900,- Kč.
2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10
  a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
  b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11
  a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
  b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
  c) je poplatník od poplatku osvobozen.


Článek 6
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle článku 4 odst. 1 této vyhlášky.


Článek 7
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je12
  a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
  a) se narodila v poplatkovém období poplatku, přičemž osvobození od poplatku trvá do konce tohoto poplatkového období,
  b) je přihlášena v sídle ohlašovny obecního úřadu,
  c) prokazatelně pobývá mimo území České republiky nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.
3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
  a) je žákem, učněm nebo studentem ubytovaným v domovu mládeže, internátu, vysokoškolské koleji nebo jiném zařízení sloužícím k ubytování, a to ve výši 50% roční sazby poplatku v roce ukončení každého školního roku.
4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do splatnosti poplatku uvedené v článku 6 této vyhlášky, případně ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu, vznikne-li tato skutečnost po lhůtě splatnosti poplatku uvedené v článku 6 této vyhlášky.
5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.13


Článek 8
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15


Článek 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku16

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.


Článek 10
Společná ustanovení

1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17
2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18


Článek 11
Přechodná ustanovení

1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle článku 4 odst. 1 této vyhlášky.
2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Článek 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 10. 12. 2020.


Článek 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Vacek v. r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 25. 11. 2021
Sejmuto z úřední desky: 13. 12. 2021

________________________________
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 10e zákona o místních poplatcích
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4 § 10p zákona o místních poplatcích
5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
12 § 10g zákona o místních poplatcích
13 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
14 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16 § 12 zákona o místních poplatcích
17 § 10q zákona o místních poplatcích
18 § 10r zákona o místních poplatcích

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek