KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Program obnovy venkova -> Program obnovy venkova na roky 2009-2014

Program obnovy venkova na roky 2009-2014

Program obnovy venkova
2009 - 2014
OBEC KLENOVICE

Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672


znak obce

Tento Program obnovy venkova obce Klenovice na období let 2009 – 2014 byl schválen zastupitelstvem obce Klenovice usnesením číslo 81/6/2008 ze dne 12.12.2008.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Obsah programu

1. Charakteristika obce
 
2. Shrnutí výsledků dosavadní realizace Programu obnovy venkova
 
3. Program obnovy venkova na období 2009 – 2014
  3.1. Osvětové, kulturní a společenské akce
  3.1.1. vydávání místního zpravodaje „Klenovického měsíčníku“
  3.1.2. udržování místních tradic
  3.1.3. setkávání s občany
  3.1.4. práce s dětmi
  3.1.5. Místní lidová knihovna
  3.1.6. kronika
  3.1.7. kulturní, osvětová činnost a společenské akce
  3.1.8. sportovní činnost
  3.1.9. hasiči
  3.2. Zachování, obnova a údržba zástavby
  3.2.1. dbát na zachování, obnovu a údržbu současné zástavby
  3.2.2. poskytování pomoci při obnově domů
  3.3. Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura
  3.3.1. péče o veřejná prostranství a zeleň
  3.3.2. vodní nádrž umělá – rybník na návsi
  3.3.3. Místní lidová knihovna
  3.3.4. místní restaurace
  3.3.5. místní restaurace - přístavba
  3.3.6. odpadové hospodářství
  3.3.7. sport
  3.3.8. obecní mobiliář
  3.3.9. místní kaplička
  3.3.10. místní komunikace stávající
  3.3.11. komunikace v jihozápadní části obce
  3.3.12. chodníky
  3.3.13. veřejný rozhlas
  3.4. Nová zástavba
  3.4.1. nové lokality
  3.4.2. komunikace v nových lokalitách
  3.4.3. vodovodní řad v nových lokalitách
  3.4.4. kanalizační řad včetně ČOV v nových lokalitách
  3.4.5. veřejné osvětlení a místní rozhlas v nových lokalitách
  3.5. Obnova a údržba krajiny
  3.5.1. rybník u viaduktu v lokalitě Výhony
  3.5.2. společná zařízení - remízy, protierozní meze, zasakovací pásy, průlehy pro odvodnění
  3.5.3. zeleň ve volné krajině
 
4. Závěr


1. Charakteristika obce

Obec Klenovice leží v Jihočeském kraji v okrese Tábor. Hlavní část obce se rozkládá po obou stranách mezinárodní silnice I/3, která je dopravní tepnou spojující Německo s Rakouskem K obci dále náleží obydlené samoty Nová hospoda, Pod Svákovem a U Hasíka. Katastrální výměra obce činí 657 ha. K 31.12.2008 je v Klenovicích trvale hlášeno 587 obyvatel, z toho je 232 mužů, 236 žen a 119 dětí do 15 let.
Dne 1.4.2008 byly rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obci Klenovice uděleny obecní symboly, jejich návrhy zpracoval heraldik Miroslav J.V.Pavlů. Kompozice klenovického znaku představuje spojení tzv. mluvícího znamení (listy javoru klenu s charakteristickými křídlatými plody) a připomínky bývalých významných majitelů vesnice - louňovického kláštera (opatská berla), Rožmberků (kombinace červené a stříbrné) a města Soběslavi (modrá z jejich městského znaku). Z návrhu znaku vychází i obecní vlajka, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.
Obec je členem mikroregionu DSO Soběslavsko a Svazku obcí TDO Lužnice.

Z roku 1398 pochází nejstarší do dnešní doby zachovaný písemný záznam, v němž se prvně objevuje jméno Klenovic. Prvním historicky prokázaným obyvatelem obce byl Jarka z Klenovic, který dle nejstarší nalezené písemné zmínky vedl dědickou při o majetek s králem. V průběhu věků Klenovice měnily své pány. První známou vrchností, jíž byly Klenovice poddány, byl klášter v Louňovicích pod Blaníkem. Z rukou těchto premonstrátů postupně Klenovice putovaly majetky husitského města Tábora, šlechtického rodu Rožmberků a města Soběslavi. V roce 1976 došlo ke sloučení obce s městem Soběslav v jeden správní celek. Od 1.1.1991 jsou Klenovice na základě zákona o obcích a provedeného referenda opět samostatnou obcí.


2. Shrnutí výsledků dosavadní realizace Programu obnovy venkova

V souladu se zpracovaným Programem obnovy venkova, jehož základní znění bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 5.2.1999, jsou v Klenovicích realizovány akce vedoucí mimo jiné k udržování současného stavu a dalšímu rozvoji obce, kulturně společenskému vyžití občanů a k obnově krajiny.
Plnění bodů Programu obnovy venkova:
ad I.) Akce osvětové, kulturní a společenské spočívají ve vydávání Klenovického měsíčníku, udržování tradic (pouť, pálení čarodějnic, mikulášská nadílka), setkávání s občany, pořádání sousedského bálu, konání vítání občánků do života a Dne dětí. Dále je v obci zřízena Místní lidová knihovna, která je občany hojně využívána a lze konstatovat, že se pyšní nezanedbatelným knihovním fondem.
ad II.) Z akcí pro zlepšení občanské vybavenosti obec zrealizovala výstavbu autobusových čekáren, separačního dvora, nové hasičské zbrojnice. Dále byla vybudována zpevněná komunikace v jihovýchodní části obce, vodovodní a kanalizační síť včetně čistíren odpadních vod v nových lokalitách a rovněž došlo k rozšíření veřejného osvětlení a místního rozhlasu. V uplynulém období byla vystavěna dvě dětská hřiště a v roce 2008 byla provedena rekonstrukce budovy obecního úřadu. Samozřejmostí je, že každoročně jsou prováděny opravy místních komunikací po zimním období. Neuskutečněnou akcí doposud zůstává větší úprava místní restaurace, která měla spočívat v zateplení stropu, opravy střešní krytiny a rekonstrukce topení.
ad III.) Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby: Dbaní na zachování a údržbu typických vesnických domů a usedlostí, připomínající historii a ráz obce, které je jedním z bodů Programu obnovy venkova obce Klenovice, se příliš nedaří, protože požadavky vlastníků nemovitostí nejsou v plném souznění s touto myšlenkou. V obci tak na jednom domě vznikly tři vikýře, které rozbily siluetní pohledový historický ráz. Dále byla jedna stará vesnická usedlost zbourána a na jejím místě vystavěn dům nový, který sice mnohými svými prvky zapadá do okolního vesnického rázu staveb, nikoliv však svou výškou přečnívající okolí. Další historická selská stavení jsou buď bourána a ustupují novému a nebo se díky totální neúdržbě sama řítí k zemi, v lepším případě viditelně a nezadržitelně chátrají.
Iniciace údržby obytných domů byla ze strany obce podpořena poskytováním půjček z Fondu rozvoje bydlení obce, které však za období deseti let byly využity pouze pro patnáct domů.
Památník padlých, který je umístěn v parku u obecního úřadu, je řádně udržován. Jeho okolí bylo v minulém období citlivě upraveno a působí velice důstojným dojmem.
Obec má zpracovaný územní plán, podle něhož probíhá nová výstavba v obci a vcelku je tím pádem zachována požadovaná urbanistická struktura stávajícího osídlení.
ad IV.) Akce k úpravě veřejného prostranství byly vždy zaměřeny převážně na údržbu a obnovu zeleně. Byly upraveny plochy kolem požární nádrže, řádně je pečováno o park u obecního úřadu a dále byla vybudována parková plocha kolem čistírny odpadních vod v jihovýchodní části obce. Nejpalčivějším problém obce v této oblasti je stav chodníků podél silnice I/3, které musí projít celkovou rekonstrukcí.
ad V.) Akce na obnovu krajiny byly dle „Programu“ realizovány, nebo se jejich provádění uskutečňuje průběžně. Byla dokončena rekultivace prostoru Lomky, provedena výsadba zeleně a vybudováno dětské hřiště.

Financování akcí z Programu obnovy venkova bylo převážně prováděno z rozpočtu obce, dále i ze státního rozpočtu (dotace na výstavbu inženýrských sítí) a od roku 2001 jsou přímo v rámci tohoto programu poskytovány dotace, jejichž struktura je uvedena v tabulce.

rok účel částka
2001 dotace na úhradu úroků z úvěru na vybudování kanalizace a ČOV v novém zástavbě 81 805,00
2002 dotace na úhradu úroků z úvěru na vybudování kanalizace a ČOV v novém zástavbě 55 626,00
2003 dotace na úhradu úroků z úvěru na vybudování kanalizace a ČOV v novém zástavbě 34 710,00
2004 dotace na výstavbu veřejného osvětlení 90 000,00
2005 rekonstrukce místních komunikací 140 000,00
2006 oprava střechy kapličky
rozšíření veřejného osvětlení
50 000,00
60 000,00
2007 výstavba hasičské zbrojnice 120 000,00
2008 rekonstrukce obecního úřadu 100 000,00
celkem   732 141,00

Z výše uvedeného výčtu realizace Programu obnovy venkova obce Klenovice z roku 1999 je patrné, že ve většině případů byly cíle „Programu“ naplněny, proto je třeba tato pravidla pro následující období v plné míře aktualizovat.


3. Program obnovy venkova na období 2009 – 2014

Program obnovy venkova obce Klenovice na období let 2009 – 2014 vychází a navazuje na „Program“ schválený zastupitelstvem obce v roce 1999. Jednotlivé akce jsou zahrnuty v následujících oblastech.

  3.1. Osvětové, kulturní a společenské akce
  3.1.1. vydávání místního zpravodaje „Klenovického měsíčníku“ jako významného zdroje informací pro občany
současný stav: měsíčník vydáván o roku 1993
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně měsíčně
výdaje: cca Kč 20.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.2. udržování místních tradic
současný stav: pouť včetně mše svaté, pálení čarodějnic, mikulášská nadílka
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 20.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.3 setkávání s občany
současný stav: setkání s důchodci, sousedský bál
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 20.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.4. práce s dětmi
současný stav: Dětský den, ukončení školního roku a loučení s prázdninami
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 30.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.5. Místní lidová knihovna
současný stav: provoz knihovny, doplňování knihovního fondu
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 100.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.6. kronika
současný stav: kronika vedená v ručně psané formě
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 15.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.7. kulturní a společenské akce
současný stav: zájezdy do divadla, vítání občánků
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 70.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.8. sportovní činnost
současný stav: sportovní turnaje, pronájem sportovišť
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 30.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.1.9. hasiči
současný stav: místní SDH vyvíjí minimální činnost, hasičská soutěž v požárním útoku
konečný stav: zmobilizování členů SDH, aktivně zapojit do hasičské soutěže místní občany
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 100.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje

  3.2. Zachování, obnova a údržba zástavby
  3.2.1. dbát na zachování, obnovu a údržbu současné zástavby
současný stav: až na pár nevratných výjimek vcelku uspokojivý
konečný stav: prosazovat v maximální míře urbanistickou čistotu staré zástavby
termín realizace: průběžně
výdaje: xxx
financování: xxx
  3.2.2. poskytování pomoci při obnově domů
současný stav: půjčky z Fondu rozvoje bydlení
konečný stav: získání nových prostředků do fondu
termín realizace: průběžně
výdaje: xxx
financování: xxx

  3.3. Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura
  3.3.1. péče o veřejná prostranství a zeleň
současný stav: údržba zeleně a parkových ploch
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 150.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.3.2. vodní nádrž umělá – rybník na návsi
současný stav: poškozené hráze, částečně zabahněný
konečný stav: rekonstrukce hrází a odbahnění
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 1,500.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.3. Místní lidová knihovna
současný stav: nevyhovující prostory knihovny
konečný stav: rekonstrukce prostor knihovny včetně nového zařízení
termín realizace: 2009
výdaje: cca Kč 300.000,--
financování: vlastní zdroje
  3.3.4. místní restaurace
současný stav: technické zastarání stavby
konečný stav: výměna oken a dveří, zateplení, opravy střešní krytiny, rekonstrukce topení
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 400.000,-- v roce 2009 (okna a dveře); cca Kč 1,000.000,-- (další rekonstrukce)
financování: dotace z POV, ostatní dotace, vlastní zdroje
  3.3.5. místní restaurace - přístavba
současný stav: kapacitně nevyhovující prostory
konečný stav: rozšíření sálu
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 5,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.6. odpadové hospodářství
současný stav: separační dvůr kapacitně dožívající
konečný stav: rozšíření prostor dvora
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 1,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.7. sport
současný stav: v obci není žádné sportoviště
konečný stav: vybudování sportoviště – nezíská-li obec zpět do svého vlastnictví bývalé hřiště, tak vytipovat novou lokalitu
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 6,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.8. obecní mobiliář
současný stav: autobusové zastávky, lavičky, odpadové koše, atp. – v dobrém stavu
konečný stav: udržet současný stav
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 50.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.3.9. místní kaplička
současný stav: v dobrém stavu
konečný stav: udržet současný stav
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 50.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.3.10. místní komunikace stávající
současný stav: díky pravidelné údržbě vcelku uspokojivý
konečný stav: nezhoršování stavu
termín realizace: průběžně
výdaje: cca Kč 500.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje
  3.3.11. komunikace v jihozápadní části obce
současný stav: nezpevněná
konečný stav: vybudování zpevněné komunikace
termín realizace: 2009
výdaje: cca Kč 6,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.12. chodníky
současný stav: špatný stav zvláště podél silnice I/3
konečný stav: nový povrch
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 10,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.3.13. veřejný rozhlas
současný stav: zastaralý (drátový) pouze v rámci obce
konečný stav: pokrytí celého území obce včetně všech částí bezdrátovým rozhlasem
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 3,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje

  3.4. Nová zástavba
  3.4.1. nové lokality
současný stav: neexistence nových lokalit k okamžité výstavbě rodinných domků
konečný stav: vytipování a zrealizování nových ploch pro výstavbu
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 10,000.000,--
financování: vlastní zdroje
  3.4.2. komunikace v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domy
současný stav: xxx
konečný stav: vybudování zpevněných místních komunikací
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 15.000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.4.3. vodovodní řad v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domy
současný stav: xxx
konečný stav: vybudování vodovodního řadu
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 3.000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.4.4. kanalizační řad včetně ČOV v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domy
současný stav: xxx
konečný stav: vybudování kanalizace včetně skupinových ČOV
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 8.000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.4.5. veřejné osvětlení a místní rozhlas v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domy
současný stav: xxx
konečný stav: vybudování veřejného osvětlení a místního rozhlasu
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 2,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje

  3.5. Obnova a údržba krajiny
  3.5.1. rybník u viaduktu v lokalitě Výhony
současný stav: neexistuje
konečný stav: vybudování rybníku
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 5,000.000,--
financování: dotace, vlastní zdroje
  3.5.2. společná zařízení - remízy, protierozní meze, zasakovací pásy, průlehy pro odvodnění
současný stav: neexistují
konečný stav: vybudování společných zařízení
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: xxx
financování: v rámci komplexní pozemkové úpravy
  3.5.3. zeleň ve volné krajině
současný stav: zeleň ve volné krajině je zastoupena v malém množství
konečný stav: údržba a obnova zeleně kolem polních cest
termín realizace: 2009 – 2014
výdaje: cca Kč 50.000,-- ročně
financování: vlastní zdroje4. Závěr

Program obnovy venkova obce Klenovice na období let 2009 – 2014 je vytvořen tak, aby odrážel společenské potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.
Tento Program obnovy venkova je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů je hlavní podmínkou získávání finančních prostředků, a to z vlastních i státních zdrojů a v neposlední řadě i z programů fondů Evropské unie.
Tento „Program“ není dokumentem uzavřeným. Může být průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb a finančních možností obce Klenovice. Veškeré změny v tomto programu budou projednány v zastupitelstvu obce Klenovice.
Program obnovy venkova obce Klenovice na období 2009 – 2014 nahrazuje původní Program obnovy venkova obce Klenovice z roku 1999.


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek