KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2015 -> Upravený rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 29. 4. 2015
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 257 100,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 40 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 125 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 215 700,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 231 610,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 619 000,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 492 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 20 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 380 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 112 700,00
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 447 105,44
  4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 99 776,38
  4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 332 218,84
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 32 100,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 381 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 4 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 623 900,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45 000,00
6171   Činnost místní správy 1 300,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 559 805,44
PŘÍJMY CELKEM 13 476 716,10

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00
1070   Rybářství 8 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
2212   Silnice 2 452 600,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 293 500,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7 000,00
2310   Pitná voda 60 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 477 800,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 113 300,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 24 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 125 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 1 550 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 117 000,00
3525   Hospice 2 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 2 000,00
3613   Nebytové hospodářství 414 700,00
3631   Veřejné osvětlení 280 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 176 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 548 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 41 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 502 500,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 10 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 144 300,00
6112   Zastupitelstva obcí 581 700,00
6171   Činnost místní správy 998 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 559 805,44
6399   Ostatní finanční operace 231 610,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 37 284,00
VÝDAJE CELKEM 11 165 899,44

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): 2 310 816,66

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 184 880,34
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 495 697,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 310 816,66


V Klenovicích 29. 4. 2015


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek