KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2015 -> Upravený rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 4. 8. 2015
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 257 100,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 40 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 125 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 215 700,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 231 610,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 619 000,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 492 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 20 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 380 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 112 700,00
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 458 105,44
  4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 99 776,38
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů 319 000,00
  4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 332 218,84
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 32 100,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 263 200,00
2310   Pitná voda 47 100,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 381 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 4 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 623 900,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 800,00
6171   Činnost místní správy 1 300,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 559 805,44
PŘÍJMY CELKEM 14 107 016,10

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00
1070   Rybářství 0,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 31 400,00
2212   Silnice 2 402 600,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 103 100,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7 000,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 336 100,00
2310   Pitná voda 60 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 552 800,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 113 300,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 24 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 125 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 1 750 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 117 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 13 000,00
3525   Hospice 2 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 2 000,00
3613   Nebytové hospodářství 659 700,00
3631   Veřejné osvětlení 280 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 126 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 603 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 41 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 501 100,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 10 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 144 300,00
6112   Zastupitelstva obcí 582 300,00
6171   Činnost místní správy 998 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 37 100,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 559 805,44
6399   Ostatní finanční operace 231 610,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 37 284,00
VÝDAJE CELKEM 11 799 299,44

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): 2 307 716,66

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 187 980,34
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 495 697,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 307 716,66


V Klenovicích 4. 8. 2015


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek