KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2019 -> Upravený rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 30. 8. 2019
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 077 500,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 51 000,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 164 900,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 703 900,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 76 380,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 087 000,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 600,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 539 700,00
  1341 Poplatek ze psů 7 400,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00
  1361 Správní poplatky 2 500,00
  1381 Daň z hazardních her 45 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 412 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 29 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 140 800,00
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 240 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 39 200,00
2310   Pitná voda 64 100,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 433 400,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 000,00
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 514 200,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 100,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 800,00
6171   Činnost místní správy 700,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00
PŘÍJMY CELKEM 12 436 380,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 35 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00
2212   Silnice 3 235 100,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 178 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 22 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 15 000,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 17 500,00
2310   Pitná voda 220 400,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 125 900,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 783 000,00
3314   Činnosti knihovnické 115 400,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 38 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3392   Zájmová činnost v kultuře 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 182 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 429 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 189 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 500,00
3525   Hospice 5 000,00
3613   Nebytové hospodářství 162 000,00
3631   Veřejné osvětlení 253 000,00
3635   Územní plánování 8 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 095 100,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 792 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 446 500,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 26 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 233 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 876 700,00
6117   Volby do Evropského parlamentu 29 000,00
6171   Činnost místní správy 1 268 800,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace 76 380,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 23 975,00
VÝDAJE CELKEM 14 327 855,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 891 475,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 891 475,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 891 475,00


V Klenovicích 30. 8. 2019


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek