KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2019 -> Upravený rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2019 ke dni 30. 9. 2019
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 077 500,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 51 000,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 164 900,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 703 900,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 76 380,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 087 000,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 600,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 543 400,00
  1341 Poplatek ze psů 7 400,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00
  1361 Správní poplatky 2 600,00
  1381 Daň z hazardních her 45 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 412 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 29 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 140 800,00
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 240 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 39 200,00
2310   Pitná voda 64 100,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 433 400,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 000,00
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 084 200,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 100,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 800,00
6171   Činnost místní správy 700,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00
PŘÍJMY CELKEM 13 010 180,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 35 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00
2212   Silnice 3 585 100,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 378 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 22 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 15 000,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 17 500,00
2310   Pitná voda 520 400,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 425 900,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 1 083 000,00
3314   Činnosti knihovnické 115 400,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 38 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3392   Zájmová činnost v kultuře 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 182 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 429 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 189 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 500,00
3525   Hospice 5 000,00
3613   Nebytové hospodářství 275 000,00
3631   Veřejné osvětlení 253 000,00
3635   Územní plánování 8 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 173 100,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 714 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 446 500,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 26 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 233 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 876 700,00
6117   Volby do Evropského parlamentu 29 000,00
6171   Činnost místní správy 1 268 800,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace 76 380,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 23 975,00
VÝDAJE CELKEM 13 890 855,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -880 675,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 880 675,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 880 675,00


V Klenovicích 30. 9. 2019


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek