KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2021 -> Upravený rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2021 ke dni 21. 7. 2021
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 168 200,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 39 200,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 203 900,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 368 400,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 515 850,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 469 900,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 368 800,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 597 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 700,00
  1342 Poplatek z pobytu 9 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 500,00
  1361 Správní poplatky 4 000,00
  1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 54 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 113 564,20
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 153 600,00
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
2310   Pitná voda 99 100,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 447 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 10 500,00
3613   Nebytové hospodářství 92 000,00
3631   Veřejné osvětlení 6 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 444 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00
PŘÍJMY CELKEM 14 053 414,20

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
2143   Cestovní ruch 10 000,00
2212   Silnice 3 157 700,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 220 600,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310   Pitná voda 481 953,48
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 484 120,02
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 90 800,00
3314   Činnosti knihovnické 123 500,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 235 200,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 333 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 21 000,00
3613   Nebytové hospodářství 87 000,00
3631   Veřejné osvětlení 582 300,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 374 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 414 200,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 39 200,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 813 400,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00
4343   Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem 35 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 226 400,00
6112   Zastupitelstva obcí 951 900,00
6171   Činnost místní správy 1 269 200,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace 515 850,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 9 707,00
VÝDAJE CELKEM 15 355 230,50

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 301 816,30

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 993 230,80
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 197 473,50
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -888 888,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 301 816,30


V Klenovicích 21. 7. 2021


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek