KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2021 -> Upravený rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2021 ke dni 31. 12. 2021
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 445 600,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 95 000,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 246 500,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 2 080 600,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 515 850,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 651 500,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 435 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 3 400,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 582 900,00
  1341 Poplatek ze psů 6 500,00
  1342 Poplatek z pobytu 4 800,00
  1344 Poplatek ze vstupného 0,00
  1361 Správní poplatky 3 100,00
  1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 68 600,00
  1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 3,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 405 400,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 148 569,59
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 153 600,00
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4 976 452,81
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 38 200,00
2310   Pitná voda 100 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 502 200,00
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 10 500,00
3613   Nebytové hospodářství 83 300,00
3631   Veřejné osvětlení 6 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 493 400,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 119 700,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
6402   Finanční vypořádání 1 500,00
PŘÍJMY CELKEM 20 509 475,40

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
2143   Cestovní ruch 10 000,00
2212   Silnice 3 946 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 220 600,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310   Pitná voda 490 453,48
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 695 982,52
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 4 890 240,31
3314   Činnosti knihovnické 124 500,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 235 200,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 363 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 21 000,00
3613   Nebytové hospodářství 87 000,00
3631   Veřejné osvětlení 759 800,00
3635   Územní plánování 310 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 822 800,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 414 200,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 39 200,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 813 400,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00
4343   Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem 35 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 231 400,00
6112   Zastupitelstva obcí 1 022 700,00
6114   Volby do Parlamentu ČR 30 000,00
6171   Činnost místní správy 1 269 200,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace 515 850,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 9 707,00
VÝDAJE CELKEM 22 236 433,31

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 726 957,91

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 418 372,41
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 197 473,50
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -888 888,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 726 957,91


V Klenovicích 31. 12. 2021


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek