KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2022 -> Návrh rozpočtu na rok 2022

Rozpočet na rok 2022

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2022
PŘÍJMY
      Rozpočet na rok 2021 Návrh rozpočtu
§ pol. název schválený očekávané plnění na rok 2022
  1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 306 300,00 1 368 200,00 1 375 900,00
  1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 31 400,00 65 200,00 59 100,00
  1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 196 100,00 243 900,00 232 500,00
  1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 223 400,00 1 918 400,00 1 738 400,00
  1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně   515 850,00  
  1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 097 400,00 4 369 900,00 4 872 300,00
  1333 Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku 1 300 000,00 435 000,00 435 000,00
  1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu   5 000,00 5 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 597 000,00 597 000,00  
  1341 Příjem z poplatku ze psů 6 700,00 6 700,00 6 700,00
  1342 Příjem z poplatku z pobytu 9 000,00 9 000,00 9 000,00
  1344 Příjem z poplatku ze vstupného 2 500,00 2 500,00 1 500,00
  1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci     713 700,00
  1361 Příjem ze správních poplatků 4 000,00 4 000,00 4 000,00
  1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 54 000,00 68 400,00 70 000,00
  1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 420 000,00 420 000,00 420 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu   148 569,59  
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 153 600,00 153 600,00 154 100,00
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů   300 000,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00 43 900,00 43 900,00
2310   Pitná voda 12 700,00 99 100,00 66 000,00
2321   Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 447 000,00 519 200,00 443 200,00
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství   10 000,00  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00 200,00 200,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže   10 500,00  
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00 92 000,00 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00 6 100,00 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 285 500,00 3 493 400,00 46 900,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 14 000,00 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 000,00 116 200,00 120 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   6 600,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00 400,00 400,00
PŘÍJMY CELKEM 10 438 100,00 15 042 819,59 10 974 900,00

VÝDAJE
      Rozpočet na rok 2021 Návrh rozpočtu
§ pol. název schválený očekávané plnění na rok 2022
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00 40 000,00 45 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj   2 000,00  
1031   Pěstební činnost 45 000,00 45 000,00 50 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2143   Cestovní ruch 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2212   Silnice 2 370 600,00 3 868 800,00 2 623 600,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 105 000,00 220 600,00 105 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 33 100,00 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2310   Pitná voda 460 853,48 490 453,48 107 600,00
2321   Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2 402 720,02 3 700 520,02 872 600,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00 85 600,00 85 600,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   2 366 800,00  
3314   Činnosti knihovnické 123 500,00 124 500,00 128 300,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 15 500,00 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00 33 000,00 33 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00 30 000,00 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00 257 500,00 257 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 235 200,00 235 200,00 255 400,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 333 000,00 363 000,00 234 200,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 18 000,00 21 000,00 18 000,00
3613   Nebytové hospodářství 127 000,00 87 000,00 127 000,00
3631   Veřejné osvětlení 582 300,00 759 800,00 344 800,00
3635   Územní plánování   310 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 219 500,00 691 500,00 211 400,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 40 000,00 40 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 194 200,00 1 414 200,00 1 162 300,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)     50 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00 30 000,00 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 39 200,00 50 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť   2 000,00  
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 765 000,00 813 400,00 830 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži   3 000,00  
4343   Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem   35 000,00  
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva   23 000,00  
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení   6 000,00  
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence   1 000,00  
5213   Krizová opatření 100 000,00 100 000,00 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 231 400,00 231 400,00 1 536 100,00
6112   Zastupitelstva obcí 951 900,00 1 022 700,00 951 900,00
6114   Volby do Parlamentu ČR   30 000,00  
6171   Činnost místní správy 1 269 200,00 1 269 200,00 1 316 900,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 30 000,00 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace   515 850,00  
6402   Finanční vypořádání minulých let 9 707,00 9 707,00 11 816,03
VÝDAJE CELKEM 12 300 780,50 19 508 530,50 11 798 616,03

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
      Rozpočet na rok 2021 Návrh rozpočtu
      schválený očekávané plnění na rok 2022
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -1 862 680,50 -4 465 710,91 -823 716,03

FINANCOVÁNÍ
      Rozpočet na rok 2021 Návrh rozpočtu
  pol. název schválený očekávané plnění na rok 2022
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 1 554 095,00 4 157 125,41 1 934 828,03
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 197 473,50 1 197 473,50  
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -888 888,00 -888 888,00 -1 111 112,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 862 680,50 4 465 710,91 823 716,03


Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu mohou občané obce Klenovice uplatnit buď písemně ve lhůtě do 13.12.2021 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na němž se bude rozpočet obce Klenovice na rok 2022 projednávat a schvalovat.

V Klenovicích 25. 11. 2021


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách obce: 25. 11. 2021
Sejmuto z úřední desky a z internetových stránek obce: 14. 12. 2021

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek