KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 6. 2013

Hospodaření obce Klenovice v roce 2013

Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 6. 2013 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   2 379 453,55   7 202 445,75  
                 
  I.   Náklady z činnosti   2 123 779,15   6 407 468,72  
    1. Spotřeba materiálu 501 37 435,00   242 153,62  
    2. Spotřeba energie 502 154 377,00   293 117,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506        
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 335 159,20   2 355 515,39  
    9. Cestovné 512 6 911,00   17 343,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513        
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 626 063,44   1 279 225,36  
    13. Mzdové náklady 521 505 457,00   996 711,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 87 593,00   173 566,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 902,00   1 128,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 5 060,00   11 197,00  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 795,00   763,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 3 575,00   10 464,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
    23. Jiné pokuty a penále 542     500,00  
    24. Dary 543 3 924,00   40 559,00  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 346 464,00   649 115,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554 2 559,71   199 942,85  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -5 830,20   2 606,50  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 8 110,00   3 758,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558     110 715,00  
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 5 224,00   19 089,00  
                 
  II.   Finanční náklady   0,00   4 733,43  
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562     4 733,43  
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   154 974,40   790 243,60  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 154 974,40   790 243,60  
                 
  V.   Daň z příjmů   100 700,00      
    1. Daň z příjmů 591 100 700,00      
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   4 601 364,02   7 847 462,94  
                 
  I.   Výnosy z činností   1 125 514,83   3 225 453,74  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 119 237,33      
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 338 828,00   358 831,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 166 298,00   260 501,00  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 750,00   1 750,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 419 105,00   386 851,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     1 608 101,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642     1 156,00  
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     564,97  
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 4 982,00   11 902,00  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 50 400,00   551 850,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 25 914,50   43 946,77  
                 
  II.   Finanční výnosy   6 063,92   16 682,15  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 6 063,70   16 682,15  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664        
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669 0,22      
                 
  IV.   Výnosy z transferů   173 531,56   229 978,46  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 173 531,56   229 978,46  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   3 296 253,71   4 375 348,59  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 601 071,56   1 104 806,68  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 644 895,92   992 635,28  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 1 183 389,62   1 854 097,00  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 261 101,00   409 906,03  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 605 795,61   13 903,60  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   2 322 610,47   645 017,19  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   2 221 910,47   645 017,19  


V Klenovicích 1. 7. 2013

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
účetní

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek