KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 3. 2022

Hospodaření obce Klenovice v roce 2022

Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 3. 2022 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   2 231 064,21   9 517 131,80  
                 
  I.   Náklady z činnosti   1 523 265,49   8 900 735,83  
    1. Spotřeba materiálu 501 41 612,75   155 218,90  
    2. Spotřeba energie 502 134 612,00   503 303,78  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     -9 920,00  
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 43 522,87   642 218,48  
    9. Cestovné 512 8 506,00   20 688,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513     7 656,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 268 354,11   3 535 491,90  
    13. Mzdové náklady 521 434 488,00   1 869 265,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 77 341,00   302 513,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 762,00   2 655,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 5 203,00   18 412,00  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532     876,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 508,00   21 008,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
    23. Jiné pokuty a penále 542        
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 1 293,00   56 048,00  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 449 876,00   1 687 476,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554     31 558,96  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -37 921,00   -3 308,00  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 39 930,00   5 750,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 46 066,60   9 320,00  
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 9 111,16   44 504,81  
                 
  II.   Finanční náklady   12 388,72   7 609,97  
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562 12 388,72   7 609,97  
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   4 000,00   92 936,00  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 4 000,00   92 936,00  
                 
  V.   Daň z příjmů   691 410,00   515 850,00  
    1. Daň z příjmů 591 691 410,00   515 850,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   4 626 488,36   15 621 985,13  
                 
  I.   Výnosy z činností   1 376 557,46   4 995 495,84  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 71 927,00   6 650,00  
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 438 130,00   463 121,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 135 409,96   278 949,84  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 350,00   3 120,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 706 118,00   600 471,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 1 000,00   3 000,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642     10 000,00  
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 1 804,00   13 248,00  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647     3 380 500,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 21 818,50   236 436,00  
                 
  II.   Finanční výnosy   125,01   458,77  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 125,01   458,77  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664        
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   251 926,55   678 188,13  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 251 926,55   678 188,13  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   2 997 879,34   9 947 842,39  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 440 697,43   1 787 286,32  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 1 104 623,53   2 596 475,95  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 1 192 397,48   4 651 515,48  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 13 428,47   405 425,78  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 246 732,43   507 138,86  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   3 086 834,15   6 620 703,33  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   2 395 424,15   6 104 853,33  


V Klenovicích 4. 4. 2022

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek