KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2002

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2002

Den a místo jednání: 27.12.2002 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 18:15 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Výplata – dočasné náhradní ubytování
4) Finanční sbírka - ukončení
5) Finanční dar
6) Rozpočtové změny
7) Investiční akce v roce 2003
8) Projednání poplatků pro rok 2003
9) Rozpočet na rok 2003
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce. Ověřovateli zápisu byli určeni pan František Cílek a paní Marie Hrazdilová.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Nebylo připomínek.
 
ad 3) ZO projednalo a schválilo uvolnění částky Kč 14.000,-- z poskytnuté dotace na úhradu nájemného za poskytnuté dočasné náhradní ubytování rodiny xxxxxxxxxx manželům xxxxxxxxxx.
 
ad 4) Dnem 15.12.2002 byl ukončen termín finanční sbírky na obnovu bydlení pro rodinu xxxxxxxxxx. Starosta obce seznámil ZO s výtěžkem sbírky, který činí Kč 15.050,--.
 
ad 5) Zastupitelstvo obce rozhodlo o předání finančního daru poskytnutého Obcí Klenovice na Hané Obci Klenovice ve výši Kč 47.300,-- rodině xxxxxxxxxx.
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo na návrh finančního výboru ObÚ 3. rozpočtovou změnu pro rok 2002 v tomto znění: v příjmové části celkové zvýšení o 285,4 tis. Kč (pol. 4116, UZ 17261 +40,0 tis. Kč, pol. 4116, UZ 17032 +90,0 tis. Kč, pol. 4122 +2,4 tis.Kč, pol. 4122, UZ 98253 +145,0 tis.Kč, §6171, pol. 2310 +8,0 tis.Kč); ve výdajové části celkové zvýšení o 61,3 tis. Kč (§4343, pol. 5492 +47,3 tis. Kč, §4343, pol. 5164, UZ 17258 +14,0 tis. Kč).
Upravený rozpočet obce na rok 2002 činí – příjmy: 5.011,3 tis. Kč a výdaje: 4.005,2 tis. Kč. Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové změny schvaluje.
 
ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo o zařazení do plánu investičních akcí pro rok 2003 tyto jednotlivé soubory:
  - propojení vodovodu od xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx – 150 tis. Kč
  - propojení kanalizace od xxxxxxxxxx k OÚ – 250 tis. Kč
  - zatrubnění vodoteče mezi pí. xxxxxxxxxx a p. xxxxxxxxxx – 250 tis. Kč
  - oprava komunikace na Novou hospodu – 120 tis. Kč
  - výstavba nové trafostanice v jižní části obce – 270 tis. Kč
  - přeložení VN v jižní části obce – 145 tis. Kč
  - vybudování prodloužení vodovodního řadu od xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx – 300 tis. Kč
  - vodovodní řad od xxxxxxxxxx k silnici na Želeč – 300 tis. Kč
  - splašková kanalizace od silnice na Želeč k xxxxxxxxxx – 320 tis. Kč a ČOV – 480 tis. Kč
  - úprava povrchu komunikace od xxxxxxxxxx k silnici na Želeč – 600 tis. Kč
  - veřejné osvětlení a místní rozhlas od xxxxxxxxxx k silnici na Želeč – 150 tis. Kč
  - veřejné osvětlení od paní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx (cesta na Lomky) spolufinancování s Městem Soběslav – 30 tis. Kč
 
ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo ponechat výši poplatků pro rok 2003 v původní výši:
  - 1. pes: Kč 50,--, důchodci: Kč 25,-- a každý další: Kč 75,--, samoty a osada: bez poplatků
  - stočné: Kč 6,-- / m3 tj. Kč 276,-- osoba a rok
  - poplatek za odpady: předpoklad Kč 270,-- / osoba a rok (za předpokladu nenavýšení nákladů na likvidace ze strany Rumpoldu s.r.o.
  - ostatní místní poplatky beze změny
 
ad 9) OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2003 a do doby schválení definitivního znění bude tento návrh sloužit jako rozpočtové provizorium. Návrh rozpočtu viz. tabulka.
  PŘÍJMY VÝDAJE
  pol. název částka     § název částka
  1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 432,1     1031 Pěstební činnost 18,0
  1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 63,1     2212 Silnice 965,0
  1113 Daň z příjmu fyzic. osob z KV 25,7     2221 Provoz veřej. silnič. dopr. 17,0
  1121 Daň z příjmů právnických osob 477,0     2310 Pitná voda 812,0
  1211 Daň z přidané hodnoty 703,0     2321 Odvádění a číštění odpad.vod 1 238,0
  1311 Správní poplatky 1,0     3113 Základní školy 160,0
  1337 Poplatek za komunální odpad 151,0     3314 Činnosti knihovnické 47,0
  1341 Poplatek ze psů 4,3     3319 Záležitost kultury j.n. 1,5
  1342 Pobytové poplatky 1,5     3349 Záležitosti sdělovacích prostř. 4,2
  1511 Daň z nemovitostí 218,0     3392 Zájmová činnost v kultuře 34,2
  2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 170,8     3419 Tělovýchov. činnost j.n. 10,0
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2,1     3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 5,5
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 48,0     3631 Veřejné osvětlení 345,0
  2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 24,6     3636 Územní rozvoj 493,4
  2141 Příjmy z úroků 14,1     3639 Kom. služby a územ. rozvoj 48,1
  2324 Přijaté nekapit.přísp.a náhrady 4,0     3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 172,6
  2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 15,0     3724 Využív.a zneškodň.nebez. odp. 4,0
  2460 Splátky půjček od obyvatelstva 101,1     3725 Využív.a zneškodň.kom. odp. 25,0
  3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 250,0     3727 Prevence vzniku odpadů 14,0
  4112 Neinv.přij.dotace ze SR 5,1     3745 Péče o vzhled obcí a veř. z. 56,5
            4313 Sociální ústavy pro zdrav.p.ml. 10,0
            4343 Soc.pom.os.v souv.s živel.pohr. 587,0
            5512 Požární ochrana - dobrovol.č. 30,0
            6112 Zastupitelstva obcí 275,0
            6171 Činnost místní správy 287,6
            6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 0,4
            6402 Finanční vypořádání minulých let 50,5
  CELKEM 4 711,5     CELKEM 5 711,5
                 
  Příjmy-výdaje (schodek hospodaření): -1 000,0          
                 
  FINANCOVÁNÍ            
  8124 Uhraz.splátky dlouh.přij.půjček -240,0    
  8115 Změna stavu krátk.prostř.na ú. 1 240,0    
  CELKEM 1 000,0    
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - ZO projednalo stížnost pana xxxxxxxxxx na podmáčený pozemek – zahradu a paní xxxxxxxxxx na podmáčenou celou spodní část zahrady. Zastupitelstvo obce konstatovalo, že v případě pana xxxxxxxxxx situaci bude možné řešit pouze za předpokladu vybudování nové splaškové kanalizace v jižní části obce k xxxxxxxxxx. V případě paní xxxxxxxxxx svedením povrchové vody do stávající kanalizace pod panelovou komunikací.
  - Manželé xxxxxxxxxx požádali o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí jako záruku na budoucí vlastnictví pozemku resp. stavební parcely v jižní části obce. Tuto smlouvu nelze uzavřít, protože obec zatím nemá dokončenu parcelaci předmětného pozemku.
  - Pan xxxxxxxxxx požádal Obec Klenovice o povolení příkupu 1,5 m šíře pozemku v celé délce jeho parcely. Příkup je v rozporu s územním plánem obce. Zastupitelstvo obce rozhodlo zamítnout žádost o příkup.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 21:30 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Marie Hrazdilová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2002 ze dne 27.12.2002

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Výplatu nájemného ve výši Kč 14.000,-- z poskytnuté dotace manželům xxxxxxxxxx.
2) Finanční dar rodině xxxxxxxxxx ve výši Kč 47.300,--.
3) Rozpočtové změny dle bodu 6) zápisu.
4) Investiční akce pro rok 2003 dle bodu 7) zápisu
5) Poplatky pro rok 2003 dle bodu 8) zápisu
6) Návrh rozpočtu na rok 2003 jako rozpočtové provizorium do schválení vlastního rozpočtu obce.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi vyplatit částky dle bodu 1) a 2) usnesení.
2) Starostovi a místostarostovi zabezpečit projektovou dokumentaci pro investiční akce na rok 2003.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Výtěžek veřejné sbírky na obnovu bydlení rodiny xxxxxxxxxx ve výši Kč 15.050,--.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek