KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2006 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006

Úřední deska - historie roku 2006


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2006

Den a místo zasedání: 30.6.2006 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno sedm členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Marie Hrazdilová a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Klenovice pro následující volební období
4) Vnitřní směrnice č. 1/2006 – Spisový a skartační řád
5) Rozpočtové opatření
6) Prodej pozemků
7) Investiční akce – zhotovitelé
8) Projednání úvěru
9) Integrované povolení – skládka TKO II.
10) Změna územního plánu
11) Protipovodňová opatření - Ovčín
12) Různé a diskuse
13) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněny body 4) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – kupní smlouva na pozemky bude uzavřena do 31.7.2006, není splněn bod 6) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – posouzení rozsahu poškození střechy restaurace – bude provedeno do 31.7.2006, usnesení 8/1/2006 z 20.2.2006 – oslovení heraldické kanceláře pro zpracování návrhu obecních symbolů – bude provedeno do 31.8.2006.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce stanovilo počet členů zastupitelstva obce Klenovice pro příští volební období na celkový počet 7 členů. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vnitřní směrnici č. 1/2006 – Spisový a skartační řád. Návrh vnitřní směrnice byl prokonzultován s pracovnicí Státního okresního archivu v Táboře a následně bude odeslán ke schválení. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh třetí rozpočtové změny v roce 2006: v příjmové části celkové zvýšení o 648,766 tis.Kč (pol. 1511 -30,0 tis.Kč /daň z nemovitostí/, pol. 4222, ÚZ 91 +567,166 tis.Kč /granty: navýšení kapacity ČOV + posílení kanalizace/, §1012, pol. 2131 +3,5 tis.Kč /navýšení pronájmu pozemků - Jasanka/, §2310, pol. 2142 +91,0 tis.Kč /podíl na zisku – VaK Jč, a.s./, §3636, pol. 3111 +16,7 tis.Kč /prodej pozemků/, §6171, pol. 2112 +0,4 tis.Kč /prodej leteckých snímků/); ve výdajové části celkové zvýšení o 1.018,7 tis.Kč (§2212, pol. 5169 +20,0 tis.Kč /zimní údržba komunikací/, §2212, pol. 5171 +27,4 tis.Kč /opravy místních komunikací/, §2212, pol. 5362 +2,5 tis.Kč /správní poplatek – stavební povolení/, §2212, pol. 6121 +100,0 tis.Kč /dopravní značky - navýšení/, §2310, pol. 5362 +1,75 tis.Kč /správní poplatek - vodovod/, §2321, pol. 5362 /správní poplatek – stavební povolení/, §2321, pol. 6121 +189,034 tis.Kč /navýšení kapacity ČOV + posílení kanalizace/, §2321, pol. 6121, ÚZ 91 +567,166 tis.Kč /navýšení kapacity ČOV + posílení kanalizace /, §3326, pol. 5171 +40,0 tis.Kč /oprava střechy kapličky - navýšení/, účet 236, §3611, pol. 5660, ÚZ 17024 -2,0 tis.Kč /půjčka z FRB – změna výše půjčky/, §3631, pol. 5362 +2,5 /správní poplatek – stavební povolení/, §3631, pol. 6121 +55,0 tis.Kč /rozšíření veřejného osvětlení/, §3636, pol. 5362 +0,5 tis.Kč /daň z převodu nemovitostí - navýšení/, §3727, pol. 5166 -8,5 tis.Kč /příspěvek svazku TDO – přerozpočtováno na pol. 5329/, §3727, pol. 5329, ORG 7152 +6,8 tis.Kč /příspěvek svazku TDO – přerozpočtováno z pol. 5166/, §5269, pol. 5019 +3,2 tis.Kč /refundace mezd – povodně/, §5269, pol. 5156 +6,8 tis.Kč /benzin – povodně/, §5269, pol. 5173 +3,2 tis.Kč /cestovné – povodně/, §5512, pol. 5321, ORG 7039 +5,0 tis.Kč /dar Obci Krátošice na činnost SDH – přerozpočtováno z §6171/, §6114, pol. 5021, ÚZ 98071 +0,3 tis.Kč /odměny členům OVK – volby do PS PČR/, §6114, pol. 5139, ÚZ 98071 -0,4 tis.Kč /materiál – volby do PS PČR/, §6114, pol. 5175, ÚZ 98071 +0,1 tis.Kč /pohoštění – volby do PS PČR/, §6171, pol. 5175 +0,5 tis.Kč /občerstvení/, §6171, pol. 5229 +1,1 tis.Kč /příspěvek Svazu měst a obcí - navýšení/, §6171, pol. 5321, ORG 7039 -5,0 tis.Kč /dar – Obec Krátošice – přerozpočtováno na §5512/); financování celkem +369,934 tis.Kč: (účet 231, pol. 8115 +371,934 tis.Kč, účet 236, pol. 8115 -2,0 tis.Kč). V případech, kde není uveden účet, se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2006 činí – příjmy: 4.542,0965 tis.Kč a výdaje: 5.405,9 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2006 je ve výši 863,8035 tis.Kč a bude kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 6) Manželé xxxxxxxxxx požádali o odkoupení pozemku parc.č. 2122/71 o výměře 111 m2, 2122/73 o výměře 267 m2 a 2122/90 o výměře 189 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Zastupitelstvo obce s odprodejem pozemků souhlasí a bude prodávat celkem 567 m2 za cenu Kč 157.100,--. Zároveň bude do kupní smlouvy pro manžele xxxxxxxxxx zapracován odstavec o zřízení věcného břemene k uloženému kanalizačnímu řadu. V souvislosti se zřízením věcného břemene byla snížena celková kupní cena. (Hlasování: 7 pro).
Slečna xxxxxxxxxx požádala o odkoupení pozemku parc.č. 2122/68 o výměře 313 m2, 2122/70 o výměře 63 m2 a 2122/89 o výměře 195 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Zastupitelstvo obce s odprodejem pozemků souhlasí a bude prodávat celkem 571 m2 za cenu Kč 171.300,--. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce vybralo jako zhotovitele opravy střechy kapličky v obci firmu pana Pavla Nováka z Chotovin. Celková cena opravy je Kč 139.787,--. Přislíbená výše dotace na tuto opravu činí 50 tis.Kč. (Hlasování: 7 pro).
Další připravovanou investiční akcí je rozšíření veřejného osvětlení v obci – akce viz. zápis z minulého jednání zastupitelstva. Celková cena akce je Kč 120.850,--. Zhotovitelem je firma Vlastimil Dukát – ELEKTRO z Řípce. Přislíbená výše dotace na tuto investiční akci je 60 tis.Kč. (Hlasování: 7 pro).
Další akcí je rozšíření kapacity čistírny odpadních vod – zhotovitelem je firma ENVI-PUR s.r.o. Tábor. Celková výše investice je Kč 263.585,-- a výše poskytnuté dotace je Kč 184.509,50. V souvislosti s instalací druhé technologie ČOV bude upraven systém provzdušňování celé čistírny. (Hlasování: 7 pro).
Další investiční akcí je posílení kanalizace ve spodní části obce souběžně s původní kanalizací světlosti 500 mm. Zhotovitelem je firma Jihostav Soběslav s.r.o. Celková cena akce je Kč 546.652,-- a výše poskytnuté dotace je Kč 382.656,40. (Hlasování: 7 pro). V souvislosti s tím byla projednána možnost zhotovení prodloužení kanalizace a vodovodního řadu směrem k novým stavebním pozemkům za nemovitostí pana xxxxxxxxxx. Předpokládaná výše investice je cca 200 tis.Kč, v současné době je nad možnosti rozpočtu obce a proto nebude zatím realizována.
Zastupitelstvo obce projednalo cenové nabídky na zhotovení dopravního značení v obci. Na základě nižší nabídky byl vybrán jako zhotovitel Jan Nevšímal – JANEV ze Sezimova Ústí. Předpokládaná výše akce je téměř 200 tis.Kč. (Hlasování: 7 pro).
Poslední akcí, kterou zastupitelstvo obce projednávalo, je provedení zastřešení a částečného opláštění pozemku okolo ČOV TOPAS. V rozpočtu je na vyčleněno 25 tis.Kč (Hlasování: 7 pro).
 
ad 8) Vzhledem k nevyrovnanému finančnímu toku během letošního roku rozhodlo zastupitelstvo obce použít k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu obce krátkodobý revolvingový úvěr ve výši Kč 800.000,--, který by byl využit v období 1.8.2006 – 31.7.2007. Žádost o úvěr bude podána u Komerční banky, a.s. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 9) Stavba I. etapy skládky TKO II. je těsně před kolaudací. Současně s tím probíhá integrované povolení na ukládání v první etapě 60.000 tun odpadu. Toto integrované povolení bude vydáno, jakmile budou splněny veškeré podmínky, které si pro svoje kladné stanovisko vymínil odbor životního prostředí Krajské úřadu České Budějovice a s tímto povolení bude provedena kolaudace stavby.
 
ad 10) Starosta informoval jednání o negativním výsledku žádosti o poskytnutí grantu na vypracování změny číslo 2 územního plánu obce. Po vyhodnocení naší žádosti pověřenou komisí Krajského úřadu v Českých Budějovicích nesplňuje naše žádost podmínky pro přidělení grantu.
 
ad 11) Zastupitelstvo obce se seznámilo se žádostí zaslanou obyvateli osady Ovčín, v níž navrhují vybudování protipovodňových hrází, jimiž by byly ochráněny zcela veškeré nemovitosti pravidelně ohrožované řekou Lužnicí, která vystoupí na úroveň 3. stupně povodňové aktivity. V souvislosti s tím starosta informoval jednání, že byla Obci Klenovice zamítnuta žádost o úhradu nákladů spojených s odčerpáváním vody ohrožující nemovitosti na Ovčíně při povodni na jaře 2006.
 
ad 12) Různé a diskuse:
  - Přívalové deště s krupobitím a nárazovým větrem dne 25.6.2006 způsobily vyvrácení části lesa v Kamenném, a vlivem přetlaku v kanalizaci vystoupala voda do sklepů v nemovitostech pod rybníkem, který mimo jiné přetekl přes hráz.
  - Manželé xxxxxxxxxx požádali před podpisem Smlouvy o půjčce z FRB o snížení celkové výše půjčky z důvodu nevyužití celé částky Kč 45.000,-- na Kč 42.929,--.
 
ad 13) Schůzi ukončil starosta ve 22:10 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, konaného dne 30.6.2006

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 48/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje celkový počet členů zastupitelstva na příští volební období na 7 členů.

Usnesení 49/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2006 – Spisový a skartační řád.

Usnesení 50/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje 3. rozpočtovou změnu dle bodu číslo 5) zápisu.

Usnesení 51/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků parc.č. 2122/71 o výměře o výměře 111 m2, 2122/73 o výměře 267 m2 a 2122/90 o výměře 189 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 157.100,--.

Usnesení 52/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků parc.č. 2122/68 o výměře 313 m2, 2122/70 o výměře 63 m2 a 2122/89 o výměře 195 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi slečně xxxxxxxxxx za cenu Kč 171.300,--.

Usnesení 53/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce uzavřít kupní smlouvy dle usnesení č. 51/4/2006 a 52/4/2006 do 31.7.2006.

Usnesení 54/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele opravy střechy kapličky v obci firmu Pavla Nováka z Chotovin za cenu Kč 139.787,--.

Usnesení 55/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele rozšíření veřejného osvětlení v obci firmu Vlastimil Dukát – ELEKTRO z Řípce za cenu Kč 120.850,--.

Usnesení 56/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele investiční akce – rozšíření kapacity ČOV firmu ENVI-PUR s.r.o. Tábor za cenu Kč 263.585,--.

Usnesení 57/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele investiční akce – posílení kanalizace firmu Jihostav Soběslav s.r.o. za cenu Kč 546.652,--.

Usnesení 58/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele investiční akce – instalace dopravního značení v obci firmu Jan Nevšímal – JANEV ze Sezimova Ústí za cenu téměř 200 tis.Kč.

Usnesení 59/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje požádat Komerční banku, a.s. o poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru ve výši Kč 800.000,-- na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu obce v období od 1.8.2006 do 31.7.2007.

Usnesení 60/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zpracovat a podat žádost o úvěr dle usnesení číslo 59/4/2006 do 10.7.2006.

Usnesení 61/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu integrovaného povolení na ukládání pro skládku TKO II Klenovice v 1. etapě.

Usnesení 62/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zamítnutí žádosti o poskytnutí grantu na vypracování změny číslo 2 ÚPo.

Usnesení 63/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost obyvatel osady Ovčín na vybudování ochranné protipovodňové hráze.

Usnesení 64/4/2006 ze dne 30.6.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o snížení půjčky z FRB manželů xxxxxxxxxx z původní výše Kč 45.000,-- na Kč 42.929,--.Ověřovatelé zápisu:
Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek