KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2009

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 10/2009

Den a místo zasedání: 10.12.2009 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 18:22 hodin.

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno pět členů zastupitelstva obce. Ing. Roman Bílý – nepřítomen, neomluven, Mgr. Martin Náhlík – nepřítomen, omluven.
Určení ověřovatelé zápisu: pan Jaroslav Suda a pan Ing. Jaroslav Škoda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno pět zastupitelů ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce seznámil zastupitele s navrženým programem jednání, který byl všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) OZV 1/2009 – Místní poplatek „odpady“
    4) Poplatek ze psů a stočné
    5) OZV 2/2009 – Fond rozvoje bydlení
    6) Rozpočtová změna
    7) Odměny zastupitelů
    8) Rozpočet na rok 2010
    9) Inventarizace 2009
  10) Různé a diskuse
  11) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou realizována tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 o výměře 61 m2 a jednu ideální polovinu pozemku parc.č. 382 o výměře 46 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx. K tomuto nesplněnému usnesení starosta obce uvedl, že se jedná o parcely, které jsou uvnitř oploceného pozemku paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx. Pozemek PK 382 však není možno paní xxxxxxxxxx přímo prodat, protože je vlastněn obcí z jedné ideální poloviny, tudíž je nutno jej přednostně nabídnout k odprodeji spoluvlastníkům, kterými jsou pan xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Paní xxxxxxxxxx bylo doporučeno, aby vstoupila v jednání s výše uvedenými vlastníky a prodej pozemku parc.č. 382 byl poté uskutečněn na základě jedné kupní smlouvy se všemi prodávajícími spoluvlastníky.
  usnesení č. 65/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2 od České republiky - Pozemkového fondu za kupní cenu dle znaleckého posudku.
  usnesení č. 66/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 3.272 m2 od České republiky - Pozemkového fondu. K tomuto usnesení starosta sdělil, že již byla podána žádost PF ČR o bezúplatný převod a v těchto dnech probíhá lustrace pozemku.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozborem výdajů obce na svoz, sběr a likvidaci odpadů, který vychází ze skutečnosti k 30.11.2009 a odhadu za měsíc prosinec 2009. Vodítkem pro stanovení výše poplatku na příští rok je rozdíl příjmů a výdajů odpadového hospodářství obce bez zohlednění inkasovaných poplatků za odpady od občanů a místních podnikatelů. Předpokládané saldo této činnosti obce dosáhne v letošním roce ztráty ve výši Kč 358.983,79. Po započtení předepsaných příjmů za odpady na rok 2009 se obec v rámci odpadového hospodářství ocitne ve ztrátě 40,9 tis.Kč. Pro určení výše poplatku byla zohledněna, jako i v předchozích letech, reálná možnost využití nabízených služeb obcí jednotlivým skupinám poplatníků. Dle této úvahy je výše poplatku navrhována v rozdílné výši pro trvale bydlící občany, kde lze využívat pravidelného svozu popelových nádob, a pro majitele rekreačních nemovitostí, kteří z valné většiny tuto možnost nemají. Na úroveň majitelů rekreačních nemovitostí jsou postaveni i trvale bydlící občané na samotě Pod Svákovem a U Hasíka. Pro rok 2010 zastupitelstvo obce odsouhlasilo poplatek pro trvale bydlící ve výši Kč 500,-- na občana a poplatek za rekreační nemovitost včetně trvale bydlících na samotě Pod Svákovem a U Hasíka ve výši Kč 335,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Zastupitelstvo obce na základě předložených ekonomických ukazatelů roku 2009 v oblasti odpadů projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Zastupitelstvo dále projednalo výši poplatku za využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na správním území obce Klenovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem stanoveného obecně závaznou vyhláškou obce Klenovice č. 2/2001 v platném znění (dále jen systém) pro podnikatelské subjekty v Klenovicích a stanovilo výši poplatku pro tyto subjekty s účinností od 1.1.2010 takto:
  Martin Fišer, Dolní příkopy 79/8, 392 01 Soběslav, IČ: 74245198: Kč 2.600,--
  Jasanka, s.r.o., Chabrovice 9, 392 01 Soběslav, IČ: 47237252: Kč 500,--
  Jednota, obchodní družstvo Tábor, Budějovická 1413, 390 46 Tábor, IČ: 00031925: Kč 500,--
  Lukáš Kazda, Nádražní 136, 391 55 Chýnov, IČ: 65944259: Kč 500,--
  Jan Kraus, Klenovice 6, 392 01 Soběslav, IČ: 45003882: Kč 500,--
  Ing. Jaroslav Škoda, Klenovice 144, 392 01 Soběslav, IČ: 11312416: Kč 500,--
  T.O.D.O.K. spol. s r.o., Klenovice 154, 392 01 Soběslav, IČ: 48201936: Kč 1.500,--
  U pana Martina Fišera a firmy T.O.D.O.K. spol. s r.o. zůstává poplatek ve stejné výši jako v předchozím období. S ostatními podnikatelskými subjekty, kde se výše poplatku mění, bude s účinností od 1.1.2010 uzavřen dodatek ke smlouvě. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje ponechat pro rok 2010 poplatek ze psů ve stejné výši jako v roce 2009, tzn. poplatek za prvního psa Kč 50,-- a za každého dalšího psa Kč 75,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Současně v tomto bodě se zastupitelstvo obce zabývalo otázkou výše stočného a rozhodlo rovněž jeho výši ponechat v nezměněné podobě. V roce 2010 bude poplatek za stočné činit Kč 6,-- za 1 m3 vypouštěných odpadních vod, jejichž množství je stanoveno dle směrných čísel, tzn. při objemu 46 m3 na osobu a rok poplatek v roční výši Kč 276,--. Použití směrných čísel je aplikováno pouze u občanů trvale bydlících a rekreačních nemovitostí. U podnikatelských subjektů je množství vypouštěných odpadních vod stanoveno dle odebraného množství pitné vody z vodovodního řadu. I v těchto případech však platí sazba stočného Kč 6,-- za 1 m3 vypouštěných odpadních vod. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 5) Starosta obce informoval zastupitelstvo, že v září letošního roku byla Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky splacena návratná finanční výpomoc ve výši Kč 400.000,--, která byla v roce 1999 poskytnuta k vytvoření Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice. Z tohoto fondu byly po dobu deseti let realizovány půjčky občanům obce na zvelebení jejich obytných budov a staveb. V tomto období bylo v souladu s pravidly fondu poskytnuto celkem dvacet půjček v objemu Kč 817.929,--. V průběhu měsíce prosince 2009 by mělo dojít ke konečnému splacení všech obcí poskytnutých půjček. V současné době nemá Obec Klenovice volné finanční prostředky, které by mohla do Fondu rozvoje obce bydlení alokovat a ani není zajištěna jiná návratná finanční výpomoc do fondu obce z prostředků Státního fondu bydlení. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo Fond rozvoje bydlení obce Klenovice zrušit, a tak se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku Obce Klenovice č. 2/2009, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Klenovice č.1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Po nabytí účinnosti přijaté Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice č. 2/2009 bude aktuální zůstatek fondu (účetní i bankovní), který byl vytvořen přijatými úroky, začleněn do rozpočtu obce a převeden na základní běžný účet obce. Bankovní účet fondu vedený u Komerční banky a.s. bude rovněž zrušen. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 11. rozpočtové změny v roce 2009, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 63/2009
  zrušení Fondu rozvoje bydlení
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (účet 236)   75 100,00
      Výdaje celkem   75 100,00
    4139 Ostatní převody z vlastních fondů (účet 231) 75 100,00  
      Příjmy celkem 75 100,00  

  Rozpočtové opatření 64/2009
  daň z příjmu ze závislé činnosti
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 50 000,00  
      Příjmy celkem 50 000,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   50 000,00
      Financování celkem   50 000,00

  Rozpočtové opatření 65/2009
  daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000,00  
      Příjmy celkem 1 000,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 000,00
      Financování celkem   1 000,00

  Rozpočtové opatření 66/2009
  daň z příjmů právnický osob
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1121 Daň z příjmů právnických osob -40 800,00  
      Příjmy celkem -40 800,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -40 800,00
      Financování celkem   -40 800,00

  Rozpočtové opatření 67/2009
  daň z přidané hodnoty
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1211 Daň z přidané hodnoty 24 300,00  
      Příjmy celkem 24 300,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   24 300,00
      Financování celkem   24 300,00

  Rozpočtové opatření 68/2009
  poplatky za uložení odpadů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1333 Poplatky za uložení odpadů 150 000,00  
      Příjmy celkem 150 000,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   150 000,00
      Financování celkem   150 000,00

  Rozpočtové opatření 69/2009
  odnětí půdy ze ZPF
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 200,00  
      Příjmy celkem 200,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   200,00
      Financování celkem   200,00

  Rozpočtové opatření 70/2009
  poplatek ze psů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1341 Poplatek ze psů 100,00  
      Příjmy celkem 100,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   100,00
      Financování celkem   100,00

  Rozpočtové opatření 71/2009
  správní poplatky
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1361 Správní poplatky -300,00  
      Příjmy celkem -300,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -300,00
      Financování celkem   -300,00

  Rozpočtové opatření 72/2009
  prodej kovového odpadu
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 400,00  
      Příjmy celkem 400,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   400,00
      Financování celkem   400,00

  Rozpočtové opatření 73/2009
  odměna za třídění odpadů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3727   Prevence vzniku odpadů 2 200,00  
      Příjmy celkem 2 200,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   2 200,00
      Financování celkem   2 200,00

  Rozpočtové opatření 74/2009
  úroky od banky
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 500,00  
      Příjmy celkem 1 500,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 500,00
      Financování celkem   1 500,00

  Rozpočtové opatření 75/2009
  deratizace obce
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1014   Zvláštní veterinární péče   -5 000,00
      Výdaje celkem   -5 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -5 000,00  
      Financování celkem -5 000,00  

  Rozpočtové opatření 76/2009
  pěstební činnost
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1031   Pěstební činnost   -13 200,00
      Výdaje celkem   -13 200,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -13 200,00  
      Financování celkem -13 200,00  

  Rozpočtové opatření 77/2009
  úspora při výstavbě MK JZ (-70,0 tis.Kč)+osvětlení přechodů (+20,0 tis.Kč)
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2212   Silnice   -50 000,00
      Výdaje celkem   -50 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -50 000,00  
      Financování celkem -50 000,00  

  Rozpočtové opatření 78/2009
  chodníky
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   -15 000,00
      Výdaje celkem   -15 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -15 000,00  
      Financování celkem -15 000,00  

  Rozpočtové opatření 79/2009
  ČOV
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod   -4 000,00
      Výdaje celkem   -4 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -4 000,00  
      Financování celkem -4 000,00  

  Rozpočtové opatření 80/2009
  rybník na návsi
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl   50 000,00
      Výdaje celkem   50 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 50 000,00  
      Financování celkem 50 000,00  

  Rozpočtové opatření 81/2009
  kaplička
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult.,nár.a hist.povědomí   -8 800,00
      Výdaje celkem   -8 800,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -8 800,00  
      Financování celkem -8 800,00  

  Rozpočtové opatření 82/2009
  oprava ústředny místního rozhlasu
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3341   Rozhlas a televize   1 100,00
      Výdaje celkem   1 100,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 100,00  
      Financování celkem 1 100,00  

  Rozpočtové opatření 83/2009
  separační dvůr
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3723   Sběr a svoz ostatních odpadů   -15 300,00
      Výdaje celkem   -15 300,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -15 300,00  
      Financování celkem -15 300,00  

  Rozpočtové opatření 84/2009
  úklidové práce v obci
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   -8 100,00
      Výdaje celkem   -8 100,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -8 100,00  
      Financování celkem -8 100,00  

  Rozpočtové opatření 85/2009
  elektronická spisová služba, oprava EZS
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  6171   Činnost místní správy   12 000,00
      Výdaje celkem   12 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 12 000,00  
      Financování celkem 12 000,00  

  Rozpočtové opatření 86/2009
  poplatky bance
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  6310   Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací   -2 500,00
      Výdaje celkem   -2 500,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -2 500,00  
      Financování celkem -2 500,00  
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 7) Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v obci zastupitelstvo projednalo výši měsíční odměny starostovi a místostarostovi, jejíž jedna složka je odvozena od počtu obyvatel k 1.lednu příslušného roku. K dnešnímu dni má obec Klenovice 605 evidovaných obyvatel. V případě, že počet obyvatel k 1.1.2010 neklesne pod hranici 600, bude s účinností od 1.1.2010 v souladu s nařízením vlády zveřejněným v sbírce zákonů pod číslem 20/2009 Sb. stanovena výše měsíční odměny takto:
Mgr. Lubomír Turín, starosta obce: Kč 18.260,--
Ing. Jaroslav Škoda, místostarosta obce: Kč 16.640,--
Dojde-li k 1.lednu 2010 k poklesu obyvatel pod limitní hranici 600, nově vypočtené odměny nevstoupí v platnost a nadále bude měsíční odměna starosty a místostarosty v původní výši stanovené zastupitelstvem na svém jednání dne 2.2.2009.
(Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 zdržel.)
 
ad 8) Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2009 byl dne 19.11.2009 zveřejněn na úřední desce, čímž byla dodržena zákonem stanovená 15ti denní lhůta zveřejnění před datem projednání. Občané měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a vznést připomínky buď písemně do 4.12.2009 a nebo na tomto zasedání, čehož nikdo nevyužil.
Zastupitelstvo obce detailně po jednotlivých položkách a paragrafech projednalo návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2010. V rámci projednávání nebyly vzneseny ani přijaty žádné pozměňovací návrhy. Konečná podoba rozpočtu na rok 2010 je tak naprosto shodná se zveřejněným návrhem.

  Rozpočet obce Klenovice na rok 2010 v členění podle závazných ukazatelů:

  PŘÍJMY
    pol. název částka
    1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 803 900,00
    1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 116 600,00
    1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 73 200,00
    1121 Daň z příjmů právnických osob 1 073 100,00
    1211 Daň z přidané hodnoty 2 020 700,00
    1333 Poplatky za uložení odpadů 1 659 000,00
    1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 341 400,00
    1341 Poplatek ze psů 5 500,00
    1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
    1361 Správní poplatky 1 000,00
    1511 Daň z nemovitostí 250 000,00
    4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 158 800,00
  §   název částka
  1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 300,00
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod 150 000,00
  3613   Nebytové hospodářství 60 000,00
  3631   Veřejné osvětlení 12 300,00
  3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 300,00
  3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 5 900,00
  3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000,00
  3727   Prevence vzniku odpadů 20 000,00
  6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 200,00
  PŘÍJMY CELKEM 6 776 200,00

  VÝDAJE
  §   název částka
  1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
  1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
  1031   Pěstební činnost 30 000,00
  1032   Podpora ostatních produkčních činností 100,00
  2212   Silnice 630 700,00
  2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 460 200,00
  2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
  2310   Pitná voda 60 000,00
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod 433 400,00
  2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 3 000,00
  3111   Předškolní zařízení 170 000,00
  3113   Základní školy 480 000,00
  3314   Činnosti knihovnické 111 000,00
  3319   Ostatní záležitosti kultury 13 000,00
  3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí 65 000,00
  3341   Rozhlas a televize 13 000,00
  3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 600,00
  3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 46 500,00
  3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00
  3421   Využití volného času dětí a mládeže 72 500,00
  3613   Nebytové hospodářství 10 000,00
  3631   Veřejné osvětlení 197 300,00
  3636   Územní rozvoj 200 000,00
  3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 6 000,00
  3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 350 000,00
  3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 374 800,00
  3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
  3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 15 000,00
  3727   Prevence vzniku odpadů 30 000,00
  3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 000,00
  3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 230 000,00
  4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 20 000,00
  5512   Požární ochrana - dobrovolná část 43 300,00
  6112   Zastupitelstva obcí 525 900,00
  6171   Činnost místní správy 729 100,00
  6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
  6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 000,00
  6402   Finanční vypořádání minulých let 4 700,00
  VÝDAJE CELKEM 5 396 200,00

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): 1 380 000,00

  FINANCOVÁNÍ
    pol. název částka
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -400 000,00
    8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -980 000,00
  FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 380 000,00

  Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet Obce Klenovice na rok 2010 v členění dle uvedených závazných ukazatelů. Rozpočet je schválen jako přebytkový s výší přebytku Kč 1,380.000,--. Z přebytku hospodaření budou v roce 2010 realizovány splátky přijatých úvěrů ve výši 980 tis.Kč. Zbylá část ve výši 400 tis.Kč bude prozatím nevyužita a vytvoří tak „rezervu“ pro změkčení dopadu neodhadnutelného možného výkyvu v inkasu příjmů roku 2010 a nebo poslouží jako zdroj pro nepředvídatelné výdaje v příštím roce.
(Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 9) Starosta obce informoval zastupitelstvo o svém rozhodnutí k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2009. Fyzická inventura v jednotlivých střediscích proběhne dne 19.12.2009.
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval, že v minulém týdnu byla zhotovitelem stavby firmou Š+H Bohunice s.r.o. předána nově vybudovaná komunikace v jihozápadní části obce. I přes drobné nedodělky byla komunikace obcí převzata bez závad s tím, že dle ústní domluvy dojde ještě na jaře k osetí travnatých zelených pásů. Dále pravděpodobně bude obcí požadováno opětovné vysypání spár zámkové dlažby chodníků, protože dle názoru místostarosty byl použit nevhodný materiál – jemný písek namísto vhodnějšího živce. Tyto činnosti by se řešily v rámci tříleté záruky. Místostarosta rovněž upozornil, že povrch nově vybudované vozovky je vlnitý. Starosta obce seznámil zastupitele, že konečná cena díla odpovídala uzavřeným smlouvám o dílo, i když byly provedeny vícepráce nad jejich rámec. Byl zhotoven faserfix a místy zbudovány větší vjezdy k přilehlým rodinným domům. Také jako drobný bonus byla subdodavatelem stavby bezplatně opravena část komunikace na návsi.
  - Starosta obce informoval, že byly zahájeny kroky vedoucí k osvětlení obou přechodů v obci přes silnici E55. Zhotovení tohoto bezpečnostního prvku, které bude realizováno ještě v letošním roce, si vyžádá výdaje ve výši cca 15 tis.Kč.
  - Starosta obce informoval, že bylo na Městský úřad Soběslav podáno vyúčtování dotace z Programu obnovy venkova roku 2009. Dále byla podána i žádost o dotaci z POV na rok 2010. Pro příští rok obec žádá o dotaci na opravu chodníků a úroky z úvěrů.
  - Zastupitelé byli seznámeni se žádostí občanského sdružení Ochrana fauny České republiky o příspěvek na jejich činnost. Zastupitelstvo obce tomuto sdružení schvaluje příspěvek ve výši Kč 1.000,--. Příspěvek bude vyplacen z rozpočtu roku 2010. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
  - Starosta informoval, že naše obec bude v roce 2011 zařazena do další fáze budování bezdrátového rozhlasu v rámci Svazku obcí Soběslavsko z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Předpokládané výdaje na tuto akci pro obec Klenovice dosahují téměř 400 tis.Kč a z 60-70% by byly hrazeny z prostředků POV. Zbylou část by financovala obec ze svého rozpočtu.
  - Starosta obce seznámil zastupitele, že byla opravena celá komunikace vedoucí na Novou hospodu, která byla poničena činností související s výstavbou dálnice D3. Firma Metrostav, a.s., která komunikaci využívala a následně i financovala její opravu, měla pro tento případ vyčleněnu částku 400 tis.Kč. Tyto prostředky však nepokrývaly obnovení komunikace v celém rozsahu, proto byla v první fázi opravena jen nejkritičtější místa. Po složitých jednáních se podařilo dosáhnout opravy i zbylých částí, kterou bude také hradit firma Metrostav, a.s.
  - V příštím roce bude upraveno okolí kolem ČOV TOPAS. Ozelenění těchto míst provede paní Poláková ze Soběslavi. Prostor bude pojat jako klidová a odpočinková zóna, a proto doplněn vhodnými dřevěnými prvky.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o provedení rozšíření výjezdu na lhoteckou silnici a zřízení nového mostku za stávající zástavbou pro případnou opravu VN a vjezd na zemědělské pozemky. S touto úpravou souhlasí i Správa a údržba silnic.
  - V pátek 4.12.2009 se uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu v parku u obecního úřadu. Této předvánoční akce, na níž byly podávány teplé nápoje všeho druhu, se zúčastnilo na 150 místních občanů.
  - Na základě dotazu předsedkyně kulturní komise bylo předběžně stanoveno, že vítání nových občánků do života se uskuteční pravděpodobně v únoru příštího roku.
  - Zastupitelé obce byli seznámeni s navrženým parcelačním uspořádáním lokality „U Konopických“, kde se zvažuje nová výstavba rodinných domků. V současnosti je v tomto území problém s nedostatečnou kapacitou příkonu elektrické energie, proto je nutné posílit trafostanici. Starosta obce bude v tomto směru jednat se společností E.ON. Dále místostarosta obce informoval o tom, že na předmětném obecním pozemku jsou stromy, které brání dalšímu řádnému stavebnímu využití území, a proto budou poraženy. Dle slov starosty nabízí firma Chališ jejich poražení včetně odstranění kořenů. Obec Klenovice provede náhradní výsadbu v prostoru u ČOV TOPAS. Dále místostarosta hovořil o nutnosti vypracování projektové dokumentace na vybudování vodovodu a kanalizace v této lokalitě se zřetelem na stávající navazující zástavbu. Je nutné oslovit příslušné projektanty a získat nabídky na zhotovení projektových prací, z nichž pak budou optimální vybrány a zadány k realizaci. V příštím roce by bylo možno pozemky v tomto území prodávat zájemcům o výstavbu rodinných domů.
  - Starosta obce informoval zastupitele o svých jednáních se zástupcem firmy Š+H Bohunice s.r.o., který přislíbil pomoc se získáním dotace na akce, které má obec projektově připraveny a zatím byly z důvodu neobdržení grantu z ROPu odloženy. Jedná se o opravu chodníků a veřejného osvětlení kolem silnice E55. Z jednáních také vyplynula vhodnost rozšíření zvažovaných prací (chodník a VO) o další akci a na tento soubor dílčích projektů by byla opětovně podána žádost o grant z ROPu. Potřebné, a tím pádem i vhodné pro začlenění do projektu, se jeví provedení opravy místní komunikace od želečské silnice až do míst napojení na komunikaci vedoucí od bývalého hřiště na náves. Opravení zmíněné komunikace bylo rozděleno do dvou částí – 1) od rozcestí u montovaných domků směrem do středu obce a 2) od montovaných domků k želečské silnici. Dle zpracované projektové nabídky by první část stála 3,3 mil.Kč + DPH a druhá část téměř 3,7 mil.Kč + DPH. Náklady na zpracování projektu obou částí by byly 132 tis.Kč plus dalších 65 tis.Kč na zpracování výběrového řízení na dodavatele, zajištění podkladů pro zpracování projektu a zajištění dokladů pro ohlášení stavby nebo stavebního povolení. Podle prohlášení zástupce firmy Š+H by bylo jimi zajištěno zpracování žádosti o grant. Obec Klenovice si musí zajistit pouze předfinancování grantu, protože eventuálně získané dotační prostředky jsou poukazovány až po zhotovení a uhrazení díla. Součástí podání žádosti o grant je, v případě absence vlastních finančních prostředků – což je případ naší obce, i Příslib úvěru od banky na financování. Místostarosta obce zdůraznil, že je třeba zastupitelstvem rozhodnout, zda si opravu místní komunikace nechá obec zprojektovat a dále je třeba jednat s peněžními ústavy o možnosti úvěrování připravovaných akcí. Rozhodne-li zastupitelstvo, že obec bude žádat o grant na výše popsané akce, budou se stavebně realizovat pouze v případě schválení žádosti o dotaci.
  - Na dotaz paní Severové, zda se bude upravovat komunikace od Lomků směrem do Soběslavi, starosta obce informoval, že toto bude provádět firma Metrostav, a.s. v případě, že stávající komunikace od farmy na rozcestí k Nové hospodě bude používána jako komunikace pro vlastní stavbu dálnice D3.
  - Místostarosta obce informoval o nutnosti rozšíření separační dvora a v této souvislosti i potřebě získat pozemky kolem něho od Pozemkového fondu ČR. Dále je nutno vyřešit přístup ke dvoru, který vede po soukromých pozemcích (koupě nebo směna). Dále poukázal na živelné ukládání zeleného odpadu na sousedních pozemcích i celkový nepořádek ve dvoře. Je nutné ve zvažovaných rozšířených prostorách dvora umístit kontejner na kompostovatelný odpad, aby bylo zajištěno řádné, řízené a kontrolované ukládání. Rovněž zmínil i neutěšený stav v mobilní buňce, která neplní svůj původní účel a slouží jako „úschovné odložiště“ vyřazených nepotřebných předmětů z domácností. Je více než žádoucí, aby tyto odpady byly již definitivně zlikvidovány a dále nepokračovalo jejich shromažďování.
  - Zastupitelstvo obce dále projednávalo přípravu zimní údržby komunikací, kterou se již zabývalo i na minulém jednání. Firma Suchan s.r.o. by zajišťovala prohrnování obce, pan Jaroslav Záhora by prováděl zimní údržbu v lokalitách Pod Svákovem, Veselka a Ovčín. Na údržbu komunikace od Nové hospody k Pneuservisu se nabídl pan xxxxxxxxxx, který vlastní potřebnou techniku, avšak nemá živnostenské oprávnění k obdobné činnosti. Musel by se tak stát zaměstnancem obce pro vykonávání těchto prací. Dále pro zimní údržbu komunikací ještě přichází v úvahu pan Jaroslav Vacek, který bude zabezpečovat prohrnování chodníků.
  - Místostarosta obce vyzval starostu, aby objasnil již zadané projektování chodníků kolem silnice E55. K tomuto starosta uvedl, že při schůzce s projektantem Ing. Koplíkem bylo dohodnuto, že pro podání nové žádosti o grant z ROPu se musí projekt rozšířit o chodník kolem domu č.p. 153. Dále bude naprojektován nový chodník, který by navazoval na stávající končící před domem č.p. 120 a vedl by až ke lhotecké silnici. Také je do zpracovávaného projektu navržen nový chodník podél silnice E55 ve směru na Tábor, který povede od jižního přechodu až k domu č.p. 52. Místostarosta vznesl připomínku, že je třeba zjistit majitele nemovitostí a vlastníky sítí a jednat s nimi, zda jsou záměry obce reálné. Poukázal na skutečnost, že část zeleného pásu, kde je zvažován chodník ke lhotecké silnici, je ve vlastnictví soukromé osoby žijící v USA, takže jednání s ní by bylo asi svízelné.
  - V současné době se plánuje sousedský bál v Klenovicích. Navržený termín 20.2.2010 není nejvhodnější, protože předcházející den se v místní restauraci konají vepřové hody a další akce v následující den by pravděpodobně neblaze poznamenala účast. V úvahu přicházejí termíny začátkem nebo koncem února 2010. Rovněž byla diskutována otázka možného obměnění hudebního tělesa, které doprovází obecní akce.
  - Na minulém jednání zastupitelstva obce místostarosta přislíbil, že zajistí a prostuduje příslušné normy upravující problematiku chodníků, protože nesouhlasil se závěry šetření za účasti zástupců KÚ JčK - odboru dopravy, DI PČR a ŘSD. Nyní se svými zjištěními seznámil zastupitele. Ze získaných materiálů a z konzultace s firmou specializující se na chodníky a komunikace vyplývá, že u nových nebo rekonstruovaných silnic musí být nedělené přechody s maximální přechodovou délkou 6,5 metru mezi obrubami. V naší obci je tato vzdálenost 10,5 metru, proto, jak vyplývá z normy, by musel být vprostřed vozovky ostrůvek. Pokud je však v hlavním dopravním prostoru navržen pruh pro cyklisty, přechodová šíře se může rozšířit. Dále místostarosta zmínil i důležitou parametrickou tabulku, podle které v návaznosti na počet chodců a vozidel ve špičkové hodině vyplývají stanovená opatření pro přecházení chodců. Místostarosta obce se domnívá, že v současné době není třeba do úpravy přechodů investovat a nechal by tak celé věci volný průběh. Do dvou let by měla být dostavěna dálnice D3, která pak pojme minimálně 50% současného dopravního zatížení v Klenovicích, obci se tak citelně ulehčí a přecházení hlavní silnice bude daleko bezpečnější. Starosta obce ještě zmínil, že projektant opravy místních chodníků navrhuje vybudování vysazených chodníkových ploch tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd cyklistů mezi obrubou chodníku a bílou krajní čárou ohraničující komunikaci.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o řešení znečištění rybníku na návsi, k němuž došlo počátkem listopadu 2009. Společnost SITA CZ a.s. přišla s návrhem řešení, které bylo na vodě z rybníku úspěšně laboratorně vyzkoušeno. V první fázi byla odsáta vrchní znečištěná vrstva. Pak se přistoupilo k úpravě pH za pomoci vápenného roztoku, který na sebe naváže sedimenty, jež se následně vysrážejí do kalů. Další postup bude volen podle toho, jak aplikované činnosti zapůsobí. Úprava vody v rybníku dle předběžné kalkulace firmy bude zhruba za 50 tis.Kč. Dle názoru firmy SITA CZ a.s. je toto opatření pouze dočasné. Bylo by vhodné rybník na jaře vypustit a řádně vyvápnit. Dále by bylo žádoucí zajistit do rybníku nějaký stabilní přítok vody – např. obnovením pramenu z původního skleněného vodovodu.
 
ad 10) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 120/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 121/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč 500,-- ročně pro poplatníky s trvalým pobytem na území obce; a ve výši Kč 335,-- ročně pro poplatníky vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, v níž není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba a pro poplatníky trvale bydlící na samotě Pod Svákovem a U Hasíka.

Usnesení 122/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení 123/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na správním území obce Klenovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem stanoveného obecně závaznou vyhláškou obce Klenovice č. 2/2001 v platném znění (dále jen systém) pro podnikatelské subjekty v Klenovicích s účinností od 1.1.2010 dle bodu 3) zápisu takto: Martin Fišer: Kč 2.600,--, Jasanka s.r.o.: Kč 500,--, Jednota OD Tábor: Kč 500,--, Lukáš Kazda: Kč 500,--, Jan Kraus: Kč 500,--, Ing. Jaroslav Škoda: Kč 500,--, T.O.D.O.K. spol. s r.o.: Kč 1.500,--.

Usnesení 124/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat výši poplatku ze psů pro rok 2010 v nezměněné výši, tzn. poplatek za prvního psa Kč 50,-- a za každého dalšího psa Kč 75,--.

Usnesení 125/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat výši stočného pro rok 2010 v nezměněné výši, tzn. Kč 6,-- za 1 m3 vypouštěných odpadních vod, jejichž množství je stanoveno dle dříve schválených pravidel a uzavřených Smluv o odvádění odpadních vod.

Usnesení 126/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Klenovice č.1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice.

Usnesení 127/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje začlenění prostředků zrušeného Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu obce převedením na základní běžný účet a zrušení bankovního účtu Fondu rozvoje bydlení u Komerční banky, a.s. převodem na základní běžný účet obce vedený Komerční bankou, a.s.

Usnesení 128/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje 11. rozpočtovou změnu v roce 2009 dle bodu 6) zápisu.

Usnesení 129/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny pro starostu a místostarostu dle bodu 7) tohoto zápisu.

Usnesení 130/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Klenovice na rok 2010 dle bodu 8) zápisu včetně členění podle závazných ukazatelů. Rozpočet je schválen jako přebytkový s výší přebytku Kč 1,380.000,--.

Usnesení 131/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí starosty o provedení inventarizace za rok 2009.

Usnesení 132/10/2009 ze dne 10.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 1.000,-- pro Ochranu fauny České republiky.

Schůzi ukončil starosta ve 22:05 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek