KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2011

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2011

Den a místo zasedání: 12. 7. 2011 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:08 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Klenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 4. 7. 2011 do 12. 7. 2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že v okamžiku zahájení zasedání zastupitelstva obce je přítomno šest členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Rovněž sdělil, že zastupitel obce pan Ing. Jaroslav Vacek se dostaví v průběhu zasedání.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jana Molíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Vacek.
Starosta obce rovněž sdělil, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen určenými ověřovateli a je uložen k nahlédnutí na obecním úřadu. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva obce a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2).
K návrhu programu byl starostou obce vznesen následující návrh na doplnění: zařazení bodu „Prodej pozemku“ – do programu jednání zařadit jako bod č. 3.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařazení bodu „Prodej pozemku“ do programu zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 7/77/2011.

Na základě schváleného doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemku
4) Bezdrátový rozhlas
5) Oprava chodníků
6) Oprava veřejného osvětlení
7) Rozšíření sběrného dvora
8) Vodovod a kanalizace 6 RD - výběr zhotovitele
9) Parkoviště před OÚ
10) Zřízení zázemí dětské hřiště Lomky
11) Vybavení hasiči
12) Příspěvek na činnost
13) Rozpočtová změna
14) Různé a diskuse
15) Závěr

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 7/78/2011.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulého jednání ZO a konstatoval, že byly splněny všechny body dle usnesení, stále nesplněn zůstává z minulých usnesení koupě pozemku v lokalitě U Hasíka od majitelů rekreačních nemovitostí pro rozšíření obecní komunikace a prodej pozemku v jihozápadní části obce jako příkup.

*    *    *

V 19:18 hodin se dostavil zastupitel obce pan Ing. Jaroslav Vacek.

Bod 3 – Prodej pozemku

Manželé xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxx požádali obec Klenovice o odprodej pozemku parc. č. xxxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 236m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek začleněný do jejich oplocené parcely a dlouhá léta jej využívají navrhují zastupitelé jej odprodat za cenu znaleckého posudku tj. 8700,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje odprodej pozemku parc. číslo xxxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 236m2 za cenu 8700,- manželům xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxx.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 7/79/2011.

*    *    *

Bod 4 – Bezdrátový rozhlas

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o skutečnosti, kdy při přípravě projektu bezdrátového veřejného rozhlasu v obci nebylo řešeno ozvučení osady Ovčín. Vlastní realizace se tedy rozšíří o jedno místo signálu bude jich tedy celkem 21. Rozšíření bude stát 13 000,- Kč a bude zahrnuto do rozpočtové změny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozšíření realizace bezdrátového místního rozhlasu o jedno signálové místo na osadě Ovčín.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 7/80/2011.

*    *    *

Bod 5 – Oprava chodníků

Zhotovitel investiční akce – rekonstrukce chodníků podél silnice I/3 předložil na žádost obce cenovou nabídku na rekonstrukci části chodníku od pizzerie k uličce. Rekonstrukce této části bude stát 291 tis. Kč a provede ji firma Strabag a.s. Navýšení celkové ceny rekonstrukce se promítne v rozpočtové změně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje, aby firma Strabag a.s. provedla rekonstrukci chodníku poděl silnice I/3 od pizzerie k uličce za cenu 291 tis.Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 7/81/2011.

*    *    *

Bod 6 – Oprava veřejného osvětlení

V obci bude provedena nutná opravu veřejného osvětlení a to podél silnice I/3. Dojde ke svěšení nepoužívaných a technickým stavem zdraví ohrožujících svítidel, dále k opravě svítidel používaných a konzervaci elektrického vedení. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo cenu 35000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje nutnou opravu veřejného osvětlení podél silnice I/3 za cenu 35000,- Kč..
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 7/82/2011.

*    *    *

Bod 7 – Rozšíření sběrného dvora

Místostarosta obce informoval zastupitelstvo o průběhu přípravy rozšíření plochy separačního dvora v obci. Obec Klenovice již vlastní souhlas se stavbou na cizím pozemku vydaný Pozemkovým fondem ČR a v minulých dnech proběhlo místní šetření týkající se výjezdu ze separačního dvora na silnici I/3. ŘSD nemá námitek a očekáváme souhlasné stanovisko písemně. Poté nic nebrání , aby obec Klenovice požádala o vydání stavebního povolení na tuto plánovanou akci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí informaci o stavu příprav investiční akce – rozšíření separačního dvora.

*    *    *

Bod 8 – Vodovod a kanalizace 6 RD – výběr zhotovitele

Zastupitelstvo obce projednalo situaci kolem přípravy investiční akce – výstavba vodovodu a kanalizace 6 RD v západní části obce. Rozhodlo již dále nepodávat další žádosti o dotace a připravit výstavbu sítí jen a pouze z prostředků obce. Starosta přednesl zastupitelům jednotlivé nabídky firem, které mají zájem tuto akci provést. Nabídek bylo celkem šest v cenách od 1,29 mil. do 3,69 mil Kč. Zastupitelstvo obce vybralo jako zhotovitele investiční akce firmu Chališ s.r.o z Tábora za cenu 1 292 887,- mil. Kč. Starosta obce byl pověřen uzavřením smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení za podmínky vyloučení ze smlouvy jakékoli navýšení ceny díla z důvodů víceprací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zhotovitele investiční akce – výstavba vodovodu a kanalizace 6 RD - v západní části obce firmu Chališ s.r.o. z Tábora za cenu 1 292 887,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 7/83/2011.

*    *    *

Bod 9 – Parkoviště před OÚ

Zastupitelstvo obce znovu projednávalo investiční záměr vybudování parkovací plochy před obecním úřadem. Odhadovaná cena prací na vybudování parkovací plochy je 50 000,- Kč. Protože se touto akcí v rozpočtu obce nepočítá v celé výši, zastupitelstvo obce rozhodlo, že k odstranění dřevin a obrubníků v místě plánované parkovací plochy přistoupí i brigádnickou formou. S vlastní výstavbou se začne postupně.

*    *    *

Bod 10 – Zřízení zázemí dětské hřiště Lomky

Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo o přípravě zakoupení mobilní buňky pro potřeby technického zázemí v místě dětského hřiště v Lomkách. Buňka včetně dopravy bude stát 12 000 ,-Kč. Umístěna bude na předem připravené místo a upravena podle potřeby až dodatečně.

*    *    *

Bod 11 – Vybavení hasičí

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dovybavení hasičského sboru novými hadicemi 4x b a 2x c v provedení pogumované, neboť při kontrole bylo zjištěno, že část stávajícího vybavení je poškozená a tudíž nefunkční. Dále schválilo navýšení ceny projektu nové hasičské zbrojnice, protože zhotovitel podle dohody dodá kompletní projekt včetně stavebního povolení. Tyto změny v cenách budou zahrnuty do rozpočtové změny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje nákup hasičských hadic za cenu cca 15000,-Kč a navýšení ceny projektu hasičské zbrojnice o 10000,- Kč..
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 7/84/2011.

*    *    *

Bod 12 – Příspěvek na činnost

Základní škola a Mateřská škola v Tučapech požádala obec Klenovice o příspěvek na činnost pro gymnastický kroužek, který působí při škole, kde cvičí i naše dívky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek pro gymnastický kroužek při ZŠ a MŠ v Tučapech.
Výsledek hlasování: pro 1, proti 5, zdrželi se 1.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 7/85/2011.

*    *    *

Bod 13 – Rozpočtová změna

Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny rozpočtu obce Klenovice na rok 2011, který obsahuje následující rozpočtové opatření:
Rozpočtové opatření 6/2011
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1211 Daň z přidané hodnoty -50 000,00  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 8 700,00  
    Příjmy celkem -40 800,00  
2212   Silnice   -80 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   140 000,00
2310   Pitná voda   60 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod   70 000,00
3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí   -130 000,00
3341   Rozhlas a televize   13 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže   12 000,00
3631   Veřejné osvětlení   35 000,00
3635   Územní plánování   -15 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů   -5 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   25 000,00
    Výdaje celkem   125 000,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 165 800,00  
    Financování celkem 165 800,00  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 provedenou rozpočtovým opatřením číslo 6/2011.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 7/86/2011.

*    *    *

Bod 14 – Různé a diskuse

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem prací při opravě izolace základového zdiva na obecní kapličce – materiál je zajištěn a jsou připraveny drenážní výkopy.
Komplexní pozemková úprava - po kontrole návrhu KPÚ Katastrálním úřadem místním pracovištěm v Táboře byl tento předán zpět na Pozemkový úřad. Ten vydá nejdéle do konce července druhý závěrečný návrh. Po nabytí právní moci budou pozemky zapsány do katastru nemovitostí v nové podobě. V rámci KPÚ dojde k projektové přípravě a poté i k realizaci protipovodňových opatření na Ovčíně.
Územní plán obce – nový územní plán obce by měl být dokončen ve formě návrhu do konce července, vlastní převzetí návrhu proběhne v měsíci září. Obec tedy může ještě letos požádat o uvolnění dotace na pořízení územního plánu obce, kterou má schválenou.
Dopravní značení- obec obdržela začátkem července stanovisko dopravního inženýra, kterým se bude řídit při doplnění dopravního značení na nově opravené komunikace v obci, zejména na komunikaci od Nové Hospody k výjezdu na silnici I/3, včetně zpomalovacího prahu. Odpovídajícím způsobem bude doplněn pasport dopravního značení v obci.
ZO obce projednalo možnost uspořádat v obci v letních měsících taneční zábavu na venkovním parketě s částečnou garancí obce Klenovice.
Ve dnech 16. a 17. 7. 2011 proběhne v Soběslavi letní festival dechových hudeb – Kubešova Soběslav - zastupitelstvo obce projednalo plán přípravy vystoupení dechových hudeb na koncertě dne 16. 7. v naší obci.

*    *    *

Bod 15 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:18 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 7. 2011

Zapisovatel: Ing. Jan Molík, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 20. 7. 2011
  Ing. Jaroslav Vacek, v.r. dne 20. 7. 2011
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 18. 7. 2011


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 12. 7. 2011

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání zasedání

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice.

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Klenovice
Doba konání: 12. 7. 2011 od 19:00 hodin

Navržený program


1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Bezdrátový rozhlas
4) Oprava chodníků
5) Oprava veřejného osvětlení
6) Rozšíření sběrného dvora
7) Výběr zhotovitele - vodovod a kanalizace 6 RD
8) Parkoviště před OÚ
9) Zřízení zázemí dětské hřiště Lomky
10) Vybavení hasiči
11) Příspěvek na činnost
12) Rozpočtová změna
13) Různé a diskuse
14) Závěr


V Klenovicích 4. 7. 2011


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 4. 7. 2011
sejmuto: 13. 7. 2011

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek