KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2018

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2018

Den a místo zasedání: 11. 12. 2018 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Ivana Petrů a pan Bc. Tomáš Doležal.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o body 7) Plán investic VI na rok 2019 a 8) Dodatek smlouvy na svoz odpadů.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/23/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu rozšířením o body 7) Plán investic VI na rok 2019 a 8) Dodatek smlouvy na svoz odpadů.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dotace a dary na činnost
4) Změna odměny zastupitele
5) Stanovení stočného na rok 2019
6) OZV č. 1/2018 o odpadech
7) Plán investic VI na rok 2019
8) Dodatek smlouvy na svoz odpadů
9) Rozpočet obce na rok 2019
10) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/24/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Na svazek obcí TDO Lužnice byl zaslán souhlas s ukončením činnosti svazku a jeho likvidací, dále byly uzavřeny smlouva na věcné břemeno a smlouva o smlouvě budoucí na VB pro uložení kabelu NN. Jedna smlouva o směně pozemků se může podepsat, protože je dokončen geometrický plán a tím i prodej pozemků, který vychází z tohoto dělení pozemků. Zbývá jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, chybí plány skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dotace a dary na činnost

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o příspěvky, dary, podpory a dotace na činnost, služby či provoz v roce 2019.
Jako první žádá o podporu Jihočeské centrum pro tělesně postižené a seniory, který poskytuje ambulantní a terénní poradenství na celém území Táborska. Žádá příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/25/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 1.000,- na podporu služeb Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, pracoviště Tábor.

Ve druhém případě nás žádá o finanční dar na provoz pečovatelské služby Senior – Dům Soběslav a zde nám klesl počet vyžadujících péči na pět, proto navrhuji 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/26/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar 5.000,- Kč na provoz pečovatelské služby Senior-Domu Soběslav.

Na třetím místě žádá o finanční podporu Ochrana fauny ČR o.p.s. Hrachov, kam většinou směřuje našich 2 tisíce korun pro postižená zvířata a péči o ně.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/27/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje ve výši 2.000,- Kč pro stanici Ochrany fauny ČR o.p.s. Hrachov.

Čtvrtá je žádost o finanční dar na podporu včelařské činnosti pro zájmové sdružení Českého svazu včelařů, základno organizaci Soběslav. Zejména na boj s varoázou dáváme 2 tisíce korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/28/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar 2.000,- Kč na veterinární péči Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Soběslav.

Pátým požadavkem je Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav se žádostí pro rok 2019 ve výši 18.000,- Kč na provoz a podporu služeb zařízení.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/29/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 18.000,- Kč na provoz Diakonie ČCE-Středisko Rolnička v Soběslavi.

Posledním šestým žadatelem o finanční dar je Místní organizace Svazu tělesně postižených v Soběslavi, kde je zapojena do činnosti řada našich občanů. Výše daru je každoročně 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/30/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na činnost Místní organizace Svazu tělesně postižených Soběslav.

*    *    *

Bod 4 – Změna odměny zastupitele

Odměny zastupitelů se navyšují v souvislosti se zvyšováním platů státních zaměstnanců. Vzhledem ke skutečnosti, že se starosta ve větší míře věnuje obci, tak mu bude zvýšena odměna se změnou legislativy platné od 1. 11. 2019, kdy platí novela zákona o odměňování zastupitelů. Toto bude platit dnem 1.1.2019.
Odměna je navržena takto:
panu Mgr. Lubomíru Turínovi odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 29.501,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2019.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 2/31/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje panu Mgr. Lubomíru Turínovi odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 29.501,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2019.

*    *    *

Bod 5 – Stanovení ceny stočného na rok 2019

I přes rostoucí náklady a poměrně ztrátové provozování kanalizace obcí je potřeba schválit stávající cenu stočného i na rok 2019 a to ve stávající výši 20,- Kč/m3. V letošním roce vinou zejména problematické ČOV 150, ale i vyvážení z jiných čistíren, došlo k nárůstu o polovinu, tj. na 30,- Kč/m3, tzn. že schodek na stočném je celkem 200 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/32/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu stočného na rok 2019 ve výši 20,- Kč/m3.

*    *    *

Bod 6 – OZV č. 1/2018 o odpadech

Na základě kalkulace letošních nákladů a loňské skutečnosti a dle platné legislativy vychází poplatek na rok 2019 ve výši 870 korun a přesto navrhujeme ponechat stejnou částku jako posledních několik let tj. 700 korun na poplatníka a rok. Tudíž nezvýšení oproti letošnímu roku. Předpokládaný propad je téměř 140 tisíc v neprospěch obce, protože odpady by vycházely na 870 korun na poplatníka a rok. Maximální částku, kterou by mohlo podle platné legislativa zastupitelstvo schválit, je 750 korun na osobu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/33/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rozpor v platbě za podnikatele z minulých let svozové firmě se upravil zvýšením v minulých letech a proto jejich ceny zůstanou stejné takto: 1000 korun Došek, Jasanka, Jednota, Kazda, Ostam, Škoda a TODOK a Fišer 5 tisíc. Jde asi o polovinu předpokladu kalkulovaných nákladů.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/34/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje ponechat ceny pro podnikatele dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 7 – Plán investic VI na rok 2019

Povinností provozovatele vodohospodářské infrastruktury vyplývající ze smlouvy o provozování je každoročně zpracovat a předložit pronajímateli návrh technického zhodnocení plánem investic dle aktuálních potřeb vlastníka a potřeb obnovy sítě. Pro příští rok se plánuje určitě prodloužení vodovodního řadu v jihovýchodní části obce pro další RD a oprava řadu u hlavní silnice u č.p. 1. Jde o 180 tisíc korun na obě drobné akce. Vedle toho je připravován záměr s propojením vodovodu v severní části obce od pneuservisu okolo zahrad a nad bytovkou až na horní náves, kde by se v první etapě řešilo 5 parcel na RD dle územní studie na pozemcích ve vlastnictví obce. To by se realizovalo na přelomu příštího a následujícího roku. Zde se pohybuje finanční odhad kolem 800 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/35/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s navrženým plánem investic do vodohospodářské infrastruktury na rok 2019.

*    *    *

Bod 8 – Dodatek smlouvy na svoz odpadů

Svozová firma Rumpold, která nám zajišťuje svoz komunálního odpadu, se na nás obrací s informací o plánovaných změnách v cenách za likvidaci komunálních a separovaných odpadů pro rok 2019. Do zvýšení se promítla inflace (o 2,4%), zvyšující se minimální mzda a tím personální náklady ( o 24%) a růst pohonných hmot. Negativně se projevuje pokles výkupních cen plastů, papíru a skla od zpracovatelů. Proto je předložen návrh cen dodatkem č. 9 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na území naší obce. Cena za jeden svozový den se zvyšuje na 913 korun, což je o 83 korun více, dále skládkovné z 726 na 798 korun, tj. nárůst o 72 korun, z toho vyplývá nová cena za tunu odpadu ve výši 1.398 místo 1.326 korun současných.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/36/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s návrhem dodatku č. 9 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na území obce Klenovice.

*    *    *

Bod 9 – Rozpočet na rok 2019

Dne 24.11.2018 byl vyvěšen rozpočet obce na rok 2019. Při sestavování rozpočtu se podařilo dát dohromady schodkový rozpočet na příští rok v příjmech necelých 11,5 milionů korun a ve výdajích ve výši téměř přes12,4 milionů korun. Vedle toho se předpokládá letošní přebytek ve výši minimálně 1,5 milionu korun, což by sloužilo jako rezerva pro příští roky.
V příjmech je počítáno s téměř 2,1 milionu z daně příjmů fyzických osob, přes 1,7 milionu u daně z příjmů právnických osob, nejvíce necelé 4,1 milionu je z DPH a 1,5 milionu příjem ze skládky za ukládání odpadů, což je stejně jako letos, dále skoro 0,54 milionu za poplatky z likvidace odpadů a více jak 0,41 milionu je daň z nemovitosti.
Na straně výdajů se počítá s modernizací a intenzifikací ČOV 150 EO za 2,3 milionu, prodloužení vodovodu a kanalizace k novému RD za 0,1 milionu, prodloužení chodníku kolem hlavní silnice k RD za 0,1 milionu, čištění návesního rybníka-požární nádrže a oprava hráze za 0,7 milionu korun. Jako největší investiční akcí je opět rekonstrukce komunikace za minimálně 2,5 milionu korun od hlavní silnice nad rybníkem směrem západním k novým lokalitám RD u víceúčelového hřiště.

Doplnění návrhu rozpočtu obce Klenovice na rok 2019

VÝDAJE
§   název částka
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00
VÝDAJE CELKEM 33 000,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 33 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 33 000,00


Rozpočet obce Klenovice na rok 2019 v členění podle závazných ukazatelů:

PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 077 500,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 51 000,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 164 900,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 703 900,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 087 000,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 539 700,00
  1341 Poplatek ze psů 7 400,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00
  1361 Správní poplatky 2 000,00
  1381 Daň z hazardních her 45 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 412 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 150 500,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 433 400,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 900,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 800,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00
PŘÍJMY CELKEM 11 483 000,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 35 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00
2212   Silnice 3 156 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 178 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 22 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 15 000,00
2310   Pitná voda 115 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 889 900,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 783 000,00
3314   Činnosti knihovnické 115 400,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 29 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 177 500,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 221 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 189 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 500,00
3613   Nebytové hospodářství 112 000,00
3631   Veřejné osvětlení 253 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 143 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 757 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 410 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 223 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 876 700,00
6171   Činnost místní správy 1 268 800,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 23 975,00
VÝDAJE CELKEM 12 417 875,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -934 875,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 934 875,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 934 875,00

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/37/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet obce na rok 2019 v členění podle závazných ukazatelů. Rozpočet je schválený jako schodkový s příjmy ve výši 11.483.000,-Kč a výdaji ve výši 12.417.875,-Kč, schodek hospodaření celkem 934.875,- Kč bude hrazen z přebytků minulých let.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 22/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -50 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   50 000,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření v kompetenci starosty se musel posílit paragraf péče o veřejnou zeleň a finance se použily z nerealizované vodní plochy.

Rozpočtové opatření 25/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -53 500,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   53 500,00
    Výdaje celkem   0,00

Schvalované rozpočtové opatření zastupiteli se rovněž týkalo veřejné zeleně a přesun prostředků byl z rezervy vodní plochy a týkal se výsadby stromů na Ovčíně kolem protipovodňových opatření, kdy se vyměnilo 7 suchých dubů a přidaly se ještě 3, dále velká vrba a lípa, jako dar k výročí republiky.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/38/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 25/2018.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Nejprve starosta informoval o proplacení dotace na krajinné a stromové aleje, která byla uhrazena po roce.
Dále předložil zastupitelům možnost rozšíření obřadních míst v obci pro konání slavnostních obřadů, jako jsou svatby. Zatím je určen nový sál restaurace a nově se shodli zastupitelé na místní kapličce, kterou určili jako druhé obřadní místo.
  (Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)
  Usnesení číslo 2/39/2018
  Zastupitelstvo obce Klenovice určuje jako druhé místo pro konání slavnostních obřadů místní kapličku na p.č. 24.
Poté seznámil přítomné s termíny kolaudací, nejprve v pondělí 17.12. se bude kolaudovat propojení vodovodu a ve středu 19.12. proběhne kolaudace propojení chodníků podél silnice na Želeč. Chodníky jsou podpořeny dotací z POV, která musí být vyúčtována do 10. ledna 2019.
Jako další je žádost o dotaci z POV, kam se bude dávat návesní rybník, jenž je potřeba odbahnit a zbavit naplaveného sedimentu a dále opravit severní hráz. Žádost musí být podána do konce roku a výše dotace je 300 tisíc korun.
Starosta sdělil zastupitelům, že v případě opravy MK 2419/1 od horních Bělohlavů k Broukalům bylo požádáno o dodatečné stavební povolení, protože nedošlo na začátku roku k ohlášení stavby, neboť nebylo potřeba. Aby se vše uvedlo do souladu s projektovou dokumentací, bude vydáno dodatečné povolení stavby a následně proběhne kolaudace již hotové opravy komunikace.
Starosta s politováním oznámil, že je obec vyzvána k odstranění některého vodorovného a svislého dopravního značení na základě písemné stížnosti místních občanů na městský úřad, oddělení silničního hospodářství. Předmětem výzvy je demontáž nepovolených zpomalovacích prahů včetně dopravních značek, kterou provede odborná firma do dvou týdnů. Po vyřízení potřebných formalit se bude vše vracet zpět.
V příštím roce dojde dle starosty na vybudování účelové komunikace kolem železniční trati okolo Hronova lesíka, kterou bude financovat SPÚ v rámci společných zařízení pozemkových úprav.
Rekonstrukce ČOV 150 EO, která je na konci své životnosti, je projednána se zhotovitelem technologie firmou Envi-pur. Podle řeči starosty se pracuje na projektové dokumentaci pro druhou variantu, tj. vybudování záchytné jímky pro kaly a jejich přečerpávání do čistírny s novou technologií, tzn. optimální řešení modernizace a optimalizace. Po zpracování projektu bude požádáno o stavební povolení a hledán vhodný dotační titul pro spolufinancování. Na MZe se nestihne žádost podat a proto se bude čekat na výzvu z OPŽP. Cena díla je 2,3 milionu korun.
V dalším bodě informoval o opravě další komunikace v obci na příští rok. Jde o komunikaci od autoservisu až na rozcestí k lokalitě 9 RD p.č. 2415/1. V současné době se pracuje na zaměření pro zpracování projektové dokumentace a do konce února se požádá o dotaci.
Následně se starosta zmínil o těžbě smrkového dřeva po kůrovci, která nyní probíhá a dřevo se bude podle možností prodávat na již přesycený trh a tudíž za nižší cenu. Neprodejné dřevo se nabídne občanům na prodej jako palivové. Jde o mýtní těžbu.
Starosta se opět vrátil ke směně pozemků s SPÚ u sběrného dvora, kde máme v užívání i pozemek Pneuservisu Kazda. Za užívání plochy ve sběrném dvoře bude muset dojít k finančnímu vyrovnání dle dohody.
Probíhající třetí změna ÚPo řeší nejen liniovou stavbu státu, kterou je železniční koridor, ale i požadavky obce, jako jsou parcely u Lomků na bydlení a u Borů na rekreaci.
Jako poslední se zmínil o připravené inventarizaci, která se uskuteční v sobotu 15.12 za účasti inventarizační komise.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:01 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 12. 2018

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Ivana Petrů v. r. dne 19. 12. 2018
  Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 20. 12. 2018
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 20. 12. 2018


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 11. 12. 2018

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 11. 12. 2018 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dotace a dary na činnost
4) Změny odměn zastupitelům
5) Stanovení ceny stočného na rok 2019
6) OZV č. 1/2018 o odpadech
7) Rozpočet na rok 2019
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 3. 12. 2018
Sejmuto: 11. 12. 2018

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek