KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2021 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 28/2021

Úřední deska - historie roku 2021


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 28/2021

Den a místo zasedání: 26. 10. 2021 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:07 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou z pracovních důvodů paní Olga Bělohlavová a pan Bc. Tomáš Doležal. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Mgr. Martin Náhlík a paní Ivana Petrů.

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o body 5) Darovací smlouvy, 6) Smlouva o nakládání s odpady 2022 a 7) Žádost o dotaci na opravy MK.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/297/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého programu o body 5) Darovací smlouvy, 6) Smlouva o nakládání s odpady 2022 a 7) Žádost o dotaci na opravy MK.

Starosta obce poté předložil přítomným doplněný program (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dodavatel dopravního automobilu JSDHO
4) Stanovení ceny vodného na rok 2022
5) Darovací smlouvy
6) Smlouva o nakládání s odpady 2022
7) Žádost o dotaci na opravy MK
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/298/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. V lokalitě 5 RD je dokončeno NN a VO, nejprve se bude kolaudovat vodovod a obě kanalizace s ČOV, která je zprovozněna, následně obojí kabelová vedení s pilíři NN a sloupy VO . Odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu, protože není uvolněn pozemek ze zástavy. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době se po zápočtu vzájemných pohledávek podala výzva k zaplacení, ale tu si protistrana nepřevzala. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, máme návrh dělení, na základě něhož dojde snad k dohodě, ale i s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel. V této souvislosti je připraven návrh GP celého území. Na páté změně územního plánu se pracuje, ale pro vypořádání s námitkou vlastníků sporného pozemku dojde i na změnu řešení celé zájmové plochy studií zástavby. Letos se musí dokončit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde potřebujeme zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku bude uzavřena, protože je hotové zaměření břemene a vlastníci stanoví cenu za jeho uložení. Bylo vypsáno nové výběrové řízení na DA pro místní jednotku dobrovolných hasičů po úpravě technických podmínek. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dodavatel dopravního automobilu JSDHO

Na začátku prázdnin jsme schválili dodavatele dopravního automobilu pro naší zásahovou jednotku dobrovolných hasičů. Při podrobném prostudování připravených technických požadavků, které byly schváleny GŘ HZS a přiopraveny našimi hasiči, bylo zjištěno, že zavazadlový prostor nemá v celé výšce deklarovanou šířku, neboť jsou tam podběhy kol. Proto bylo celé výběrové řízení na konci srpna zrušeno a bylo požádáno o schválení upravených technických podmínek. Ze čtyřech opakovaně oslovených prodejců poslali svoji nabídku pouze dva. První doručenou nabídkou byla společnost CARent, s.r.o. Brno s cenou přes 1,060 milionu korun a druhým bylo Vesta Auto Corson s.r.o. Praha za cenu necelých 1,042 milionu korun, obě ceny jsou bez DPH. Výběrová komise ve složení starosta a místostarosta obce a starosta hasičů vybrala firmu dle nižší cenové nabídky podle pravidel poskytnutí dotace. Výběrové řízení bylo opět zadáno naší dlouholeté administrátorce. Výběrová komise doporučuje zastupitelům jako dodavatele DA firmu Vesta Auto Corson s.r.o. Praha s cenou 1.041.557,- Kč milionu korun bez DPH. S DPH jde o částku ve výši 1.260.284,- Kč. Protože během několika měsíců došlo dvakrát ke zdražení aut, tak se cena navýšila o 160 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/299/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako dodavatele dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce firmu Vesta Auto Corson s.r.o. Praha s cenou 1.260.284,- Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

*    *    *

Bod 4 – Stanovení ceny vodného na rok 2022

Společnost Čevak a.s. předkládá tentokrát kalkulaci vodného pro nový vodohospodářský rok počínaje dnem 1.1.2022, protože se změnila legislativa. Cena je i nadále dvousložková. Pohyblivá složka je navržena ve výši 38,28 Kč/m3, což je navýšení o 2,91 koruny oproti uplynulému roku, tj. nárůst o 8,23%, s DPH jde o částku 42,11 Kč/m3. Zvýšení ceny vody vyvolalo zdražení vody nakupované od vodárenské soustavy, dále růst mezd provozovatele vodovodní sítě a vyšší nájemné obci. Pevná složka zůstala na 300,- Kč za odběrné místo, respektive 1.043,- Kč v případě velkoodběru, ceny jsou bez DPH.
Dále je stanoveno nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roční výši 66.000,- Kč, které bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách po 16.500,-Kč.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/300/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu vody pro rok 2022 na 38,28 Kč/m3, za vodoměry podle velikosti 300,- respektive 1.043,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*    *    *

Bod 5 – Darovací smlouvy

Na minulém zastupitelstvu starosta informoval přítomné o převodu majetku ze zanikajícího svazku obcí Soběslavsko, který byl kdysi založen jako mikroregion. Díky této spolupráci mezi obcemi vznikaly společné projekty s dotační podporou a spoluúčastí jednotlivých obcí. Některý majetek musel zůstat po dobu udržitelnosti v majetku svazku. Členské obce letos odsouhlasily zánik sdružení k 31.12.2021 a tím dojde k převodu společného majetku na členské obce darovacími smlouvami, které se musí odsouhlasit zastupitelstvy obcí. První dar je drobný mobiliář dle majetkové karty v pořizovací ceně 28.869,65 Kč s DPH a druhým darem jsou cykloturistická odpočivadla s příslušenstvím podle předávacího protokolu v pořizovací hodnotě 92.202,- Kč s DPH ( podpora JČK 54.753,- Kč a spoluúčast obce 37.449,- Kč). Na oba dary budou uzavřeny darovací smlouvy mezi naší obcí a Soběslavskem v likvidaci.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/301/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením darovacích smluv mezi obcí a Soběslavskem v likvidaci na mobiliář v ceně 28.869,65 Kč a cykloturistická odpočivadla v ceně 92.202,- Kč, ceny jsou s DPH.

*    *    *

Bod 6 – Smlouva o nakládání s odpady 2022

Od začátku letošního roku platí nový zákon o odpadech a nových povinnostech z toho plynoucích. Zásadní změnou je každoroční zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky a také zvýšení rekultivačního poplatku za každou uloženou tunu. Obec může využít i slevu za ukládání a tu uplatňuje u provozovatele skládky a musí o ni požádat do konce roku 2021 pro příští rok ( sleva je počítána s množstvím 0,19 t na obyvatele a snížením částky z 900,- Kč na 500,- Kč/tunu až do vyčerpání spočítaných tun. Proto společnost Rumpold s.r.o., provozovna Tábor upravila smlouvy v souladu se zákonem a tak bude i prováděna fakturace dle svezených tun. Nový smluvní vztah je řešen dodatkem č. 12 ke smlouvě ze dne 1.1.2002 o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na směsný komunální odpad.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/302/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením dodatku č.12 Smlouvy ze dne 1.1.2002 o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady se společností Rumpold s.r.o., provozovna Tábor na rok 2022 a žádostí na uplatnění slevy za ukládání na skládku.

*    *    *

Bod 7 – Žádost o dotaci na opravy MK

Do začátku prosince je možnost žádat o dotaci na Podporu opravy místních komunikací z programuč. 117D8210A z MMR pro rok 2022. Máme připravené projekty na opravy MK Panelka od silnice 2415/1 přes část panelovou až na silnici 2419/1, které jsou již opravené, a na MK u dětského hřiště u kapličky, která začíná vedle prodejny jednoty na návsi, dotýká se panelové části předchozí komunikace a končí rovněž u silnice 2419/1. Čekáme na stavební povolení obou akcí.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/303/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s podáním žádostí o dotace na Podporu opravy místních komunikací z programu 117D8210A z MMR pro rok 2022.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 20/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 72 200,00  
    Příjmy celkem 72 200,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   90 400,00
3314   Činnosti knihovnické   1 000,00
    Výdaje celkem   91 400,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 19 200,00  
    Financování celkem 19 200,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů více jak 72 za pojistné plnění zaplavených ČOV Topas a na straně výdajů přes 90 tisíc vícenáklady při budování ČOV 5 RD a za tisíc korun se pořídí přijímač signálu k televizi v knihovně.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 28/304/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 20/2021.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

První informace starosty se týkala jednání se Správou železnice ve věci opuštění starého tělesa železnice v příštím roce. Zástupci SŽ se chtěli ubezpečit, zda se na našem požadavku něco nezměnilo a trváme na odtěžení náspů a zasypání zářezu v našem katastru. Vzhledem k tomu, že se současně projektuje nová cyklostezka v místě opuštěného tělesa, zdá se, že by se zářezy upravovaly, násep okolo viaduktu by se odtěžil, viadukt by zatím sloužil průjezdu silnice III. třídy a druhý násep za Ovčínem by se pouze snížil. Ve věci se bude dále jednat.
Další sdělení starosty je z oblasti dotačních možností na veřejné osvětlení. V souvislosti s úsporami za osvětlení obcí se přistupuje k výměně sodíkových lamp za led osvětlení. Na startovní čáře jde o velkou investici, která se vrací úsporou elektrické energie a tím i financí. Dotační podpora by byla zajímavá, proto si obec nechá posoudit pasport VO pro možnou žádost.
Poté se starosta opět vrátil ke změně ÚPo č. 5, která je před vlastním návrhem po komplexním stanovisku krajského úřadu. Na základě námitky vlastníků bylo předloženo možné kompromisní řešení, které po jednání odmítli. Z toho vyplývá, že se uvedená lokalita bude muset vyjmout z řešení a následně zpracovat novou studii zástavby.
Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů, kam by měla směřovat dotace z POV na příští rok. Na příštím jednání se vybere nejvhodnější nápad.
V den jednání se dopoledne uskutečnila kontrola hospodaření obce za letošní rok. Jde o dílčí přezkum s výsledkem bez zjištěných nedostatků.
Pak starosta mluvil o vánoční výzdobě. Byl odstrojen smrk vedle restaurace a světelný materiál bude použit na strom v parku před úřadem. Světelné řetězy budou doplněny loni zakoupenými hvězdami s krápníky a bude vyměněna hvězda na vrcholu.
V následujícím bodě seznámil přítomné s projektem pana Pražmy ze Soběslavi, který zdokumentoval dějiny za řekou od Samoty Pod Svákovem až k Veselce. Vedle textové části budou informační tabule doplněny i mapou území s vysvětlivkami.
Starosta se obrátil na pomoc s financováním intenzifikace a modernizace nejstarší čistírny v obci na krajský úřad. Opakovaně jsme dostali zamítavé stanovisko z různých dotačních titulů. Při další výzvě na podporu s projekty vodohospodářské infrastruktury budeme podávat novou žádost.
Před kolaudací je podle starosty vodovod s kanalizacemi a ČOV v lokalitě 5 RD jako druhá etapa. Ještě zbývá dokončit terénní úpravy okolo čistírny a postavit zastřešení s podezdívkou. Po kolaudaci dojde i na vyúčtování dotace z POV na její výstavbu.
Na minulém jednání starosta přiblížil postup při hloubení tůní v Kamenných. V současné době jsou již dvě hotové a na dalších dvou se pracuje. Do zimy by mělo být hotovo. Na dně jsou přerušené meliorační potrubí, které budou do nich přivádět spodní vodu.
V souvislosti s tůněmi žádáme zatím podle starosty neúspěšně o dotaci na březovou alej, která povede od hlavní silnice kolem tůní až k lesu V kamenných. Pro novou dotační možnost potřebujeme identitu obce.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:54 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 11. 2021

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 3. 11. 2021
  Ivana Petrů v. r. dne 3. 11. 2021
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 3. 11. 2021


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 26. 10. 2021

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová omluvena
Bc. Tomáš Doležal omluven
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 26. 10. 2021 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dodavatel dopravního automobilu JSDHO
4) Stanovení ceny vodného na rok 2022
5) Změna rozpočtu
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 18. 10. 2021
Sejmuto: 26. 10. 2021

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek