Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2016 -> Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změnách v síti místních komunikacích

Úřední deska - historie roku 2016

Obecní úřad  K L E N O V I C E  čp. 69, 392 01 Soběslav


R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U


č.j. OÚ-KL-153/2016 V Klenovicích dne 29.2.2016
     Obecní úřad Klenovice jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, na základě žádosti obce Klenovice ze dne 29.2.2016 čj.: OÚ-KL-153/2016  r o z h o d l  podle § 3 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění  t a k t o :

1. Do sítě místních komunikací  d o p l n i t  pod označením :
1c dobudování chodníků při MK v délce 340 m
4c snížení plochy parkoviště na novou v ploše 590 m2

2c prodloužení MK za Hasíkem o 480 m ..... nová délka 1.720 m
14c propojení na MK 24c v délce 120 m ..... nová délka 1.070 m
20c prodloužení MK o 200 m na MK 2c u Hasíka ..... nová délka 655 m

1d doplnění chodníků při sil. I/3 vlevo i vpravo v délce 440m ..... nová délka 1.140 m

Nově uspořádaný pasport místních komunikacích obce Klenovice je na místních komunikací III.třídy s označením „c“ v délce 12.382 m včetně 1.215m chodníků při MK + 680 m2 plochy parkoviště a místních komunikací IV. třídy s označením „d“ – chodníky při silnici I/3 v celkové délce 1.140 m.


O d ů v o d n ě n í :
     Doplnění pasportu místních komunikací o shora uvedené nově vybudované úseky a chodníky je v souladu s ustanovením § 6 silničního zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění a § 3 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon. Naplňují prokazatelně znaky místních komunikací a jejich součástí.


P o u č e n í :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení (sejmutí) ke Krajskému úřadu Jč. kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, České Budějovice, prostřednictvím zdejšího obecního úřadu.Obecní úřad Klenovice
starosta
Mgr. Lubomír TURÍN v. r.


vyvěšeno: 29. 2. 2016
sejmuto: 16. 3. 2016


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek