Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Jednací řád zastupitelstva obce z roku 2010

Jednací řád zastupitelstva obce

Jednací řád
zastupitelstva obce Klenovice


Zastupitelstvo obce Klenovice vydává, v souladu s ustanovením § 96 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), na základě svého usnesení číslo 1/19/2010 ze dne 11.11.2010 následující jednací řád.

Oddíl I.
Úvodní ustanovení

Článek 1
Pravomoc zastupitelstva obce

1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti Obce Klenovice. Jeho pravomoci jsou vyhrazeny v ustanoveních § 84 odst. 2, § 85 a § 102 odst. 4 zákona o obcích.
2) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle ustanovení § 102 odst. 2 ve znění § 102 odst. 4 zákona o obcích.


Článek 2
Zasedání zastupitelstva obce

1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři kalendářní měsíce.
2) Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta (dále jen „předsedající“).
3) Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman Jihočeského kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce dle předchozí věty, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.
4) Žádost na svolání zasedání zastupitelstva obce podaná alespoň jednou třetinou jeho členů musí obsahovat:
  a) požadavek na svolání zasedání zastupitelstva obce,
  b) program, který má být projednán,
  c) jména a vlastnoruční podpisy členů zastupitelstva obce, kteří svolání požadují.
5) Starosta svolává zasedání zastupitelstva obce písemnou pozvánkou alespoň 7 dní před datem jeho konání. Písemná pozvánka je doručena každému členu zastupitelstva obce do místa jeho trvalého pobytu.
6) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.
7) Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce a do 15 dnů svolá jeho náhradní zasedání.
8) Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.
9) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce, kromě toho může obecní úřad informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.


Článek 3
Udělení slova na zasedání zastupitelstva obce

1) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.


Článek 4
Účast členů zastupitelstva obce na zasedání zastupitelstva obce

1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
2) Brání-li členu zastupitelstva obce v účasti na zasedání překážka, je povinen omluvit svou neúčast, pozdní příchod nebo předčasný odchod předsedajícímu.
3) Neomluvená i omluvená neúčast, pozdní příchod a předčasný odchod ze zasedání zastupitelstva obce se uvede do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
4) Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva obce svým podpisem na listinu přítomných, která je součástí originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.


Článek 5
Návrhy na pořad zasedání zastupitelstva obce

1) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory zastupitelstva obce.
2) O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho zasedání rozhodne zastupitelstvo obce veřejným hlasováním.


Článek 6
Práva a povinnosti členů zastupitelstva obce

1) Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:
  a) předkládat zastupitelstvu obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
  b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu obce, místostarostu obce a na předsedy výborů; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
  c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce, informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v zastupitelstvu obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání zastupitelstva obce, které má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo obce.


Článek 7
Práva občanů na jednání zastupitelstva obce

1) Občan obce Klenovice, který dosáhl věku 18 let, má právo:
  a) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,
  b) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,
  c) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,
  d) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů,
  e) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
2) Oprávnění uvedená v odstavci 1 tohoto článku má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.Oddíl II.
Příprava zasedání zastupitelstva obce

Článek 8
Příprava návrhů pro zasedání zastupitelstva obce

1) Mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce předkládají členové zastupitelstva obce a výbory zastupitelstva obce písemné návrhy na jednání s určením pro nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Písemný návrh musí být doručen starostovi nejpozději 15 pracovních dnů před stanoveným termínem konání zastupitelstva obce a musí obsahovat:
  a) název materiálu,
  b) určení pro konkrétní zasedání zastupitelstva obce,
  c) jméno předkladatele, popř. jména předkladatelů,
  d) důvodovou zprávu,
  e) návrh usnesení zastupitelstva obce.


Článek 9
Ústní návrhy na zasedání zastupitelstva obce

1) V průběhu zasedání zastupitelstva obce předkládají členové zastupitelstva obce, případně členové výborů zastupitelstva obce ústně návrhy na jednání s určením pro nejbližší další zasedání zastupitelstva obce, pokud se nejedná o případ návrhu dle článku 6 oddílu I. tohoto jednacího řádu. Návrhy se stávají součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.


Článek 10
Příprava zasedání zastupitelstva obce

1) Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta.
2) Ke každému bodu programu, kromě bodu zahajovacího a závěrečného, se předem zpracovává písemný podkladový materiál (dále jen „podkladový materiál“). Přípravu podkladových materiálů a návrhy k předložení do zastupitelstva obce organizuje a připravuje starosta. Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují:
  a) název materiálu,
  b) jméno předkladatele, popř. jména předkladatelů,
  c) důvodovou zprávu,
  d) návrh usnesení zastupitelstva obce.
3) Podkladové materiály a návrhy připravené pro zasedání zastupitelstva obce musí být zpracovány takovým způsobem, aby umožnily komplexně posoudit problematiku a přijmout konkrétní závěr - usnesení.
4) Podkladové materiály jsou k dispozici členům zastupitelstva obce nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce. O podkladových materiálech, poskytnutých členům zastupitelstva výjimečně v termínu jiném, lze jednat pouze, rozhodne-li tak zastupitelstvo obce hlasováním.
5) Podkladové materiály jsou uloženy v neveřejné části webových stránek Obce Klenovice (www.klenovice.cz), k níž mají přístup zastupitelé obce na základě přiděleného uživatelského jména a hesla. Členům zastupitelstva obce, kteří nemají přístup na internet, doručí obecní úřad podkladové materiály v tištěné podobě.
6) Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva obce mohou být ve výjimečných případech předkládány přímo na zasedání zastupitelstva v písemné podobě, o jejich zařazení do programu zasedání zastupitelstva obce musí být rozhodnuto hlasováním zastupitelstva obce dle článku 5 oddílu I. tohoto jednacího řádu.Oddíl III.
Zasedání zastupitelstva obce

Článek 11
Předsedající

1) Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta obce, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta nebo jiný určený člen zastupitelstva obce (dále jen „předsedající”).


Článek 12
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce a projednávané materiály

1) Návrh programu zasedání zastupitelstva obce, který byl uveden na pozvánce a ve formě informace na úřední desce, předkládá předsedající na začátku zasedání zastupitelstva obce.
2) O případném doplnění návrhu programu (písemném či ústním) rozhoduje zastupitelstvo obce veřejným hlasováním.
3) Po skončeném hlasování o doplnění změn v návrhu programu seznámí předsedající přítomné s definitivní podobou programu zasedání, která bude předložena zastupitelstvu obce jako návrh usnesení.
4) Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno pouze o materiálech zařazených do schváleného programu.


Článek 13
Úkony předsedajícího

1) Předsedající řídí zasedání, uděluje slovo, řídí veřejné hlasování a vyhlašuje jeho výsledek, přerušuje, případně zahajuje pokračování přerušeného zasedání a ukončuje zasedání zastupitelstva obce. Při svém jednání dbá zejména na to, aby zasedání mělo tvůrčí a věcný charakter a aby nikdo nenarušil jeho průběh.


Článek 14
Zahajovací část zasedání zastupitelstva obce

1) V zahajovací části předsedající:
  a) osvědčí, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a veřejně vyhlášeno,
  b) konstatuje počet přítomných, omluvených i neomluvených nepřítomných členů zastupitelstva obce a zároveň konstatuje, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce je tak usnášeníschopné,
  c) oznámí jméno určeného zapisovatele zápisu,
  d) určí dva ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, přičemž k naplnění počtu dvou ověřovatelů dojde teprve ve chvíli, kdy určení ověřovatelé přijmou povinnost ověřit zápis slovy „ANO“,
  e) předloží ke schválení program jednání zastupitelstva obce a nechá hlasovat o jeho přijetí,
  f) oznámí, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce je uložen k nahlédnutí na obecním úřadu, popř. spolu s podanými námitkami proti jeho znění. Zápis, proti kterému nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud námitky byly podány, rozhodne o nich zastupitelstvo obce, po vyjádření ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, veřejným hlasováním.


Článek 15
Přednes návrhů

1) Přednes návrhů dle schváleného programu zasedání zastupitelstva obce probíhá následujícím způsobem:
  a) úvodní slovo k jednotlivým návrhům přednáší předkladatel,
  b) následuje rozprava, která probíhá ke každému bodu zvlášť a zpravidla se uzavírá návrhem na usnesení zastupitelstva obce.


Článek 16
Rozprava

1) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva obce buď písemně před zahájením nebo v průběhu zasedání zastupitelstva obce nebo zvednutím ruky v průběhu rozpravy k jednotlivým bodům programu zasedání.
2) Slovo uděluje předsedající v pořadí přihlášených členů zastupitelstva obce. Vždy však musí být přednostně uděleno slovo členovi zastupitelstva obce, který technickou připomínkou namítá nedodržení jednacího řádu zastupitelstva obce nebo platných obecně závazných právních předpisů České republiky. Člen zastupitelstva obce, kterému nebylo uděleno předsedajícím slovo, se nemůže slova ujmout.
3) Je-li navrhované usnesení jakkoli dotčeno vystoupením člena zastupitelstva obce pozměňovacím návrhem, protinávrhem, návrhem o hlasování o jednotlivých bodech, apod., předá člen zastupitelstva obce tento návrh v písemné podobě předsedajícímu. Ve výjimečných případech lze tento návrh podat i ústně, a to na základě pokynu předsedajícího nadiktováním osobě provádějící zápis. Tento návrh usnesení předkládá ke schválení vždy předsedající.
4) Osobám, v jednacím řádu neuvedeným, uděluje slovo předsedající, po vyjádření souhlasu členů zastupitelstva obce.
5) Slovo občanům a fyzickým osobám uvedeným v článku 7, oddílu I. tohoto jednacího řádu uděluje předsedající vždy na závěr rozpravy členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům programu. Do rozpravy se přihlašují buď písemně před zahájením nebo v průběhu zasedání zastupitelstva obce nebo zvednutím ruky v průběhu rozpravy k jednotlivým bodům programu zasedání. Slovo uděluje předsedající zasedání zastupitelstva obce v pořadí přihlášených. Komu nebylo uděleno předsedajícím slovo, se nemůže slova ujmout. Pro občany a fyzické osoby uvedené v článku 7, oddílu I. tohoto jednacího řádu platí přiměřeně ustanovení o omezujících opatřeních při rozpravě.
6) Návrh na ukončení rozpravy může v průběhu rozpravy podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce. O jeho návrhu rozhoduje zastupitelstvo obce bez rozpravy veřejným hlasováním.


Článek 17
Omezující opatření při rozpravě

1) Nikdo z členů zastupitelstva obce ani dalších osob nemůže mluvit k téže věci vícekrát než dvakrát, nerozhodne-li zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak. Doba vystoupení v rozpravě se omezuje na 5 minut. Délka úvodního slova k předkládanému materiálu nesmí překročit 10 minut. Technické připomínky se omezují na dobu maximálně 2 minut. Zastupitelstvo obce se může podle průběhu jednání usnést o zrušení nebo změně těchto omezujících podmínek.


Článek 18
Přerušení zasedání

1) Předsedající je oprávněn vyhlásit přerušení zasedání v délce 10 minut, požádá-li o to člen zastupitelstva obce. Přestávka může být vyhlášena k jednomu bodu zasedání na základě žádosti člena zastupitelstva obce nejvýše dvakrát.


Článek 19
Hlasování

1) Hlasování řídí předsedající.
2) Zastupitelstvo obce hlasuje veřejně. Tajně hlasuje, pokud si tento způsob určí veřejným hlasováním.
3) Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Při pochybnostech o správnosti počtu hlasů se hlasování opakuje. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
4) V zápise bude uveden konkrétní způsob hlasování člena zastupitelstva obce s uvedením jeho jména, pokud o to člen zastupitelstva obce požádá. Usnese-li se na tom zastupitelstvo obce, musí být zaznamenán výsledek hlasování jmenovitě.
5) K zajištění průběhu tajného hlasování a zjištění jeho výsledku ustaví zastupitelstvo obce ze svých členů volební komisi, do které navrhnou všechny volební strany zastoupené v zastupitelstvu obce jednoho člena. Není-li takto dosaženo minimálního počtu tří členů volební komise, navrhne předsedající na neobsazená místa další členy volební komise ze členů zastupitelstva obce.
6) Volba členů komise se uskuteční veřejným hlasováním. Členové komise zvolí ze svého středu veřejným hlasováním předsedu komise.
7) Volební komise navrhne zastupitelstvu obce podrobné podmínky pro úpravu hlasovacích lístků, pravidla pro případné vícekolové volby a způsob vyhodnocení výsledků hlasování. O tomto návrhu rozhodne zastupitelstvo obce veřejným hlasováním.
8) Tajné hlasování provádí členové zastupitelstva obce jednotlivě vložením upraveného hlasovacího lístku do urny. Úprava hlasovacího lístku se provádí v prostoru k tomuto účelu zřízeném.
9) Jestliže zastupitelstvo obce hlasovalo v průběhu zasedání o jednotlivých usneseních, o usnesení jako celku se již nehlasuje.
10) Každý člen zastupitelstva obce má právo požádat o oddělení hlasování o jednotlivých částech usnesení. Takovému požadavku bude bez hlasování vždy vyhověno.
11) V případě, že předkladatel předložil návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o doporučené variantě.
12) Pokud je předložen dokument, ke kterému jsou uplatněny návrhy na dílčí změnu (například změna formulace v návrhu obecně závazné vyhlášky), hlasuje se nejprve o těchto dílčích změnách a poté o celém návrhu ve znění všech přijatých dílčích změn.
13) Byly-li k předloženému návrhu předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Poté se hlasuje o případných doplňujících návrzích, které nerozporují ani nijak nepozměňují přijatý návrh. Vylučuje-li přijatý návrh další pozměňovací návrhy či protinávrhy, o těchto se již nehlasuje.


Článek 20
Usnesení zastupitelstva obce

1) Návrh na usnesení zastupitelstva obce, předložený ke schválení, vychází ze závěrů přednesených zpráv a návrhů, které vzešly z rozpravy zastupitelstva obce.
2) Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
3) Přijatá usnesení se v zápise označují číslem ve tvaru A/B/C, kde A značí pořadové číslo zasedání zastupitelstva obce, B pořadové číslo usnesení a C kalendářní rok. Číselná řada částí A a B číselného označení usnesení zastupitelstva obce se stanovuje pro každé volebního období od čísla jedna.
4) Přijatá usnesení zastupitelstva obce v podobě upravené ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je možno zveřejňovat v Klenovickém měsíčníku. Za správnost upravené verze odpovídá starosta.


Článek 21
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad zasedání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
2) Zápis je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce, musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.
3) Za vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce odpovídá starosta.
4) O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne zastupitelstvo obce veřejným hlasováním na svém nejbližším zasedání.
5) Součástí archivovaného originálu zápisu je vždy listina přítomných na zasedání zastupitelstva obce s podpisy členů zastupitelstva obce a zveřejněná informace o konání zasedání zastupitelstva obce.
6) Zápis je do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce minimálně po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce obecního úřadu, a to v podobě upravené ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za správnost upravené verze odpovídá starosta.


Článek 22
Dotazy, připomínky, podněty

1) Projednání dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva obce a ostatních občanů obce a fyzických osob vlastnících na území obce nemovitost je vždy zařazeno do navrhovaného programu zasedání.
2) Na dotazy a připomínky, na které lze dle možností odpovědět bezodkladně, odpovídá dotazovaný ústně.
3) Pokud obsah dotazu nebo připomínky vyžaduje prošetření, odpoví dotazovaný nejdéle do 30 dnů, a to písemnou formou. Opis písemné odpovědi na dotaz nebo připomínku se zakládá jako příloha zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
4) Pokud tazatel vyjádří nespokojenost s vyřízením svého dotazu nebo připomínky, zaujme k tomu veřejným hlasováním konečné stanovisko zastupitelstvo obce.


Článek 23
Pořádková opatření

1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva obce, předsedající může rušitele zasedání vykázat ze zasedací místnosti.
2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.


Článek 24
Pracovní komise

1) Pro přípravu stanovisek a expertíz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní komisi.
2) Do pracovních komisí volí zastupitelstvo obce své členy a podle potřeby další odborníky.
3) Funkce pracovní komise skončí splněním úkolu, nejpozději však skončením zasedání zastupitelstva obce.


Článek 25
Ukončení zasedání zastupitelstva obce

1) Byl-li pořad zasedání vyčerpán a nikdo ze členů zastupitelstva obce se nehlásí o slovo, prohlásí předsedající zasedání zastupitelstva obce za skončené.


Článek 26
Závěrečné ustanovení

1) Tento Jednací řád zastupitelstva obce Klenovice nabývá účinnosti dnem 11.11.2010.
2) Současně dnem 11.11.2010 pozbývá platnosti a účinnosti Jednací řád zastupitelstva obce Klenovice ze dne 2.11.2006.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek