Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2003

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2003
OBCE KLENOVICE

o zajištění čistoty a veřejného pořádku
na území obce Klenovice


Zastupitelstvo obce Klenovice schválilo dne 26.5.2003 v souladu s ustanoveními § 10, a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen "zákon o obcích") tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Základní ustanovení

1. Cílem vyhlášky je v souladu s platnou právní úpravou vytvořit rámec pro zajištění veřejného pořádku v obci Klenovice, přičemž územím obce se rozumí katastrální území Klenovice u Soběslavi.
2. Vyhláškou nejsou dotčena práva a povinnosti stanovené zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy na úseku veřejného pořádku.Článek 2
Vymezení pojmů

1. Veřejným prostranstvím jsou pro účely této vyhlášky všechna místa, která slouží veřejnému užívání. Jde zejména o silnice, místní a účelové komunikace, chodníky, veřejnou zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému I užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2. Zařízení sloužící potřebám veřejnosti jsou taková zařízení, která slouží veřejnosti na veřejném prostranství (např. telefonní automat, lavičky, odpadkové nádoby, veřejné osvětlení, apod.).
3. Veřejnou zelení se rozumí zejména ucelené soubory stromů, keřů, travnatých a květinových ploch, ojediněle rostoucí stromy, keře, dále trávníky, květinové záhony včetně přenosných nádob na zeleň, které se nacházejí na veřejném prostranství.
4. Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů a návštěvníků obce ve dne i v době nočního klidu, respektující zejména dobré mravy, ochranu bezpečnosti a nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochranu zdraví a právo na příznivé životní prostředí.
5. Povinnost zajišťovat a udržovat čistotu a pořádek na veřejném prostranství a chránit tím životní prostředí se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby.
6. Veřejnou produkcí se rozumí konání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, hudebních produkcí, tanečních zábav, plesů, koncertů a diskoték.


Článek 3
Povinnost vlastníků, správců a uživatelů nemovitostí.

Vlastnící, správci nebo uživatelé nemovitosti jsou zejména:
1. povinni udržovat nemovitosti v takovém stavu, aby nenarušovaly vzhled obce Klenovice a aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství
2. povinni učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví osob nebo škodám na majetku pádem sněhu nebo ledu
3. vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu číslem popisným určeným obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu
4. udržovat v řádném (nezapleveleném) stavu po celou roční dobu chodníky, související s nemovitostí popřípadě sloužící ke vstupu do nemovitostí.


Článek 4
Užívání veřejného prostranství

V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu obce není dovoleno jakkoli znečišťovat veřejná prostranství, zejména:
1. odkládat odpad mimo určené odpadové nádoby
2. znečišťovat veřejné prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími kapalinami, mytím aut
3. odstraňovat, znečišťovat, poškozovat a přemisťovat lavičky, vývěsky a podobná zařízení
4. rozhazovat obsah veřejných i domovních nádob na odpady, nebo je bezdůvodně přemisťovat, převracet a ničit
5. vylepovat plakáty a jiná oznámení mimo vyhrazené plochy
6. znečišťovat ploty, viditelné plochy budov a staveb, chodníky a pozemní komunikace blátem, nápisy a malbami
7. ukládat na veřejném prostranství jakýkoli materiál bez povolení obecního úřadu
8. nechat psy nebo jiná zvířata volně pobíhat na veřejném prostranství; na veřejném prostranství se psi mohou pohybovat pouze pokud jsou na vodítku a zabezpečeni vhodným způsobem tak, aby nezpůsobili poranění či poškození osob, dalších zvířat nebo věcí; každý pes musí být řádně označen evidenční známkou; zvláště je zakázáno zvířata přivádět na dětská hřiště, veřejná hřiště a pískoviště
9. znečišťovat veřejná prostranství veškerými exkrementy, zejména výkaly psů a jiných zvířat; v případě znečištění veřejného prostranství je odpovědná osoba (vlastník zvířete) povinna toto znečištění neprodleně odstranit
10. volně pobíhající pes může být odchycen a umístěn v příslušném útulku; náklady spojené s odchytem a pobytem psa v útulku uhradí majitel psa obci Klenovice nebo majiteli útulku před převzetím psa z útulku.


Článek 5
Závazné podmínky pro pořádání a průběh veřejných produkcí

1. Pro pořádání veřejných produkcí platí časové omezení - lze je pořádat v době od 6.00 do 22.00 hodin, tedy mimo dobu nočního klidu.
2. Předpokládá-li pořadatel veřejné produkce její pokračování i po 22.00 hodině, oznámí to na obecním úřadu přede dnem konání této akce a bude respektovat doporučení pracovníků obecního úřadu.
3. V době nočního klidu mohou být veřejné produkce pořádány jen takovým způsobem, aby nedocházelo k rušení veřejného pořádku. Za tím účelem jsou pořadatelé těchto veřejných produkcí zejména povinni zajistit, aby občané nebyli obtěžováni nadměrným hlukem a v případě koncentrace většího množství osob zajistit dostatečnou pořadatelskou službu.
4. Pokud budou stížnosti na porušování veřejného pořádku v určitém místě v souvislosti s pořádáním veřejných produkcí, rozhodne rada obce po seznámení se s obsahem podnětů občanů o stanovení zvláštního režimu pro konkrétní provozovnu nebo veřejné prostranství. Bude-li nadále docházet k narušování veřejného pořádku, je rada obce oprávněna dle výsledku šetření stanovit dobu, po kterou musí být v době nočního klidu provozovna uzavřena.


Článek 6
Sankce

Kontrolu dodržování veřejného pořádku a podklady o deliktech zajišťuje obecní úřad. Jakékoliv jednání konané v rozporu s touto vyhláškou bude posuzováno u fyzických osob jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, u právnických osob a podnikatelů jako správní delikt podle „zákona o obcích“, nepůjde-li o jiný správní delikt nebo trestný čin.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Klenovice dne 26.5.2003 a nabývá účinnosti dne 11.6.2003.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Vyvěšeno: 27.5.2003
Sejmuto: 12.6.2003

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek