Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2004

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLENOVICE č. 2/2004
o stanovení výše stočného v obci Klenovice


Zastupitelstvo obce Klenovice vydává na základě unesení zastupitelstva obce ze dne 14.12.2004 v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška řeší stanovení výše stočného pro fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním k podnikání na území obce Klenovice. Cílem vyhlášky je vytvářet podmínky pro odvádění odpadních vod, vytváření zdrojů pro opravy kanalizací, jejich rekonstrukci a na deratizaci kanalizační sítě.

Článek 2
Poplatník

1. Poplatníkem je:
  a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, která je napojena na veřejnou kanalizaci
  b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci napojenou na veřejnou kanalizaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
  c) právnická nebo fyzická osoba s oprávněním k podnikání, jejíž nemovitost, v níž podniká, je napojena na veřejnou kanalizaci
2. Za domácnost může být odváděn poplatek společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem (dále jen „společný plátce“). Společný plátce je povinen oznámit jména a data narození osob, za které odvádí poplatek.
3. Má-li ke stavbě označené v odst. 1 písm. b) vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
4. Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem dle této vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (u nezletilých dětí např. rodiče).


Článek 3
Stanovení výše stočného a termínu splatnosti

Stočné je stanoveno ve výši Kč 6,-- / 1 m3 odpadní vody.

Pro poplatníky dle bodu 1a) Článku 2 bude objem odpadních vod stanoven na základě ustanovení Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., § 30, příloha č. 12 za osobu a rok, kterou se provádí zákon č. 247/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Stočné se platí buď jedenkrát ročně v plné výši do 15.3. nebo ve dvou stejných splátkách vždy do 15.3. a 15.9. příslušného kalendářního roku.

Pro poplatníky dle bodu 1b) Článku 2 bude objem odpadních vod stanoven na základě ustanovení Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., § 30, příloha č. 12 za nemovitost a rok, kterou se provádí zákon č. 247/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Stočné se platí jedenkrát ročně v plné výši do 31.7. příslušného kalendářního roku,

Pro poplatníky dle bodu 1c) Článku 2 bude objem odpadních vod stanoven dle skutečně odebraného množství vody z veřejného vodovodního řadu. Stočné se platí v příslušném kalendářním roce do jednoho měsíce od vyúčtování vodného. V témže termínu je tento poplatník povinen předložit vyúčtování vodného k výpočtu stočného. V případě, že nemovitost není napojena na vodovodní řad, bude se při výpočtu stočného postupovat dle směrného čísla roční potřeby vody vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.

Článek 4
Osvobození od placení stočného

Od placení stočného jsou osvobozeni občané, právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním k podnikání, kteří prokáží, že u nich vyprodukované odpadní vody nejsou odváděny do kanalizace obce, ale do nepropustných odpadních jímek, ze kterých jsou tyto vody pravidelně odváženy odbornou firmou. Pokud nebude vyvážení jímek doloženo doklady o odvozu a likvidaci kalů odbornou firmou, bude účtováno stočné v plné výši tak, jak je uvedeno v odstavci článku 3 této obecně závazné vyhlášky. Upozornění - využívání odpadních kalů a fekálií pro hnojení vlastních pozemků je nepřípustné a odporuje hygienickým vyhláškám i zákonu č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Pro vyvážení jímek a biologických septiků platí text ustanovení bývalé ČSN 736708.
Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci podle Článku 2 odstavec 1a), kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně dle zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění.

Článek 5
Sankce nedodržování vyhlášky

Porušování této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle zákona č.334/2002 Sb. (úplné znění zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích), ve znění pozdějších změn a doplňků, ostatní zákonné normy a opatření v oblasti ochrany životního prostředí a sankce jimi ukládané nejsou dotčeny.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2005.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Vyvěšeno: 15.12.2004
Sejmuto: 2.1.2005

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek