Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Finance -> Poplatky

Poplatky

Základní souhrnná informace pro poplatníky - rok 2022

Druh poplatku Výše Splatnost Stanoveno
Poplatek za odpady
Poplatek za odpady plati:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
900,- Kč 31.3.2022 OZV 2/2021
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) se narodila v poplatkovém období poplatku, přičemž osvobození od poplatku trvá do konce tohoto poplatkového období,
b) je přihlášena v sídle ohlašovny obecního úřadu,
c) prokazatelně pobývá mimo území České republiky nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.

3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) je žákem, učněm nebo studentem ubytovaným v domovu mládeže, internátu, vysokoškolské koleji nebo jiném zařízení sloužícím k ubytování, a to ve výši 50% roční sazby poplatku v roce ukončení každého školního roku.

Pro ohlášení nároku na osvobození nebo úlevu je možno využít formulář Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Ohlášení nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku, k němuž je nutno přiložit dokumenty dokládající existenci skutečností zakládajících tyto nároky. Ohlášení včetně souvisejích dokladů je nutno předložit ve lhůtě do splatnosti poplatku, případně ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu, vznikne-li tato skutečnost po lhůtě splatnosti poplatku.
OZV 2/2021
Stočné
Stočné platí
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, jenž je napojena na veřejnou kanalizaci

b) rekreanti, jejichž nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci (poplatek 1x za nemovitost)
720,- Kč 31.3.2022 zápis ze zasedání zastupitelstva obce 29/2021, bod 4)
Osvobození a úlevy
Osvobození a úlevy od placení stočného jsou ve shodném rozsahu jako osvobození a úlevy od poplatku za odpady - viz výše.
zápis ze zasedání zastupitelstva obce 29/2013, usnesení číslo 29/268/2013
Poplatek ze psů dle počtu psů 31.3.2022 OZV 2/2019
první pes 50,- Kč   OZV 2/2019
každý další pes 75,- Kč   OZV 2/2019
první pes, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50,- Kč   OZV 2/2019
každý další pes, jehož držitelem je osoba starší 65 let 75,- Kč   OZV 2/2019
Osvobození
Od poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích),
b) držitel psa přihlášený v osadě Ovčín, na samotách a v chatových oblastech.

Pro ohlášení nároku na osvobození je možno využít formulář Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Ohlášení nároku na osvobození od místního poplatku ze psů, k němuž je nutno přiložit dokumenty dokládající existenci skutečností zakládajících tyto nároky. Ohlášení včetně souvisejích dokladů je nutno předložit ve lhůtě do splatnosti poplatku, případně ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození, vznikne-li tato skutečnost po lhůtě splatnosti poplatku.
OZV 2/2019
Vykříčiník Zde si můžete vypočítat výši poplatků.
Poplatky je možno hradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce číslo 14725301/0100. Při bezhotovostní platbě uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné (popř. evidenční) Vaší nemovitosti.
Výši poplatků v minulých letech můžete zhlédnout zde.

Informační povinnost správce poplatku

Pro účely místních poplatků správce daně (obecní úřad) zveřejňuje informace stanovené zákonem 280/2009 Sb., daňový řád na své úřední desce - viz dokument „Informace dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění“.
Dále je podle zákona o místních poplatcích zveřejněn okruhu údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem - viz dokument Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem dle § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, zveřejněný na úřední desce.

Místní poplatky

Místní poplatky jsou upraveny několka obecně závaznými vyhláškami. Každý poplatek je stanoven samostatnou vyhláškou.

Stočné (odvádění odpadních vod)

Vztah mezi občanem a vlastníkem kanalizace (obcí) je smluvně ošetřen Smlouvou o odvádění odpadních vod a dále se řídí Obchodními podmínkami odvádění odpadních vod. Výši poplatku stanovuje vlastník kanalizace (obec) a v současné době činí 20,- Kč za 1 m3, což je v přepočtu dle směrných čísel roční potřeby vody 720,- Kč ročně za 1 osobu trvale hlášenou v nemovitosti. U majitelů rekreačních nemovitostí je stočné stanoveno dle směrných čísel ve výši 36 m3 ročně, což je při ceně 20,- Kč za 1m3 720,- Kč ročně.
Splatnost poplatku: do 31.3. každého kalendářního roku.

Úhrada poplatků:
Poplatky je možno platit v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách a nebo bezhotovostním převodem na účet obce vedeného u Komerční banky, a.s., pobočky Soběslav číslo 14725301/0100. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné nemovitosti, za jejíž trvale bydlící obyvatele je poplatek placen.


Správní poplatky

Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu: 50,- Kč
Poplatek za ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) - každá stránka vidimované listiny: 30,- Kč
Poplatek za ověření pravosti podpisu (legalizace) - legalizace každého podpisu na listině: 30,- Kč
Poplatek za připojení nemovitosti na pozemní komunikaci: 500,- Kč


Výše poplatků v minulých letech


ROK 2021
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady platí
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
750,- Kč OZV 1/2020
Stočné platí
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, jenž je napojena na veřejnou kanalizaci

b) rekreanti, jejichž nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci (poplatek 1x za nemovitost)
720,- Kč zápis ze zasedání zastupitelstva obce 19/2020, bod 4)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/2019
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/2019
ROK 2020
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady platí
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
730,- Kč OZV 1/2019
Stočné platí
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, jenž je napojena na veřejnou kanalizaci

b) rekreanti, jejichž nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci (poplatek 1x za nemovitost)
720,- Kč zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2019, bod 8)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/2019
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/2019
ROK 2019
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady platí
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
700,- Kč OZV 1/2018
Stočné platí
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, jenž je napojena na veřejnou kanalizaci

b) rekreanti, jejichž nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci (poplatek 1x za nemovitost)
720,- Kč zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2018, bod 5)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/2010
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/2010
 
ROK 2018
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady platí
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
700,- Kč OZV 2/2017
Stočné platí
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, jenž je napojena na veřejnou kanalizaci

b) rekreanti, jejichž nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci (poplatek 1x za nemovitost)
720,- Kč zápis ze zasedání zastupitelstva obce 23/2017, bod 5)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/2010
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/2010
 
ROK 2017
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady platí
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
700,- Kč OZV 1/2016
Stočné platí
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, jenž je napojena na veřejnou kanalizaci

b) rekreanti, jejichž nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci (poplatek 1x za nemovitost)
720,- Kč zápis ze zasedání zastupitelstva obce 16/2016, bod 5)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/2010
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/2010
 
ROK 2016
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady platí
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
700,- Kč OZV 2/2015
Stočné platí
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, jenž je napojena na veřejnou kanalizaci

b) rekreanti, jejichž nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci (poplatek 1x za nemovitost)
720,- Kč zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2015, bod 4)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/2010
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/2010
 
ROK 2015
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady platí
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
650,- Kč OZV 1/2014
Stočné platí
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, jenž je napojena na veřejnou kanalizaci

b) rekreanti, jejichž nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci (poplatek 1x za nemovitost)
648,- Kč zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2014, bod 4)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/2010
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/2010
 
ROK 2014
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady platí
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
600,- Kč OZV 1/2013
Stočné platí
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, jenž je napojena na veřejnou kanalizaci

b) rekreanti, jejichž nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci (poplatek 1x za nemovitost)
612,- Kč zápis ze zasedání zastupitelstva obce 29/2013, bod 4)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/2010
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/2010
 
ROK 2013
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady platí
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
550,- Kč OZV 2/2012
Stočné platí
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, jenž je napojena na veřejnou kanalizaci

b) rekreanti, jejichž nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci (poplatek 1x za nemovitost)
576,- Kč zápis ze zasedání zastupitelstva obce 19/2012, bod 6)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/2010
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/2010
 
ROK 2012
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady - každý trvale bydlící občan 500,- Kč OZV 1/2011
Poplatek za odpady - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 500,- Kč OZV 1/2011
Stočné - každý trvale bydlící občan a rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 576,- Kč zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2011, bod 4)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/2010
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/2010
 
ROK 2011
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady - každý trvale bydlící občan 500,- Kč OZV 6/2010
Poplatek za odpady - každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na samotě Pod Svákovem, U Hasíka a Veselka. 335,- Kč OZV 6/2010
Poplatek za odpady - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 335,- Kč OZV 6/2010
Stočné - každý trvale bydlící občan 276,- Kč usnesení ZO 2/33/2010
Stočné - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 276,- Kč usnesení ZO 2/33/2010
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/2010
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/2010
 
ROK 2010
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady - každý trvale bydlící občan 500,- Kč OZV 1/2009
Poplatek za odpady - trvale bydlící na samotě Pod Svákovem a U Hasíka (poplatek 1x za nemovitost bez ohledu na počet trvale bydlících) 335,- Kč OZV 1/2009
Poplatek za odpady - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 335,- Kč OZV 1/2009
Stočné - každý trvale bydlící občan 276,- Kč usnesení ZO 125/10/2009
Stočné - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 276,- Kč usnesení ZO 125/10/2009
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 4/2003
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 4/2003
 
ROK 2009
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady - každý trvale bydlící občan 454,- Kč OZV 3/2008
Poplatek za odpady - trvale bydlící na samotě Pod Svákovem a U Hasíka (poplatek 1x za nemovitost bez ohledu na počet trvale bydlících) 335,- Kč OZV 3/2008
Poplatek za odpady - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 335,- Kč OZV 3/2008
Stočné - každý trvale bydlící občan 276,- Kč usnesení ZO 73/6/2008
Stočné - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 276,- Kč usnesení ZO 73/6/2008
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 4/2003
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 4/2003
 
ROK 2008
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady - každý trvale bydlící občan 454,- Kč OZV 2/2007
Poplatek za odpady - trvale bydlící na samotě Pod Svákovem a U Hasíka (poplatek 1x za nemovitost bez ohledu na počet trvale bydlících) 335,- Kč OZV 2/2007
Poplatek za odpady - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 335,- Kč OZV 2/2007
Stočné - každý trvale bydlící občan 276,- Kč zápis ZO 7/2007 bod 5)
Stočné - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 276,- Kč zápis ZO 7/2007 bod 5)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 4/2003
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 4/2003
 
ROK 2007
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady - každý trvale bydlící občan 474,- Kč OZV 3/2006
Poplatek za odpady - trvale bydlící na samotě Pod Svákovem a U Hasíka (poplatek 1x za nemovitost bez ohledu na počet trvale bydlících) 335,- Kč OZV 3/2006
Poplatek za odpady - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 335,- Kč OZV 3/2006
Stočné - každý trvale bydlící občan 276,- Kč zápis ZO 9/2006 bod 4)
Stočné - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 276,- Kč zápis ZO 9/2006 bod 4)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 4/2003
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 4/2003
 
ROK 2006
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady - každý trvale bydlící občan 450,- Kč OZV 4/2005
Poplatek za odpady - trvale bydlící na samotě Pod Svákovem (poplatek 1x za nemovitost bez ohledu na počet trvale bydlících) 335,- Kč OZV 4/2005
Poplatek za odpady - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 335,- Kč OZV 4/2005
Stočné - každý trvale bydlící občan 276,- Kč zápis ZO 7/2005 - ZO schvaluje, bod 3)
Stočné - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 276,- Kč zápis ZO 7/2005 - ZO schvaluje, bod 3)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 4/2003
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 4/2003
 
ROK 2005
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady - každý trvale bydlící občan 400,- Kč OZV 1/2004
Poplatek za odpady - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 335,- Kč OZV 1/2004
Stočné - každý trvale bydlící občan 276,- Kč zápis ZO 9/2004 - bod 6)
Stočné - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 276,- Kč zápis ZO 9/2004 - bod 6)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 4/2003
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 4/2003
 
ROK 2004
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady - každý trvale bydlící občan 335,- Kč zápis ZO 1/2004 - ZO schvaluje, bod 3)
Poplatek za odpady - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 335,- Kč zápis ZO 1/2004 - ZO schvaluje, bod 3)
Stočné - každý trvale bydlící občan 276,- Kč zápis ZO 1/2004 - ZO schvaluje, bod 2)
Stočné - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 276,- Kč zápis ZO 1/2004 - ZO schvaluje, bod 2)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 4/2003
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 4/2003
 
ROK 2003
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady - každý trvale bydlící občan 270,- Kč zápis ZO 11/2002 - bod 8)
Poplatek za odpady - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 270,- Kč zápis ZO 11/2002 - bod 8)
Stočné - každý trvale bydlící občan 276,- Kč zápis ZO 11/2002 - bod 8)
Stočné - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 276,- Kč zápis ZO 11/2002 - bod 8)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/99
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/99
 
ROK 2002
Druh poplatku Výše Stanoveno
Poplatek za odpady - každý trvale bydlící občan 270,- Kč OZV 3/2001
Poplatek za odpady - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 270,- Kč OZV 3/2001
Stočné - každý trvale bydlící občan 276,- Kč zápis ZO 1/2002 - ZO schvaluje, bod 13)
Stočné - rekreanti (poplatek 1x za nemovitost) 276,- Kč zápis ZO 1/2002 - ZO schvaluje, bod 13)
Poplatek ze psů - 1. pes 50,- Kč OZV 2/99
Poplatek ze psů - každý další pes 75,- Kč OZV 2/99


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek