Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2011 -> Návrh rozpočtu na rok 2011

Rozpočet na rok 2011

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2011
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 946 900,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 58 500,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 144 900,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 912 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 106 900,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 700 000,00
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 345 800,00
  1341 Poplatek ze psů 5 900,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 250 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 122 100,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 600,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 155 000,00
3613   Nebytové hospodářství 71 400,00
3631   Veřejné osvětlení 10 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 300,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 6 600,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 20 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00
PŘÍJMY CELKEM 6 887 000,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 100,00
2212   Silnice 976 900,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 436 800,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
2310   Pitná voda 410 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 1 188 000,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 5 000,00
3111   Předškolní zařízení 200 000,00
3113   Základní školy 500 000,00
3314   Činnosti knihovnické 83 400,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 000,00
3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí 166 200,00
3341   Rozhlas a televize 173 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 51 500,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 87 000,00
3613   Nebytové hospodářství 90 000,00
3631   Veřejné osvětlení 225 000,00
3635   Územní plánování 1 500 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 533 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 310 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 352 200,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 100 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 30 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 180 600,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 34 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 547 900,00
6171   Činnost místní správy 793 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 17 000,00
VÝDAJE CELKEM 9 140 700,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -2 253 700,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 853 700,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -600 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 253 700,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 13.12.2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2011 projednávat a schvalovat.

V Klenovicích 24.11.2010


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách obce: 24.11.2010
Sejmuto z úřední desky a z webových stránek obce: 14.12.2010

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek