Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2012 -> Upravený rozpočet ke dni 2.10.2012

Rozpočet na rok 2012

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2012 ke dni 2. 10. 2012
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 926 100,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 43 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 96 000,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 935 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 736 300,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1334 Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 100,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 367 500,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 18 000,00
  1361 Správní poplatky 1 500,00
  1511 Daň z nemovitostí 360 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 25 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 123 100,00
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů 60 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 22 900,00
2310   Pitná voda 96 700,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 333 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00
3613   Nebytové hospodářství 71 400,00
3631   Veřejné osvětlení 10 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 88 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 6 600,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 15 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 25 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 11 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 000,00
6409   Ostatní činnosti j.n. 1 156,00
PŘÍJMY CELKEM 6 899 256,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
2212   Silnice 635 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 435 400,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 3 500,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 15 000,00
2310   Pitná voda 16 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 378 100,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 12 000,00
3111   Předškolní zařízení 210 000,00
3113   Základní školy 500 000,00
3314   Činnosti knihovnické 100 600,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 1 200,00
3341   Rozhlas a televize 44 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 83 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 155 000,00
3613   Nebytové hospodářství 50 000,00
3631   Veřejné osvětlení 1 032 400,00
3635   Územní plánování 80 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 178 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 290 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 214 300,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 100 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 30 600,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 3 156,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 248 600,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 187 500,00
6112   Zastupitelstva obcí 520 500,00
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 25 000,00
6171   Činnost místní správy 925 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 3 300,00
VÝDAJE CELKEM 7 723 156,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -823 900,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1 243 900,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -420 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 823 900,00


V Klenovicích 2. 10. 2012

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek