Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2017 -> Návrh rozpočtu na rok 2017

Rozpočet na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2017
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 503 600,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 35 600,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 138 400,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 577 600,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 3 135 500,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 546 700,00
  1341 Poplatek ze psů 7 100,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 30 000,00
  1361 Správní poplatky 2 500,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 121 900,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 31 200,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 434 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
PŘÍJMY CELKEM 9 472 200,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 25 000,00
1031   Pěstební činnost 40 000,00
2212   Silnice 3 073 400,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 540 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 16 100,00
2310   Pitná voda 860 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 376 000,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 500 000,00
3314   Činnosti knihovnické 113 100,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 118 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 645 100,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 122 000,00
3613   Nebytové hospodářství 70 000,00
3631   Veřejné osvětlení 1 025 400,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 137 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 671 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 35 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 760 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 203 200,00
6112   Zastupitelstva obcí 614 900,00
6171   Činnost místní správy 1 110 700,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 15 856,00
VÝDAJE CELKEM 12 363 256,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -2 891 056,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 891 056,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 891 056,00


Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu mohou občané obce Klenovice uplatnit buď písemně ve lhůtě do 14. 12. 2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na němž se bude rozpočet obce Klenovice na rok 2017 projednávat a schvalovat.

V Klenovicích 28. 11. 2016


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách obce: 28. 11. 2016
Sejmuto z úřední desky a z webových stránek obce: 15. 12. 2016

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek