Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2020 -> Upravený rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2020

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2020 ke dni 6.1.2020
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 172 100,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 42 600,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 185 700,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 725 600,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 321 700,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 400 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 573 000,00
  1341 Poplatek ze psů 7 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00
  1361 Správní poplatky 4 000,00
  1381 Daň z hazardních her 46 500,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 145 100,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 444 100,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 62 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 84 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
PŘÍJMY CELKEM 11 849 100,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
2143   Cestovní ruch 130 000,00
2212   Silnice 2 210 800,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 052 900,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310   Pitná voda 200 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 910 200,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 90 000,00
3314   Činnosti knihovnické 123 100,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 41 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 229 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 255 100,00
3419   Ostatní sportovní činnost 2 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 234 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000,00
3613   Nebytové hospodářství 127 000,00
3631   Veřejné osvětlení 285 300,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 219 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 917 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 460 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 18 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5219   Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 200 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 223 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 1 010 200,00
6171   Činnost místní správy 1 317 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 14 975,00
VÝDAJE CELKEM 12 786 275,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -937 175,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 937 175,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 937 175,00


V Klenovicích 6. 1. 2020


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek