Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2020 -> Upravený rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2020

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2020 ke dni 31. 1. 2020
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 172 100,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 42 600,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 185 700,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 725 600,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 4 321 700,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 400 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 573 000,00
  1341 Poplatek ze psů 7 000,00
  1342 Poplatek z pobytu 9 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00
  1361 Správní poplatky 4 000,00
  1381 Daň z hazardních her 46 500,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 145 100,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 43 900,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 444 100,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 87 800,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 84 000,00
6171   Činnost místní správy 1 700,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
PŘÍJMY CELKEM 11 885 000,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00
2143   Cestovní ruch 130 000,00
2212   Silnice 2 310 800,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 052 900,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 20 000,00
2310   Pitná voda 250 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 960 200,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 90 000,00
3314   Činnosti knihovnické 123 100,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 41 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 229 500,00
3412   Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 255 100,00
3419   Ostatní sportovní činnost 2 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 234 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000,00
3525   Hospice 5 000,00
3613   Nebytové hospodářství 127 000,00
3631   Veřejné osvětlení 285 300,00
3635   Územní plánování 85 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 219 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 917 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 50 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 460 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00
5213   Krizová opatření 100 000,00
5219   Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 200 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 228 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 1 010 200,00
6171   Činnost místní správy 1 317 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 14 975,00
VÝDAJE CELKEM 13 091 275,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 206 275,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 206 275,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 206 275,00


V Klenovicích 31. 1. 2020


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek