Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce k 31. 3. 2021

Hospodaření obce Klenovice v roce 2021

Rozvaha obce k 31. 3. 2021 (v Kč)

      Období
Číslo   Synt. Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
                 
      AKTIVA CELKEM   95 877 804,35 17 260 201,99 78 617 602,36 76 394 747,83
                 
A.     Stálá aktiva   88 460 313,54 17 218 531,99 71 241 781,55 71 579 879,46
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   1 939 986,80 513 740,80 1 426 246,00 1 442 767,00
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
    2. Software 013        
    3. Ocenitelná práva 014        
    4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 429,80 57 429,80    
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 882 557,00 456 311,00 1 426 246,00 1 442 767,00
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
    9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek   86 520 326,74 16 704 791,19 69 815 535,55 70 137 112,46
    1. Pozemky 031 4 875 745,10   4 875 745,10 4 878 664,38
    2. Kulturní předměty 032        
    3. Stavby 021 72 909 850,87 13 571 303,00 59 338 547,87 59 708 529,87
    4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 2 208 721,83 782 009,00 1 426 712,83 1 459 652,83
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 351 479,19 2 351 479,19    
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 4 174 529,75   4 174 529,75 4 090 265,38
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
    10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
  III.   Dlouhodobý finanční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
    4. Dlouhodobé půjčky 067        
    5. Termínované vklady dlouhodobé 068        
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
  IV.   Dlouhodobé pohledávky          
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
    4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
    5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
    6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
                 
B.     Oběžná aktiva   7 417 490,81 41 670,00 7 375 820,81 4 814 868,37
  I.   Zásoby   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Pořízení materiálu 111        
    2. Materiál na skladě 112        
    3. Materiál na cestě 119        
    4. Nedokončená výroba 121        
    5. Polotovary vlastní výroby 122        
    6. Výrobky 123        
    7. Pořízení zboží 131        
    8. Zboží na skladě 132        
    9. Zboží na cestě 138        
    10. Ostatní zásoby 139        
  II.   Krátkodobé pohledávky   695 604,00 41 670,00 653 934,00 151 159,00
    1. Odběratelé 311 197 919,00 32 758,00 165 161,00 1 895,00
    2. Směnky k inkasu 312        
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 242 440,00   242 440,00 125 430,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 134 405,00 8 912,00 125 493,00 771,00
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
    7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
    8. Pohledávky z přerozdělených daní 319        
    9. Pohledávky za zaměstnanci 335       360,00
    10. Sociální zabezpečení 336        
    11. Zdravotní pojištění 337        
    12. Důchodové spoření 338        
    13. Daň z příjmů 341        
    14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
    15. Daň z přidané hodnoty 343        
    16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
    17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 115 200,00   115 200,00  
    18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
    23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
    24. Pevné termínové operace a opce 363        
    25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369        
    26. Pohledávky z finančního zajištění 365        
    27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
    28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        
    29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    30. Náklady příštích období 381        
    31. Příjmy příštích období 385        
    32. Dohadné účty aktivní 388 5 640,00   5 640,00 22 703,00
    33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377        
  III.   Krátkodobý finanční majetek   6 721 886,81 0,00 6 721 886,81 4 663 709,37
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        
    3. Jiné cenné papíry 256        
    4. Termínované vklady krátkodobé 244        
    5. Jiné běžné účty 245 51 165,89   51 165,89 51 164,60
    9. Běžný účet 241        
    11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 6 644 271,92   6 644 271,92 4 602 543,77
    12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236        
    15. Ceniny 263 624,00   624,00 1 540,00
    16. Peníze na cestě 262        
    17. Pokladna 261 25 825,00   25 825,00 8 461,00

Číslo   Synt. Období    
položky Název položky účet Běžné Minulé    
                 
      PASIVA CELKEM   78 617 602,36 76 394 747,83    
                 
C.     Vlastní kapitál   76 072 482,80 73 908 982,81    
  I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky   45 263 427,48 45 357 444,45    
    1. Jmění účetní jednotky 401 37 935 854,28 37 935 854,28    
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 13 966 855,59 14 060 872,56    
    4. Kurzové rozdíly 405        
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -6 639 282,39 -6 639 282,39    
    6. Jiné oceňovací rozdíly 407        
    7. Opravy předcházejících účetních období 408        
  II.   Fondy účetní jednotky   0,00 0,00    
    6. Ostatní fondy 419        
  III.   Výsledek hospodaření   30 809 055,32 28 551 538,36    
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   2 257 516,96 5 538 388,45    
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 5 538 388,45      
    3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 23 013 149,91 23 013 149,91    
                 
D.     Cizí zdroje   2 545 119,56 2 485 765,02    
  I.   Rezervy   0,00 0,00    
    1. Rezervy 441        
  II.   Dlouhodobé závazky   2 051 165,89 853 691,10    
    1. Dlouhodobé úvěry 451 2 000 000,00 802 526,50    
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452        
    3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453        
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455        
    5. Dlouhodobé závazky z ručení 456        
    6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457        
    7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 51 165,89 51 164,60    
    8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472        
  III.   Krátkodobé závazky   493 953,67 1 632 073,92    
    1. Krátkodobé úvěry 281        
    2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282        
    3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283        
    4. Jiné krátkodobé půjčky 289        
    5. Dodavatelé 321 79 690,00 1 313 529,25    
    6. Směnky k úhradě 322        
    7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 5 640,00 1 410,00    
    8. Závazky z dělené správy 325        
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326        
    10. Zaměstnanci 331 126 511,00 110 973,00    
    11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 663,00      
    12. Sociální zabezpečení 336 16 500,00 16 976,00    
    13. Zdravotní pojištění 337 16 944,00 17 149,00    
    14. Důchodové spoření 338        
    15. Daň z příjmů 341        
    16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 13 492,00 16 032,00    
    17. Daň z přidané hodnoty 343        
    18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345        
    19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347        
    20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349        
    27. Krátkodobé závazky z ručení 362        
    28. Pevné termínové operace a opce 363        
    29. Závazky z neukončených finančních operací 364        
    30. Závazky z finančního zajištění 366        
    31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368        
    32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374   31 000,00    
    33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    35. Výdaje příštích období 383        
    36. Výnosy příštích období 384   8 870,00    
    37. Dohadné účty pasivní 389 233 513,67 116 134,67    
    38. Ostatní krátkodobé závazky 378        


V Klenovicích 1. 4. 2021

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek