Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2023

Rozpočtový výhled

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2019 - 2023

PŘÍJMY
třída název 2019 2020 2021 2022 2023
1 Daňové příjmy 10 300 000,00 10 400 000,00 10 500 000,00 10 600 000,00 10 700 000,00
2 Nedaňové příjmy 700 000,00 710 000,00 720 000,00 730 000,00 740 000,00
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 132 000,00 133 000,00 134 000,00 135 000,00 136 000,00
Příjmy celkem 11 132 000,00 11 243 000,00 11 354 000,00 11 465 000,00 11 576 000,00
             
VÝDAJE
třída název 2019 2020 2021 2022 2023
5 Běžné výdaje 8 132 000,00 8 243 000,00 8 354 000,00 8 465 000,00 8 576 000,00
6 Kapitálové výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 11 132 000,00 11 243 000,00 11 354 000,00 11 465 000,00 11 576 000,00
             
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2019 2020 2021 2022 2023
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financování celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  2019 2020 2021 2022 2023
Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
  2019 2020 2021 2022 2023
Dlouhodobé závazky 51 160,00 51 165,00 51 170,00 51 175,00 51 180,00
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
 
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
  2019 2020 2021 2022 2023
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.
 
FINANČNÍ ZDROJE
Obec do svého hospodaření zapojí pouze finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.
 
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu.

Připomínky k tomuto návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané obce Klenovice uplatnit buď písemně ve lhůtě do 6.12.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na němž se bude střednědobý výhledu rozpočtu obce Klenovice na období 2019-2023 projednávat.


V Klenovicích 20. 11. 2017

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách obce: 20. 11. 2017
Sejmuto z úřední desky a z internetových stránek obce: 14. 12. 2017

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek