Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2000

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 1/2000

Den a místo jednání: 10.1.2000 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1) Zahájení a kontrola usnesení
2) Inventarizace majetku
3) Odkoupení pozemku
4) Okresní nemocnice Tábor
5) Majetek JVS
6) Převod majetku
7) Dopravní obslužnost
8) Známky na popelnice
9) Stočné
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Na zahájení jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Miroslav Fiala a Jiřina Halašková. Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání OZ, připomínek nebylo.
 
ad 2) Předseda inventarizační komise seznámil OZ s výsledkem provedených inventur majetku obce.
 
ad 3) Starosta přednesl ústní žádost pana Komárka na odprodej parcely č. 852/28 o výměře 150 m2 na zamýšlenou obecní komunikaci. Původní dohoda ObÚ s panem Komárkem byla ve výši Kč 25,-- za 1 m2, v současné době požaduje Kč 25,-- za polovinu pozemku a Kč 150,-- za zbývající část. OZ nesouhlasí s nově navrženou cenou. Pan Komárek vznesl písemnou námitku a žádá o přerušení řízení ve věci stavebního povolení na výstavbu veřejného osvětlení v nové zástavbě (dotčena bude i parcela 852/28) do vyřízení celé záležitosti.
 
ad 4) Starosta informoval OZ o požadavku Okresního úřadu Tábor spolupodílet se částkou Kč 150,-- na 1 obyvatele obce na financování provozu Okresní nemocnice Tábor. Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyla předložena žádná důvodová zpráva, OZ neschvaluje převod finančních prostředků na účet OkÚ, požaduje analýzu financování provozu nemocnice.
 
ad 5) Starosta informoval o dopisu představenstva JVS ve věci vyčlenění majetků jednotlivých obcí z majetku JVS před uplynutím ochranné 15ti leté lhůty i po ní. JVS chce znát názor obcí, jak postupovat při vyřizování žádosti o vyčlenění majetku. OZ rozhodlo, že nebude z JVS vystupovat.
 
ad 6) Správa a údržba silnic Tábor navrhuje obci převod chodníků souběžných se silnicí E55 z majetku SÜS do majetku obce za podmínky, že obec nechá tyto na své náklady zaměřit. OZ pověřuje starostu a zástupce starosty shromáždit informace z katastrálního úřadu týkající se vlastnictví pozemků pod chodníkem a jsou-li známy výměry těchto parcel.
 
ad 7) Starosta informoval OZ o postupu jednání pro zabezpečení dopravy občanů obce autobusy pro rok 2000-2001 tak, jak probíhala na MěÚ Soběslav dle požadavku dopravce Commet Tábor.
 
ad 8) Známky na popelnici – firma Rumpold Tábor dodala kalkulaci ceny za svoz pevného domovního odpadu a z ní vyplývá částka stanovená za jednorázovou známku ve výši Kč 36,-- za kus a celoroční známka Kč 1.045,--.
 
ad 9) Vzhledem k náběhu provozu nové ČOV a tím zvýšení nákladů na provoz kanalizační sítě OZ rozhodlo zvýšit stočné pro rok 2000 na Kč 6,-- za 1 m3 odpadních vod.
 
ad 10) V bodě různé OZ rozhodlo, že bude upravena vyhláška o místních poplatcích takto: občané bydlící na Ovčíně jsou osvobozeni od poplatku ze psa.
Starosta informoval o narůstajících problémech s provozem restaurace Klenovice.
OZ rozhodlo o přípravě rozpočtu na rok 2000, první zasedání proběhne 17.1.2000.
Starosta oznámil, že do konce roku 1999 pan Kotoun neuhradil dluh ve výši Kč 12.000,-- plynoucí z jeho provozování místní restaurace.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 22:30 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 1/2000

OZ schvaluje:
1) Cenu jednorázové známky na popelnici ve výši Kč 36,--, cenu celoroční známky na popelnici ve výši Kč 1.045,--.
2) Úpravu ceny stočného na Kč 6,-- za 1 m3 odpadních vod.
3) Úpravu vyhlášky o místních poplatcích – poplatek ze psů – osvobození občanů Ovčína od poplatku.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty vyžádat si doplňující informace o finančním hospodaření Okresní nemocnice Tábor, sjednotit postup s MěÚ Soběslav.
2) Starostovi a zástupci starosty získat na Katastrálním úřadu Tábor informace o pozemcích v místě chodníků u E55 v majetku SÚS Tábor.
3) Starostovi uzavřít smlouvy na dopravní obslužnost pro rok 2000.
4) Starostovi vstoupit v jednání s dlužníkem panem Petrem Kotounem a dohodnout způsob a termín úhrady dlužné částky vůči obci ve výši Kč 12.000,--.

OZ bere na vědomí:
1) Vznesení námitky v řízení stavebního povolení na veřejném osvětlení podané panem Jaroslavem Komárkem. Námitka se vztahuje k vyřešení koupě pozemku parc. č. 852/28 ve vlastnictví výše jmenovaného.
2) Žádost přednosty OkÚ na spolufinancování provozu Okresní nemocnice Tábor.
3) Dopis JVS se žádostí o stanovisko v postupu vyřizování žádosti obcí na vyčlenění majetku JVS.
4) Návrh SÚS Tábor na převod chodníků u E55 do majetku obce.
5) Informaci o narůstajících problémech s provozem restaurace.


Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek