Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2002

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2002

Den a místo jednání:30.8.2002 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Výběrové řízení na pronájem restaurace
4) Schválení vyhlášení veřejné sbírky
5) Prodej pozemků
6) Příspěvek na ČOV
7) Různé a diskuse
8) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce. Ověřovateli zápisu byli určeni pan Mgr. Miroslav Fiala a paní Jiřina Halašková.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce Klenovice obdrželo celkem devět žádostí o pronájem místní restaurace. Do užšího výběru byli vybrání z prvního kola tři uchazeči a to: paní Květa Nováková, pan Jaroslav Tourek, ml. a pan Zdeněk Holec. Po osobním pohovoru se všemi uchazeči zastupitelstvo obce rozhodlo pronajmout restauraci panu Jaroslavu Tourkovi. Cena nájemného byla stanovena na Kč 4.500,-- měsíčně. Současný nájemce končí provoz restaurace k 31.8.2002 a fyzicky bude objekt předán inventurou dne 6.9.2002.
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo záměr vyhlásit veřejnou finanční sbírku, jejíž výtěžek by byl po jejím ukončení věnován ve prospěch rodiny xxxxxxxxxx. Jednalo by se o finanční podporu na obnovu bydlení poškozeného letošními záplavami. Sbírka proběhne v termínu 15.9.2002 do 15.10.2002 formou shromáždění finančních prostředků do jedné zapečetěné pokladničky umístěné v kanceláři Obecního úřadu Klenovice.
 
ad 5) Manželé xxxxxxxxxx podali žádost o příkup parcely č. 60/5 v k.ú. Klenovice u Soběslavi. Jednalo by se o příkup části parcely 60/5 o výměře 85 m2. Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem za cenu Kč 8.500,--.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost manželů xxxxxxxxxx o odkoupení pozemku parc.č. 44/8 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 479 m2. Dále předložil starosta obce žádost pana xxxxxxxxxx a slečny xxxxxxxxxx o odkoupení pozemku parc. č. 44/8 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 479 m2. Tento pozemek je částí pozemku parc.č. 44. Jedná se o pozemek zahrnutý do územního plánu obce. Zastupitelstvo obce rozhodlo ve prospěch manželů xxxxxxxxxx za cenu Kč 200,-- za 1 m2.
 
ad 6) Manželé xxxxxxxxxx požádali Obec Klenovice o poskytnutí příspěvku ve výši Kč 20.000,-- na vybudování individuální ČOV v jejich rodinném domku č.p. 200 v obci Klenovice. Obecní zastupitelstvo poskytnutí příspěvku odsouhlasilo.
 
ad 7) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval jednání zastupitelstva o připravené parcelaci pozemků obce v její jižní části v místech plánované překládky vedení NN. Jedná se celkem o 10 parcel o průměrné velikosti 1.000 m2. Je připraven souběžně se silnicí na Želeč pozemek pro umístění trafostanice.
 
ad 8) Schůzi ukončil starosta ve 22:15 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2002 ze dne 30.8.2002

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Vybraného nájemce restaurace Klenovice pana Jaroslava Tourka ml.
2) Vyhlášení veřejné sbírky na obnovu bydlení poškozeného záplavami ve prospěch rodiny xxxxxxxxxx formou shromáždění finančních prostředků do jedné zapečetěné pokladničky umístěné v kanceláři Obecního úřadu Klenovice v termínu od 15.9.2002 do 15.10.2002.
3) Prodej pozemků dle bodu 5) zápisu takto:
  - manželům xxxxxxxxxx – parc. č. 60/5 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 85 m2 za cenu Kč 100,-- za 1 m2, tj. Kč 8.500,--
  - manželům xxxxxxxxxx - pozemek parc. č. 44/8 o výměře 479 m2 za cenu Kč 200,-- za 1 m2, tj. Kč 95.800,--
4) Příspěvek na vybudování individuální ČOV ve výši Kč 20.000,-- manželům xxxxxxxxxx.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu na pronájem restaurace s panem Jaroslavem Tourkem ml.
2) Starostovi obce oznámit Krajskému úřadu v Českých Budějovicích konání veřejné sbírky.
3) Starostovi obce a zástupci starosty obce uzavřít kupní smlouvy na odprodej pozemků dle bodu 5) zápisu z jednání.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci starosty o připravené parcelaci pozemků v jižní části obce v místě plánované překládky trasy NN.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
zástupce starosty obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek