Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2003

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2003

Den a místo jednání: 26.5.2003 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Výběr zhotovitele – akce jihozápad
4) Odměny zastupitelů – úprava a další odměna zastupitelů
5) Investiční akce z roku 2002
6) Koupě pozemků
7) Prodej pozemků
8) Bezúplatný převod pozemků - chodníky
9) Obecně závazná vyhláška o zajištění čistoty a veřejného pořádku
10) Obecně závazná vyhláška o ochraně ovzduší
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce. Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a paní Marie Hrazdilová.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nebyly splněny tyto body: z usnesení č. 2/2003 – zaslání výzev k úhradě pohledávek po splatnosti k 31.12.2002 a nebyly uzavřeny kupní smlouvy dle bodu 7) tohoto usnesení.
 
ad 3) Starosta obce písemně požádal resp. oslovil potencionální zhotovitele investičních akcí na vybudování inženýrských sítí (vodovod a kanalizace včetně ČOV) v jihozápadní části obce. Osloveny byly firmy DAICH s.r.o. Tábor, Chališ s.r.o. Tábor a Jihostav Soběslav s.r.o. Požadavkem ze strany obce bylo dodání písemné nabídky včetně rozpočtu na realizaci daných akcí. Nabídky předložily firmy DAICH s.r.o. – celková suma Kč 2,729.256,-- a firma Jihostav Soběslav s.r.o. – celková cena Kč 2,123.207,--. Firma Chališ s.r.o. z kapacitních důvodů nabídku odmítla. Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo ve prospěch firmy Jihostav Soběslav s.r.o.
V diskusi k této investiční problematice bylo konstatováno, že je neprodleně nutné provést znovu zohlednění příjmové stránky rozpočtu obce resp. její zreálnění. Objem finančních prostředků z prodeje pozemků ve vlastnictví obce bude v letošním roce nižší než se předpokládalo, neboť nelze veškeré plochy pozemků určených pro individuální bytovou výstavbu v letošním roce prodat. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce, předsedovi finančního a kontrolního výboru upřesnit výši příjmů z prodeje pozemků a specifikovat ji dle realizovatelného prodeje v letošním roce.
 
ad 4) Starosta přednesl návrh na úpravu měsíčních odměn starostovi a místostarostovi obce a zastupitelům s účinností od 1.5.2003. Úprava navazuje na nařízení vlády ČR.
František Cílek, předseda výboru veřejného pořádku: Kč 700,--
Jiřina Halašková, předseda kulturního výboru: Kč 800,--
Marie Hrazdilová, předseda finančního výboru: Kč 700,--
František Hrubý, předseda stavebního výboru: Kč 800,--
Ing. Jan Molík, předseda kontrolního výboru: Kč 700,--
Ing. Jaroslav Škoda, místostarosta: Kč 10.400,--
Mgr. Lubomír Turín, starosta: Kč 11.600,--
Zastupitelstvo obce po projednání odsouhlasilo výplatu jedné poloviny další měsíční odměny všem členům zastupitelstva obce za I. pololetí 2003.
 
ad 5) Investiční akce z roku 2002 – starosta informoval jednání zastupitelstva obce o skutečnosti, že v současné době je hotové resp. těsně před dokončením propojení vodovodního řadu od dětského hřiště k xxxxxxxxxx. Zároveň zastupitelstvo obce v této souvislosti rozhodlo zadávat napříště investiční akce pouze smlouvou o dílo. Vzhledem k omezeným příjmům do rozpočtu obce bude provedeno pouze propojení kanalizace od xxxxxxxxxx k OÚ a rekonstrukce komunikace na Novou hospodu. Ostatní plánované akce se odkládají.
 
ad 6) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost bratrů xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, aby odkoupilo pozemky pod komunikací v oblasti Svákova od xxxxxxxxxx k visuté lávce přes řeku Lužnicí. Předmětné pozemky neřeší přístup k lávce, musel by se udělat geometrický plán a vytýčení pozemků. Zastupitelstvo vzhledem k omezeným finančním prostředkům rozhodlo věc odložit na pozdější dobu a v této souvislosti by se řešil přístup k lávce z obou břehů.
 
ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh systému rozdělení parcel mezi jednotlivé zájemce v oblasti jihozápadní zástavby a rozhodlo, že zájemci si budou vybírat parcely z nabídky v pořadí, v jakém svůj zájem o koupi projevili na obecním úřadu. Znamená to, že zájemce, který projevil zájem nejdříve, bude vybírat jako první z celkového počtu parcel. Další v pořadí vždy bude vybírat ze zbývajících.
 
ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo otázku bezúplatného převodu pozemků (chodníky a přilehlé zelené plochy kolem E55) – parcel č. 2426/2 o výměře 320 m2, 2426/3 o výměře 366 m2, 2426/4 o výměře 507 m2 a 2426/5 o výměře 2.041 m2 v k. ú. Klenovice u Soběslavi do majetku obce Klenovice od Ředitelství silnic a dálnic ČR. ŘSD ČR požaduje doložení výpisu z katastru nemovitostí, žádosti o bezúplatný převod, usnesení zastupitelstva obce, kde se souhlasí s bezúplatným převodem, znalecký posudek a další náležitosti nutné jako podklady pro zpracování smlouvy o bezúplatném převodu.
 
ad 9) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem znění obecně závazné vyhlášky o zajištění čistoty a veřejného pořádku a tuto vyhlášku jako obecně závazný předpis schvaluje.
 
ad 10) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem znění obecně závazné vyhlášky o ochraně ovzduší a tuto vyhlášku jako obecně závazný předpis schvaluje.
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval o připravovaném místním šetření u p. xxxxxxxxxx. Šetření se týká skutečnosti, že došlo po přívalovém dešti k vniknutí povrchové vody svedené po komunikaci do jejího RD.
  - Zastupitelstvo obce nedoporučuje provádět další opravy komunikací v obci vzhledem k omezeným finančním prostředkům v rozpočtu, aby nebyly narušeny přípravy investiční výstavby v jihozápadní části obce.
  - Místostarosta obce informoval jednání zastupitelstva o probíhající rekultivaci skládky v Borech na pozemcích TS Tábor. Zároveň informoval o skutečnosti, že z místa skládky byla dočasně přesunuta kompostárna a tato se zpět vrátí zřejmě ve druhé polovině měsíce června 2003.
  - Bylo zjištěno, že na pozemcích, na kterých hospodaří pan Jiří Kotoun, ml., byly uloženy odpady rostlinného původu (vyplozený substrát hlívy ústřičné a piliny z dřevovýroby) a tyto nejsou nijak zabezpečeny. Pan Kotoun bude proto vyzván k zjednání nápravy.
  - Starosta informoval jednání zastupitelstva o skutečnosti, že v katastru obce Klenovice na pozemích Města Soběslav se množí odpady z likvidovaných zatopených rekreačních zařízení v okolí Lužnice. Tato skládka je využívána i ostatními obyvateli pro rychlou likvidaci svých nepotřebných věcí. Odpady budou likvidovány firmou DAICH počátkem června 2003.
  - Starosta informoval o nutnosti kontroly probíhající obnovy rekreačních nemovitostí (chat) po loňských povodních. Důvodem je stavební nekázeň vlastníků chat.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 22:10 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2003 ze dne 26.5.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zhotovitele souboru investičních akcí na vybudování inženýrských sítí v jihozápadní části obce firmu Jihostav Soběslav s.r.o.
2) Úpravu měsíčních odměn starostovi a místostarostovi a předsedům výborů s účinností od 1.5.2003 dle bodu 4) zápisu.
3) Vyplacení poloviny další měsíční odměny všem členům zastupitelstva obce za I.pololetí 2003.
4) Systém rozdělení pozemků v jihozápadní části obce určených k prodeji – viz. bod 7).
5) Bezúplatný převod pozemků od Ředitelství silnic a dálnic ČR – chodníky a zelené plochy, parcely č. 2426/2 o výměře 320 m2, 2426/3 o výměře 366 m2, 2426/4 o výměře 507 m2 a 2426/5 o výměře 2.041 m2 v k. ú. Klenovice u Soběslavi.
6) Obecně závaznou vyhlášku o zajištění čistoty a veřejného pořádku.
7) Obecně závaznou vyhlášku o ochraně ovzduší.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Žádost sourozenců xxxxxxxxxx a pí. xxxxxxxxxx o odkoupení pozemků pro přístupovou komunikací k visuté lávce přes řeku Lužnici.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi, předsedovi finančního a kontrolního výboru provést zohlednění resp. zreálnění příjmové stránky rozpočtu obce – viz. bod 3) zápisu do příštího jednání zastupitelstva obce.
2) Starostovi a místostarostovi obce shromáždit podklady a zaslat žádost ŘSD ČR o bezúplatný převod pozemků do 30.6.2003.
3) Místostarostovi obce zaslat písemně panu Jiřímu Kotounovi, ml. výzvu ke zjednání nápravy ve věci nepovoleného skladování rostlinných materiálů na pozemcích, jež využívá k zemědělské výrobě do 4.6.2003.
4) Starostovi obce zajistit firmu DAICH pro likvidaci odpadů po povodních – 1. týden června 2003.
5) Starostovi, místostarostovi a předsedovi stavebního výboru provést kontrolu probíhající obnovy rekreačních chat v katastru obce Klenovice do 30.6.2003.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek