Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2006 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2006

Úřední deska - historie roku 2006


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2006

Den a místo zasedání: 2.11.2006 v sále místní restaurace
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno všech sedm nově zvolených členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

Program:
1) Zahájení a program
2) Ověření platnosti zvolených členů zastupitelstva obce
3) Složení slibu zvolených zastupitelů obce
4) Určení ověřovatelů zápisu
5) Volba volební a návrhové komise
6) Volba starosty
7) Volba místostarosty
8) Zřízení výborů a komisí, volba předsedů výborů a komisí
9) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
10) Odměny zastupitelů
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájil a v úvodu předsedal nejstarší člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Škoda. Seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Dosavadní úřadující starosta předal nově zvoleným zastupitelům Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce vydané registračním úřadem. Zmocněnec jediné kandidující volební strany ve volbách v roce 2006 pan xxxxxxxxxx seznámil přítomné se Zápisem o výsledku voleb do zastupitelstva obce Klenovice, který obdržel od Českého statistického úřadu. Přednesený Zápis spolu s Osvědčením o zvolení tak ověřil platnost zvolených členů zastupitelstva obce Klenovice.
 
ad 3) Předsedající zasedání přečetl slib zastupitele obce ve znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.". Poté jednotliví členové složili slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“ a slib v plném znění potvrdili svým datovaným podpisem.
 
ad 4) Ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání byly pověřeny paní Jiřina Halašková a paní Jiřina Severová.
 
ad 5) Předsedající zasedání navrhl na členy volební a návrhové komise, která byla pro toto zasedání sloučena v jeden orgán, pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx. Předsedou byl zvolen pan xxxxxxxxxx. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Úkolem této komise je organizačně zajistit, řídit a provést volbu starosty obce a místostarosty obce. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy odsouhlasilo, aby volba starosty a místostarosty byla provedena veřejně. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Předseda volební a návrhové komise pan xxxxxxxxxx oznámil, že na starostu obce Klenovice je navržen jediný kandidát pan Mgr. Lubomír Turín. Zastupitelstvo obce navrhovaného kandidát schválilo všemi hlasy. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel). Předseda volební a návrhové komise potvrdil platnost volby starosty obce.
 
ad 7) Na funkci místostarosty obce byl navržen pan Ing. Jaroslav Škoda. Zastupitelstvo obce navrhovaného kandidát schválilo všemi hlasy. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel). Předseda volební a návrhové komise potvrdil platnost volby místostarosty obce.
 
ad 8) Po volbě starosty a místostarosty se dalšího řízení jednání ujal nově zvolený starosta obce pan Mgr. Lubomír Turín.
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obcích zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční výbor a kontrolní výbor. Dále starosta navrhl, aby byly zastupitelstvem jako iniciativní a poradní orgány zřízeny komise kulturní a dočasně do nabytí účinnosti změny stavebního zákona i komise stavební. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Na funkci předsedy finančního výboru byla navržena a zvolena paní Jiřina Severová. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Na funkci předsedy kontrolního výboru byl navržen a zvolen pan Mgr. Martin Náhlík. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Na funkci předsedy kulturní komise byla navržena a zvolena paní Jiřina Halašková. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Na funkci předsedy stavební komise byl navržen a zvolen pan Ing. Roman Bílý. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Zastupitelstvo obce uložilo předsedům výborů a komisí, aby do 30.11.2006 předložili písemně starostovi obce jmenný seznam členů svých výborů a komisí v minimálním počtu tří členů včetně předsedů. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 9) Nově zvolení členové zastupitelstva obce současně s programem tohoto ustavující zasedání obdrželi i návrh Jednacího řádu zastupitelstva obce Klenovice k předběžného prostudování a seznámení. Starosta obce stručně shrnul smysl i obsah řádu a nechal o jeho platnosti hlasovat. Zastupitelstvo obce tento svůj Jednací řád, který nahrazuje a ruší původní Jednací řád zastupitelstva obce schválený dne 15.11.2002, schválilo všemi hlasy. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo měsíční odměny starostovi, místostarostovi, a zastupitelům s účinností od 2.11.2006 takto:
Mgr. Lubomír Turín, starosta obce: Kč 13.640,--
Ing. Jaroslav Škoda, místostarosta obce: Kč 12.220,--
Ing. Roman Bílý, předseda stavební komise: Kč 1.140,--
Jiřina Halašková, předseda kulturní komise: Kč 1.140,--
Mgr. Martin Náhlík, předseda kontrolního výboru: Kč 1.140,--
Jiřina Severová, předseda finančního výboru: Kč 1.140,--
Jaroslav Suda, člen zastupitelstva: Kč 380,--
V případě předsedy stavební komise bude s přihlédnutím ke změnám stavebního zákona tato odměna vyplácena pouze po dobu výkonu funkce předsedy stavební komise, tj. do 31.12.2006. S účinností od 1.1.2007 bude výše měsíční odměny Ing. Romana Bílého činit Kč 380,-- za výkon funkce člena zastupitelstva obce.
(Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - V úvodu tohoto bodu jednání starosta obce jménem svým i jménem zvolených zastupitelů obce poděkoval všem občanům, kteří se zúčastnili voleb.
  - Starosta obce shrnul dosavadní úspěchy a nastínil časy budoucí a veřejně slíbil, že povede obec ve stejném duchu jako minulá volební období tak, aby Klenovice spěly k rozkvětu a dalšímu rozvoji dle územního plánu obce. Z priorit pro nové volební období zmínil přípravu dalších lokalit pro novou výstavbu rodinných domků, rozšíření a zateplení místní restaurace, rekonstrukci obecního úřadu a hasičské zbrojnice, opětovné vybudování hřiště, protipovodňová opatření na Ovčíně, opravu chodníků kolem silnice I/3 a komunikaci v jihozápadní části obce. Vedle dotací a grantů bude pro realizaci cílů významným finančním přínosem nově otevřená skládka TKO II Klenovice.
  - Místostarosta obce vyzval členy zastupitelstva, aby v nejbližším možném termínu předložili své návrhy, náměty a nápady pro další činnosti a aktivity v obci. Nastínil svou vizi výkupu pozemků obcí od soukromých osob, jejich zasíťování a následný prodej jako stavebních parcel.
 
ad 16) Schůzi ukončil starosta ve 20:29 hodin.
 
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, konaného dne 2.11.2006

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 98/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Klenovice konaných ve dnech 20. a 21. října 2006.

Usnesení 99/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu všech nově zvolených zastupitelů obce Klenovice.

Usnesení 100/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje spojení volební a návrhové komise pro volbu starosty a místostarosty do jednoho orgánu, předsedu této komise pana xxxxxxxxxx a členy komise pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx.

Usnesení 101/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci starosty obce Klenovice pana Mgr. Lubomíra Turína.

Usnesení 102/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci místostarosty obce Klenovice pana Ing. Jaroslava Škodu.

Usnesení 103/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor.

Usnesení 104/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce zřizuje kontrolní výbor.

Usnesení 105/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce zřizuje kulturní komisi.

Usnesení 106/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce zřizuje stavební komisi.

Usnesení 107/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Jiřinu Severovou jako předsedu finančního výboru.

Usnesení 108/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Mgr. Martina Náhlíka jako předsedu kontrolního výboru.

Usnesení 109/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Jiřinu Halaškovou jako předsedu kulturní komise.

Usnesení 110/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Ing. Romana Bílého jako předsedu stavební komise.

Usnesení 111/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce ukládá předsedům výborů a komisí předat starostovi obce do 30.11.2006 písemně jmenný seznam členů svých výborů a komisí v minimálním počtu tří členů včetně předsedů.

Usnesení 112/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Klenovice.

Usnesení 113/8/2006 ze dne 2.11.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny pro starostu, místostarostu, předsedy výborů a komisí a člena zastupitelstva obce dle bodu 10 tohoto zápisu.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Jiřina Severová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek