Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2007

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2007

Den a místo zasedání: 13.4.2007 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Mgr. Martin Náhlík a paní Jiřina Severová.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Žádosti o půjčku z FRB
4) Rozpočtové změny
5) Zpráva o čerpání a plnění rozpočtu obce k I. čtvrtletí 2007
6) Vnitřní směrnice č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7) Cena vodného 2007
8) Smlouva o zajištění školní docházky – Město Tábor
9) Radonový program
10) Komunikace jihozápad
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 3/2005 ze dne 9.6.2005, ZO schvaluje, bod 6: odkoupení pozemku parc.č. 274/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od paní xxxxxxxxxx.
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) V souladu s Obecně závaznou vyhláškou Obce Klenovice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí půjčky z FRB. Oznámení o tomto výběrovém řízení bylo zveřejněno na úřední desce a v Klenovickém měsíčníku. V řádném termínu pro účast ve výběrovém řízení přijal obecní úřad dvě žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice, a to od manželů xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx.
  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost manželů xxxxxxxxxx o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice ve výši Kč 30.000,-- na titul „Vybudování nebo oprava WC, koupelny, sprchového koutu u domu staršího 10 let“. Doba splatnosti půjčky 2 roky, úroková sazba 3 % p.a. Ručiteli půjčky jsou manželé xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana xxxxxxxxxx o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice ve výši Kč 50.000,-- na výměnu oken. Doba splatnosti půjčky 2 roky, úroková sazba 3 % p.a. Ručiteli půjčky jsou paní xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh 4.rozpočtové změny v roce 2007. Rozpočtová změna obsahuje tato tři rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 6/2007
  úhrada faktury z roku 2006 za prodej dřeva
  účet § pol. text
  231 1032 2xxx Podpora ostatních produkčních činností 35.400,00
        Příjmy celkem 35.400,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -35.400,00
        Financování celkem -35.400,00

  Rozpočtové opatření 7/2007
  oprava stožáru VO (kryto pojistným plněním, vratkami za Sbírky zákonů a změnou stavu b.ú.)
  účet § pol. text
  231 3631 5xxx Veřejné osvětelní 14.000,00
        Výdaje celkem 14.000,00
  231 3631 2xxx Veřejné osvětlení 8.500,00
  231 6171 2xxx Činnost místní správy 2.000,00
        Příjmy celkem 10.500,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 3.500,00
        Financování celkem 3.500,00

  Rozpočtové opatření 8/2007
  půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice
  účet § pol. text
  236 3611 5xxx Podpora individuální bytové výstavby 80.000,00
        Výdaje celkem 80.000,00
  236   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 80.000,00
        Financování celkem 80.000,00

  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Správce rozpočtu předložil zastupitelstvu obce Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce k I.čtvrtletí roku 2007. Po projednání bylo hospodaření obce dle přeložené zprávy bez připomínek schváleno. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Zastupitelé obce současně s programem tohoto jednání obdrželi návrh Vnitřní směrnice č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která stanovuje postupy při realizaci tohoto druhu veřejných zakázek. Žádný ze členů zastupitelstva obce k navrhovanému vnitřnímu předpisu nevznesl námitky ani připomínky. Vnitřní směrnice obce Klenovice č. 1/2007 byla projednána a schválena všemi hlasy přítomných. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 7) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s kalkulací vodného na období od 1.4.2007 do 31.3.2008, která byla zaslána obchodní společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. Dle tohoto dokumentu je navržena cena vodného pro obec Klenovice na Kč 31,50 + DPH za 1 m3. Zastupitelstvo obce tuto cenu po projednání schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Starosta obce informoval zastupitelstvo o obdržení Smlouvy na zajištění povinné školní docházky na II. pololetí školního roku 2006/2007 s Městem Tábor. Naše obec má na základě dohody s Městem Soběslav a v souladu se svou Veřejnou vyhláškou č. 3/2005 stanoveno, že území obce Klenovice je částí školského obvodu Základní školy Soběslav, se sídlem Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav. Jeden žák z naší obce však navštěvuje Základní školu v Táboře, proto je nutno tuto skutečnost řešit samostatně nad rámec obecně závazné vyhlášky. Dle navrhované smlouvy je příspěvek na zajištění povinné školní docházky na II. pololetí školního roku 2006/2007 ve výši Kč 2.500,--. Zastupitelstvo obce smlouvu s Městem Tábor projednalo a schvaluje včetně výše příspěvku. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 9) Obec Klenovice byla zařazena do Radonového programu ČR, který si klade za cíl systematicky vyhledávat objekty se zvýšeným výskytem radonu z důvodu ochrany obyvatel před ozářením z radonu a dalších přírodních radionuklidů. Podle zásad Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bude v obci umístěno 20 ks detektorů (2 detektory na 1 byt), které budou rozmístěny ve vybraných objektech po dobu jednoho roku. Poté se provede sběr detektorů a vyhodnocení měření.
 
ad 10) Starosta informoval zastupitelstvo obce o zamýšlené výstavbě komunikace v jihozápadní části obce. K předložení cenových nabídek na tuto investiční akci byly osloveny firmy Swietelsky stavební s.r.o., Vialit Soběslav s.r.o. a Strabag, a.s. Nejdéle do konce dubna 2007 by měl obecní úřad obdržet nabídky, na jejichž základě by pak zastupitelstvem obce byl vybrán zhotovitel.
  Financování akce zatím není rozpočtově zajištěno a ani není upřesněna výše investičních výdajů na tuto stavbu. Rozpočtové prostředky by bylo možno získat přijetím úvěru a nebo na základě dohody se zhotovitelem přesunem úhrady za stavební práce do příštího rozpočtového období.
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval zastupitelstvo o úvodním jednání komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které proběhlo dne 23.3.2007 v Myslkovicích.
  - Starosta obce informoval o příslibu dotace z Programu obnovy venkova na rekonstrukci Hasičské zbrojnice ve výši Kč 120.000,--.
  - Starosta obce informoval o své účasti na poradě starostů, která se uskutečnila v Táboře za účasti předsedy vlády České republiky a hejtmana Jihočeského kraje. Na tomto setkání byla zmíněna vládou připravovaná daňová reforma, dále bylo hovořeno o výstavbě dálnice D3, o kontrolních činnostech obce, o grantech na protipovodňová opatření, o novém stavebním zákonu, o územním plánování (do 5 let musí naše obec upravit územní plán dle nové legislativy), zástupci krajské úřadu dále zdůraznili význam místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku.
  - Starosta informoval o uskutečněném pracovním setkání s JUDr. Pomijovou, která zastupuje naši obec ve věci hřiště. Na této schůzce byla řešena otázka podání k dovolacímu soudu.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o neuspokojivé práci finančního a kontrolního výboru. Zastupitelstvo uložilo předsedům obou výborů zpracovat Plán kontrolní činnosti na rok 2007, předložit jej starostovi obce do 28.4.2007 a zahájit činnost výborů v souladu se zákonem o obcích.
  - Starosta informoval o nabídce pojišťovny Kooperativa, a.s. na pojištění odpovědnosti obce za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
  - Místostarosta obce nastínil otázku možné další přípravy pozemků v obci na individuální bytovou výstavbu. Nad územní plánem byli zastupitelé seznámeni s lokalitami, které by přicházely v úvahu. Místostarosta zdůraznil nutnost zahájit jednání s majiteli pozemků, které by byly zahrnuty do uvažovaných území dalšího rozvoje obce v oblasti bytové výstavby.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo, že letošní pouť se uskuteční první květnový víkend. Dne 5. května bude od 20 hodin pouťová zábava v místní restauraci a v neděli 6. května bude sloužena mše svatá v místní kapličce od 9:45 hodin. Pouťovým oslavám bude předcházet 30.4.2007 stavění máje u místní restaurace a pálení čarodějnic, které se bude konat v Lomkách.
 
ad 12) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 16/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 30.000,-- na titul „vybudování nebo oprava WC, koupelny, sprchového koutu u domu staršího 10 let“. Splatnost půjčky: 2 roky, úroková sazba: 3 % p.a., ručitelé: manželé xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx.

Usnesení 17/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice panu xxxxxxxxxx ve výši Kč 50.000,-- na výměnu oken. Splatnost půjčky: 2 roky, úroková sazba: 3 % p.a., ručitelé: paní xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx.

Usnesení 18/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce a místostarostovi obce uzavřít Smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje bydlení včetně ručitelských prohlášení dle usnesení zastupitelstva obce číslo 16/3/2007 a 17/3/2007 do 15.5.2007.

Usnesení 19/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje 4. rozpočtovou změnu v roce 2007 dle bodu 4 zápisu.

Usnesení 20/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce k I. čtvrtletí roku 2007.

Usnesení 21/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení 22/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného dodávanou obchodní společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. na období od 1.4.2007 do 31.3.2008 ve výši Kč 31,50 + DPH za 1 m3.

Usnesení 23/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na zajištění povinné školní docházky na II. pololetí školního roku 2006/2007 s Městem Tábor a výši příspěvku Kč 2.500,--.

Usnesení 24/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít Smlouvu na zajištění povinné školní docházky na II. pololetí školního roku 2006/2007 s Městem Tábor do 20.4.2007.

Usnesení 25/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zařazení obce do Radonového programu ČR.

Usnesení 26/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oslovení stavebních firem k předložení cenových nabídek na vybudování komunikace v jihozápadní části obce.

Usnesení 27/3/2007 ze dne 13.4.2007
Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi finančního výboru a předsedovi kontrolního výboru předložit starostovi obce do 28.4.2007 Plán kontrolní činnosti na rok 2007.

Schůzi ukončil starosta ve 21:46 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jiřina Severová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek