Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2007

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2007

Den a místo zasedání: 14.12.2007 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:17 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Mgr. Martin Náhlík a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Jednání s majiteli pozemků pro novou lokalitu
4) OZV 2/2007 – Místní poplatek „odpady“
5) Poplatek ze psů a stočné
6) Smlouva – školní docházka
7) Finanční příspěvky
8) Investiční akce 2008 a POV 2008
9) Rozpočtové změny
10) Rozpočet na rok 2008
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Starosta obce informoval zastupitelstvo o uskutečněném jednání dne 12.11.2007 s majiteli pozemků v jihovýchodní části obce, které se týkalo uvažované parcelace pro výstavbu rodinných domků. Všechny dotčené pozemky v této lokalitě jsou v majetku soukromých osob, proto obec uvažuje o jejich koupi, zasíťování a následném prodeji potencionálním stavebníkům. Na jednání byla zástupci obce nabízena cena Kč 250,-- za 1 m2. Některým vlastníkům se tato cena zdála přijatelná, jiným nízká a tito navrhují cenu Kč 300,-- za 1 m2. Zastupitelstvo obce se s výsledkem jednání seznámilo a došlo k závěru, že obec bude i nadále trvat na ceně za 1 m2 ve výši Kč 250,--. V tomto duchu bude v budoucnu dále jednáno s vlastníky pozemků.
 
ad 4) Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozborem výdajů obce na svoz, sběr a likvidaci odpadů, který vychází ze skutečnosti ke 14.12.2007. Ekonomickým vodítkem pro stanovení výše poplatku na příští rok je rozdíl příjmů a výdajů odpadového hospodářství obce bez zohlednění inkasovaného místního poplatku „za odpady“. Saldo této činnosti obce dosáhlo k datu tohoto jednání zastupitelstva ztráty ve výši Kč 261.398,28. Pro určení výše poplatku byla zohledněna, jako i v předchozích letech, reálná možnost využití nabízených služeb obcí jednotlivým skupinám poplatníků. Dle této úvahy je výše poplatku navrhována v rozdílné výši pro trvale bydlící občany, kde lze využívat pravidelného svozu popelových nádob, a pro majitele rekreačních nemovitostí, kteří z valné většiny tuto možnost nemají. Na úroveň majitelů rekreačních nemovitostí jsou postaveni i trvale bydlící občané na samotě Pod Svákovem a U Hasíka. Pro rok 2008 byli zastupiteli navrženy k posouzení dvě výše poplatku pro trvale bydlící občany, o nichž se hlasovalo. Částka Kč 424,-- (hlasování: 1 pro, 6 proti, 0 zdržel) a částka Kč 454,-- (hlasování: 6 pro, 1 proti, 0 zdržel). Poplatek za rekreační nemovitost, včetně trvale bydlících na samotě Pod Svákovem a U Hasíka zastupitelstvo stanovilo na Kč 335,--. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Zastupitelstvo dále projednalo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikající osoby v Klenovicích a rozhodlo výši poplatku pro tyto subjekty na rok 2008 neměnit. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Zastupitelstvo obce na základě předložených skutečných ekonomických ukazatelů za rok 2007 v oblasti odpadů projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje neměnit výši poplatku ze psů a stočné pro rok 2008. V roce 2008 bude tedy poplatek za prvního psa Kč 50,-- a za každého dalšího psa Kč 75,--. Poplatek za stočné bude v roce 2008 činit Kč 6,-- za 1m3 vypouštěných odpadních vod, jejichž množství je stanoveno dle směrných čísel, tzn. při objemu 46 m3 na osobu a rok poplatek v roční výši Kč 276,--. Použití směrných čísel je aplikováno pouze u občanů trvale bydlících a rekreačních nemovitostí. U podnikatelských subjektů je množství vypouštěných odpadních vod stanoveno dle odebraného množství pitné vody z vodovodního řadu. I v těchto případech však platí sazba stočného Kč 6,-- za 1 m3 vypouštěných odpadních vod. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Starosta dále zmínil, že by bylo vhodné uvažovat o přenechání provozování kanalizace odborné firmě. Nejednalo by se o kompletní provozování, ale pouze o nezbytný servis včetně zaštítění provozování oprávněnou osobou.
Místostarosta seznámil zastupitelstvo s posledním rozborem odpadních vod, z něhož plyne, že vody vypouštěné obcí do povrchových vod jsou ve všech ukazatelích v předepsaných hodnotách.
 
ad 6) Starosta obce informoval zastupitelstvo o Smlouvě na zajištění povinné školní docházky na I. pololetí školního roku 2007/2008 s Městem Tábor. Naše obec má na základě dohody s Městem Soběslav a v souladu se svou Veřejnou vyhláškou č. 3/2005 stanoveno, že území obce Klenovice je částí školského obvodu Základní školy Soběslav, se sídlem Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav. Jeden žák z naší obce však navštěvuje Základní školu v Táboře, proto je nutno tuto skutečnost řešit samostatně nad rámec obecně závazné vyhlášky. Dle navrhované smlouvy je příspěvek na zajištění povinné školní docházky na I. pololetí školního roku 2007/2008 ve výši Kč 2.500,--. Zastupitelstvo obce smlouvu s Městem Tábor projednalo a schvaluje včetně výše příspěvku. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 7) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostmi o finanční příspěvky. Obecnímu úřadu byly zaslány žádosti od Českého svazu včelařů, základní organizace Soběslav, neziskového sdružení SOANZ Tábor, Základní organizace zdravotně postižených Soběslav a Diakonie ČCE – středisko Soběslav. Zastupitelstvo obce se s žádostmi seznámilo a rozhodlo, že Českému svazu včelařů, základní organizaci Soběslav bude v roce 2008 poskytnut příspěvek ve výši Kč 2.000,-- (hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel), Základní organizaci zdravotně postižených Soběslav bude v roce 2008 poskytnut příspěvek ve výši Kč 4.000,-- (hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel) a Diakonii ČCE – středisku Soběslav bude z rozpočtu obce v roce 2008 poskytnut příspěvek ve výši Kč 20.000,-- (hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel). Neziskovému sdružení SOANZ zastupitelstvo obce poskytnutí finančního příspěvku neschválilo (hlasování: 0 pro, 7 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Starosta obce opětovně seznámil zastupitelstvo s největší uvažovanou investiční akcí příštího roku – výstavbou místní komunikace v jihozápadní části obce, která si vyžádá z rozpočtu obce částku ve výši 4,2 mil. Kč. Zastupitelé se s potřebou výstavby komunikace opět, jako v předešlých jednáních, ztotožňuji a tuto akci schvalují. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Starosta rovněž informoval o podání žádosti o dotaci na výstavbu komunikace v jihozápadní části obce. V případě získání prostředků na tuto akci by bylo možné rozpočtované prostředky na úplné zafinancování komunikace přesunout na jiné akce, např. na opravu chodníků podél silnice I/3. Dále starosta navrhnul, aby byla uvažováno o rozšíření místní restaurace. Na tuto akci bude zpracována studie.
Zastupitelstvo obce znovu projednalo možnost získání dotace z Programu obnovy venkova na rok 2008 a z důvodu nerozmělňování možných finančních prostředků z rozpočtu kraje do více akcí schvaluje žádost pouze na rekonstrukci obecního úřadu včetně výměny střešní krytiny. O dotaci na opravu hráze požární nádrže se žádat nebude. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 9) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh 12.rozpočtové změny v roce 2007. Rozpočtová změna obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 38/2007
  poplatky za uložení odpadů
  účet § pol. text
  231   1333 poplatky za uložení odpadů 100 000,00
        Příjmy celkem 100 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -100 000,00
        Financování celkem -100 000,00

  Rozpočtové opatření 39/2007
  poplatek za zřízení věcného břemene - E.ON
  účet § pol. text
  231 3639 2xxx Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 7 700,00
        Příjmy celkem 7 700,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -7 700,00
        Financování celkem -7 700,00

  Rozpočtové opatření 40/2007
  prodej kovového odpadu
  účet § pol. text
  231 3726 2xxx Využívání a zneškodňování ostatních odpadů -5 500,00
        Příjmy celkem -5 500,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 5 500,00
        Financování celkem 5 500,00

  Rozpočtové opatření 41/2007
  odměna za třídění odpadů
  účet § pol. text
  231 3727 2xxx Prevence vzniku odpadů 4 400,00
        Příjmy celkem 4 400,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -4 400,00
        Financování celkem -4 400,00

  Rozpočtové opatření 42/2007
  úroky od banky ze ZBÚ
  účet § pol. text
  231 6310 2xxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 500,00
        Příjmy celkem 2 500,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -2 500,00
        Financování celkem -2 500,00

  Rozpočtové opatření 43/2007
  příspěvek na předškolní vzdělávání
  účet § pol. text
  231 3111 5xxx Předškolní zařízení -8 000,00
        Výdaje celkem -8 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -8 000,00
        Financování celkem -8 000,00

  Rozpočtové opatření 44/2007
  příspěvek na školní docházku
  účet § pol. text
  231 3113 5xxx Základní školy 25 600,00
        Výdaje celkem 25 600,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 25 600,00
        Financování celkem 25 600,00

  Rozpočtové opatření 45/2007
  hvězda+žárovky+plošina - vánoční strom, občerstvení při rozsvícení stromu
  účet § pol. text
  231 3399 5xxx Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 10 900,00
        Výdaje celkem 10 900,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 10 900,00
        Financování celkem 10 900,00

  Rozpočtové opatření 46/2007
  sečení fotbalového hřiště
  účet § pol. text
  231 3412 5xxx Sportovní zařízení v majetku obce -23 000,00
        Výdaje celkem -23 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -23 000,00
        Financování celkem -23 000,00

  Rozpočtové opatření 47/2007
  vybavení SDH
  účet § pol. text
  231 5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná část 50 500,00
  231 5512 6xxx Požární ochrana - dobrovolná část -44 000,00
        Výdaje celkem 6 500,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 6 500,00
        Financování celkem 6 500,00

  Rozpočtové opatření 48/2007
  stoly+židle do restaurace
  účet § pol. text
  231 3613 5xxx Nebytové hospodářství 25 000,00
        Výdaje celkem 25 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 25 000,00
        Financování celkem 25 000,00

  Rozpočtové opatření 49/2007
  oprava komunikací, dopravní značky u hráze rybníka
  účet § pol. text
  231 2212 5xxx Silnice 24 000,00
  231 2212 6xxx Silnice -24 000,00
        Výdaje celkem 0,00

  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Starosta obce dále informoval zastupitelstvo o 11. rozpočtové změně, kterou v souladu s vnitřní směrnici č. 2/2006 o rozpočtu provedl. Rozpočtovými opatřeními obsaženými v této změně rozpočtu došlo ve dvou případech pouze k přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými paragrafy, v jednom případě byl změněn závazný ukazatel u rozpočtového paragrafu „Činnost místní správy“ přesunem z kapitálových výdajů do běžných (zvažovaná rekonstrukce obecního úřadu byla dle účetní metodiky zařazena do běžných výdajů – výměna oken) a čtvrté rozpočtové opatření se týkalo přijetí dotace na činnost sboru dobrovolných hasičů. Provedenými rozpočtovými opatřeními došlo ke změně objemu celkového rozpočtu ve výši přijaté dotace Kč 340,-- na straně příjmové. Zastupitelstvo obce starostou provedená rozpočtová opatření bere na vědomí bez výhrad. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 10) Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2008 byl dne 26.11.2007 zveřejněn na úřední desce a navíc dne 27.11.2007 vyšel jako součást Klenovického měsíčníku, čímž byla dodržena zákonem stanovená 15ti denní lhůta zveřejnění před datem projednání. Občané měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a vznést připomínky buď písemně do 12.12.2007 a nebo na tomto zasedání, čehož nikdo nevyužil.
Zveřejněný návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2008 byl v průběhu projednávání upraven následujícími pozměňovacími návrhy:
  rozpočtový paragraf 6112 (Zastupitelstva obcí): zvýšení běžných výdajů o Kč 41.000,00 (zahrnutí neuvolněných zastupitelů do systému zdravotního pojištění od 1.1.2008 – při zpracování návrhu rozpočtu toto v něm obsaženo nebylo),
  rozpočtový paragraf 4349 (Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva): zvýšení o Kč 1,000,00 (navýšení příspěvku zdravotně postiženým),
  rozpočtový paragraf 3113 (Základní školy): zvýšení příspěvku na školní docházku o Kč 20.000,--,
  rozpočtový paragraf 1019 (Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj): poskytnutí příspěvku Českému svazu včelařů, základní organizaci Soběslav ve výši Kč 2.000,00

  Rozpočet obce Klenovice na rok 2008 v členění podle závazných ukazatelů:
  PŘÍJMY
    pol. název     příjmy
celkem
    1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti     773 000,00
    1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ     153 100,00
    1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů     37 400,00
    1121 Daň z příjmů právnických osob     1 115 500,00
    1211 Daň z přidané hodnoty     1 813 500,00
    1333 Poplatky za uložení odpadů     1 500 000,00
    1337 Poplatek za likvidaci komun.odpadu     268 600,00
    1341 Poplatek ze psů     5 500,00
    1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt     2 000,00
    1361 Správní poplatky     1 000,00
    1511 Daň z nemovitostí     220 000,00
    2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva     117 300,00
    4112 Neinvest.přijaté transfery ze SR v rámci SDV     12 500,00
  §   název nedaňové
příjmy
kapitálové
příjmy
příjmy
celkem
  1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 300,00   5 300,00
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod 137 700,00   137 700,00
  3611   Podpora individuální bytové výstavby 6 000,00   6 000,00
  3613   Nebytové hospodářství 60 000,00   60 000,00
  3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 300,00   300,00
  3726   Využív.a zneškodňování ostatních odpadů 15 000,00   15 000,00
  3727   Prevence vzniku odpadů 15 000,00   15 000,00
  6171   Činnost místní správy 12 600,00   12 600,00
  6130   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 000,00   14 000,00
             
  PŘÍJMY CELKEM     6 285 300,00

  VÝDAJE
  §   název běžné
výdaje
kapitálové
výdaje
výdaje
celkem
  1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00   20 000,00
  1019   Ostatní zeměděl.a potravin.činnost a rozvoj 2 000,00   2 000,00
  1031   Pěstební činnost 20 000,00   20 000,00
  1032   Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00   25 000,00
  2212   Silnice 377 000,00 4 200 000,00 4 577 000,00
  2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00   100,00
  2310   Pitná voda 10 000,00   10 000,00
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod 181 100,00 100 000,00 281 100,00
  2339   Záležitosti vodních toků a vodohospod. děl 3 000,00   3 000,00
  3111   Předškolní zařízení 35 000,00   35 000,00
  3113   Základní školy 320 000,00   320 000,00
  3314   Činnosti knihovnické 70 000,00   70 000,00
  3319   Ostatní záležitosti kultury 4 800,00   4 800,00
  3326   Poř,zachov, a obnova hodnot kult.povědomí 15 000,00   15 000,00
  3341   Rozhlas a televize 4 000,00   4 000,00
  3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 700,00   4 700,00
  3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 62 000,00   62 000,00
  3412   Sportovní zařízení v majetku obce 23 000,00   23 000,00
  3419   Ostatní tělovýchovná činnost 8 000,00   8 000,00
  3421   Využití volného času dětí a mládeže 36 000,00   36 000,00
  3613   Nebytové hospodářství 60 000,00   60 000,00
  3631   Veřejné osvětlení 180 000,00   180 000,00
  3636   Územní rozvoj 100 000,00   100 000,00
  3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 4 500,00   4 500,00
  3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 170 000,00   170 000,00
  3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 121 600,00 55 000,00 176 600,00
  3724   Využívání a zneškodňování nebezpeč. odpadů 10 000,00   10 000,00
  3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 60 000,00   60 000,00
  3727   Prevence vzniku odpadů 23 000,00   23 000,00
  3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 94 000,00   94 000,00
  4349   Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 24 000,00   24 000,00
  5512   Požární ochrana - dobrovolná část 12 000,00   12 000,00
  6112   Zastupitelstva obcí 496 000,00   496 000,00
  6171   Činnost místní správy 1 094 000,00   1 094 000,00
  6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00   12 000,00
  6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 000,00   16 000,00
             
  VÝDAJE CELKEM 3 697 800,00 4 355 000,00 8 052 800,00

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -1 767 500,00

  FINANCOVÁNÍ
    pol. název financování
celkem
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1 767 500,00
         
  FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 767 500,00

  (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval zastupitele o nové legislativní úpravě daně z nemovitosti, která vychází ze zákona o stabilizace veřejných rozpočtů ze září letošního roku. Obec Klenovice má výši daně z nemovitostí upravenou obecně závaznou vyhláškou, která zatím zůstane v platnosti i pro rok 2008.
  - Starosta informoval o rozsudku Krajského soudu České Budějovice, který řešil odvolání žalobce pana xxxxxxxxxx ve věci vlastnictví hřiště. Soud potvrdil rozsudek soudu nižšího stupně, že vlastníkem hřiště je Obec Klenovice.
  - Starosta informoval o přípravě změny zákona o odpadech, který řeší krom jiného i výši poplatku za uložení odpadů, jenž plyne do rozpočtu obce, v jejímž katastru je skládka umístěna. V navrhované změně by mělo dojít ke snížení tohoto, pro naši obec významného, poplatku, který by měl dosáhnout 1/5 současného poplatku. Dále starosta seznámil zastupitele s odvoláním dvou účastnic proti kolaudačnímu rozhodnutí na skládku TKO Klenovice. V současné době je tato situace řešena prodloužením zkušebního provozu skládky.
  - Starosta vznesl dotaz, zda by se ještě v letošním roce mělo uskutečnit vítání občánků, protože se v Klenovicích letos narodilo 10 dětí. Z jednání vyplynulo, že vítání se bude konat v příštím roce.
  - Starosta informoval o jednání se zájemcem o výstavbu rodinného domku, který jednal s vlastníky soukromých pozemků o jejich koupi. Starosta obce zdůraznil, že veškeré parcelace budou probíhat pouze v celých blocích podle územního plánu, nebudou se řešit individuální požadavky zahrnující pouze části lokalit. Zastupitelstvo s touto starostovou úvahou souhlasí.
  - Starosta informoval o možnosti přenechání provozování kanalizace odborné firmě. Na počátku příštího roku společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy předloží obci nabídku služeb.
  - Zastupitelstvo obce se opět zabývalo dvousložkovou cenou vodného. Starosta i místostarosta podrobně vysvětlili způsob výpočtu ceny vodného ve formě dvousložkové i jednosložkové. Výklad obou variant byl pro porovnání podpořen konkrétními výpočty. Rozhodnutí o zvolení varianty bude učiněno v příštím roce.
  - Starosta informoval o instalaci měřiče rychlosti u silnice I/3 v obci za cenu téměř 76 tisíc korun.
  - Starosta sdělil, že v pondělí 17.12.2007 bude přivezena objednaná technika pro SDH Klenovice.
  - Starosta připomněl, že v sobotu 15.12.2007 se koná inventarizace majetku obce. Sraz inventarizační komise bude v 9:00 hodin na obecním úřadě.
  - Starosta zmínil možnost solení místních komunikací, které by mohlo částečně nahradit zimní prohrnování i posypy drtí.
  - Starosta informoval o potížích s některými poplatníky, kteří neplní své povinnosti. Z diskuse vyplynulo, že bude ještě jednou odeslána výzva k zaplacení a po marném uplynutí termínu pro úhradu bude k uspokojení pohledávky obce přistoupeno k exekuci. V této souvislosti vyzval pana Mgr. Martin Náhlíka o pomoc při formulaci zmíněné výzvy.
  - Starosta informoval zastupitele o úvaze koupení nemovitosti č.p. 2 v Klenovicích.
  - Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy Dívejse.cz, která nabízí vytvoření prezentačního filmu či krátké videovizitky o obci.
  - Starosta zmínil, že od občanů obdržené návrhy na zřízení autobusových zastávek v obci na některých autobusových linkách nebyly předány příslušným přepravcům, protože v době získání podnětů byly již jízdní řády na příští roční období hotové, takže do nich nešlo žádným způsobem zasahovat.
  - Starosta informoval o osazení dvou dopravních značek pro zákaz parkování nákladních aut nad 3,5 tuny u hráze rybníka vzhledem k poškozování povrchu komunikace.
  - Na základě oznámení svozové firmy Rumpold s.r.o. budou i v roce 2008 zachovány stávající ceny.
  - Starosta obce informoval o rozhodnutí podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučit udělení navrhovaných symbolů obce.
 
ad 12) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 69/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč 454,-- ročně pro poplatníky s trvalým pobytem na území obce; a ve výši Kč 335,-- ročně pro poplatníky vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, v níž není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba a pro poplatníky trvale bydlící na samotě Pod Svákovem a U Hasíka.

Usnesení 70/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikatelské subjekty v Klenovicích v nezměněné výši dle dříve uzavřených smluv.

Usnesení 71/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení 72/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat výši poplatku ze psů a stočné pro rok 2008 v nezměněné výši.

Usnesení 73/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na zajištění povinné školní docházky na I. pololetí školního roku 2007/2008 s Městem Tábor a výši příspěvku Kč 2.500,--.

Usnesení 74/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít Smlouvu na zajištění povinné školní docházky na I. pololetí školního roku 2007/2008 s Městem Tábor do 17.12.2007.

Usnesení 75/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 2.000,-- pro Český včelařský svaz, základní organizaci Soběslav.

Usnesení 76/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 4.000,-- pro Základní organizaci zdravotně postižených Soběslav.

Usnesení 77/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 20.000,-- pro Diakonii ČCE – středisko Soběslav.

Usnesení 78/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek neziskovému sdružení SOANZ Tábor.

Usnesení 79/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu místní komunikace v jihozápadní části obce v roce 2008.

Usnesení 80/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 63/6/2007 ze dne 22.10.2007 a schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2008 pouze na rekonstrukci obecního úřadu včetně výměny střešní krytiny.

Usnesení 81/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zadaní zpracování studie na rozšíření místní restaurace a získání nabídek na opravu chodníků podél silnice I/3 do příštího jednání zastupitelstva obce.

Usnesení 82/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje 12. rozpočtovou změnu v roce 2007 dle bodu 9) zápisu.

Usnesení 83/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí bez výhrad starostou provedenou 11. rozpočtovou změnu v roce 2007 dle bodu 9) zápisu.

Usnesení 84/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Klenovice na rok 2008 dle bodu 10 zápisu včetně členění podle závazných ukazatelů. Rozpočet je schválen jako schodkový s výší schodku Kč 1,767.500,--, který bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let.

Usnesení 85/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí novou právní úpravu daně z nemovitostí.

Usnesení 86/7/2007 ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek rozhodnutí soudu ve věci hřiště.

Schůzi ukončil starosta ve 22:41 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek