Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2008

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2008

Den a místo zasedání: 25.8.2008 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:39 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno pět členů zastupitelstva obce. Ing. Roman Bílý a paní Jiřina Severová – nepřítomni, omluveni.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a pan Mgr. Martin Náhlík.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno pět zastupitelů, tzn. nadpoloviční většina a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta obce do zveřejněného programu navrhnul zařadit další bod: Pasport místních komunikací. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Komplexní pozemková úprava – plán společných zařízení
    4) Komplexní pozemková úprava – změny hranic katastrů
    5) Rozpočtová změna
    6) Projekty a dotace
    7) Pasport místních komunikací
    8) Různé a diskuse
    9) Usnesení a závěr
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
  usnesení č. 39/2/2008 ze dne 6.6.2008 – ZO ukládá starostovi požádat o stavební povolení na přístavbu místní restaurace do 30.6.2008. Z důvodu potřeby řady vyjádření a posudků k zamýšlené akci tento bod nebyl k uloženému datu splněn.
 
ad 3) Starosta informoval, že v rámci komplexní pozemkové úpravy vzniknou společná zařízení, kterými jsou nové místní komunikace, remízy, protierozní meze, zasakovací pásy, průlehy pro odvodnění. Zastupitelé se nad mapou Klenovic podrobně seznámili s návrhem umístění těchto zařízení a nad rámec navrženého uvažují o zřízení rybníku u viaduktu v lokalitě Výhony. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Starosta seznámil zastupitelstvo se zamýšlenou změnou hranic katastru obce Klenovice, která vzešla z probíhající komplexní pozemková úpravy. Změna by se dotkla sousedství s katastry obcí: Nedvědice, Roudná a Rybova Lhota.
 
ad 5) Zastupitelstvo projednalo návrh 4. rozpočtové změny v roce 2008, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 17/2008
  daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 20 000,00  
        Příjmy celkem 20 000,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   20 000,00
        Financování celkem   20 000,00

  Rozpočtové opatření 18/2008
  správní poplatky
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   1361 Správní poplatky 500,00  
        Příjmy celkem 500,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   500,00
        Financování celkem   500,00

  Rozpočtové opatření 19/2008
  poplatky za uložení odpadů
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   1333 Poplatky za uložení odpadů -250 000,00  
        Příjmy celkem -250 000,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -250 000,00
        Financování celkem   -250 000,00

  Rozpočtové opatření 20/2008
  příspěvek na školní docházku - pokryto snížením rozpočtu na separační dvůr
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3113 5xxx Základní školy   50 000,00
        Výdaje celkem   50 000,00
  231 3723 5xxx Sběr a svoz ostatních odpadů   5 000,00
  231 3723 6xxx Sběr a svoz ostatních odpadů   -55 000,00
        Výdaje celkem   -50 000,00

  Rozpočtové opatření 21/2008
  stejnokroje, oslavy - pokryto snížením rozpočtu na silnice (výstavba komunikace)
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná část   26 000,00
        Výdaje celkem   26 000,00
  231 2212 6xxx Silnice   -26 000,00
        Výdaje celkem   -26 000,00

  Rozpočtové opatření 22/2008
  rekonstrukce obecního úřadu - pokryto dotací a snížením rozpočtu na silnice (výstavba komunikace)
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00  
        Příjmy celkem 100 000,00  
  231 6171 5xxx Činnost místní správy   320 000,00
        Výdaje celkem   320 000,00
  231 2212 6xxx Silnice   -220 000,00
        Výdaje celkem   -220 000,00

  Rozpočtové opatření 23/2008
  oprava chodníku před budovou OÚ - pokryto snížením rozpočtu na silnice (výstavba komunikace)
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 2219 5xxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací   42 500,00
        Výdaje celkem   42 500,00
  231 2212 6xxx Silnice   -42 500,00
        Výdaje celkem   -42 500,00

  Rozpočtové opatření 24/2008
  upomínkové předměty - pokryto snížením rozpočtu na silnice (výstavba komunikace)
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3399 5xxx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků   30 000,00
        Výdaje celkem   30 000,00
  231 2212 6xxx Silnice   -30 000,00
        Výdaje celkem   -30 000,00

  Rozpočtové opatření 25/2008
  parkové úpravy - pokryto snížením rozpočtu na silnice (výstavba komunikace)
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3745 5xxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   15 000,00
        Výdaje celkem   15 000,00
  231 2212 6xxx Silnice   -15 000,00
        Výdaje celkem   -15 000,00
  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Starosta informoval o průběhu žádosti o dotaci na výstavbu místní komunikace v rámci 3. výzvy a současně zmínil, že je pro letošní rok připravována i 4. výzva. V případě nezískání dotace v roce 2008 by se obec pokusila s touto dotací uspět v příštím roce v první výzvě a pokud by ani pak nebyla úspěšná, výstavba komunikace by byla realizována v roce 2009 a zcela financována z rozpočtu obce. Dále starosta nastínil svou úvahu o podání žádosti o dotaci na přístavbu místní restaurace. Opět se starosta vrátil k bezpečnosti přecházení přes silnici I/3 a hovořil o své úvaze instalace signalizačního blikajícího označení přechodů. Tato problematika byla již řešena na letošním druhém jednání zastupitelstva, kde bylo dohodnuto, že budou zjištěny bližší informace k možné realizaci těchto bezpečnostních opatření.
 
ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh zatřídění místních komunikací do pasportu, souhlasí s tímto uspořádáním a zároveň žádá obecní úřad o vydání rozhodnutí o změnách pasportu místních komunikací obce. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval o přeložení kabelů nízkého napětí a veřejného osvětlení v lokalitě pod místní restaurací, které byly položeny v rozporu s projektovou dokumentací bez řádného vytýčení. Následně bylo zjištěno, že kabely jsou uloženy v cizím pozemku, a proto je bylo nutno přeložit.
  - Starosta pozitivně zhodnotil uskutečněné oslavy v obci dne 9.8.2008 a zmínil, že by bylo vhodné ze soutěže v požárním útoku udělat tradici a každoročně pořádat závody zhruba pro 15 družstev. Výdaje na tuto akci starosta odhadnul na zhruba 20 tisíc korun.
 
ad 9) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 48/4/2008 ze dne 25.8.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy.

Usnesení 49/4/2008 ze dne 25.8.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zvažovanou změnu hranic katastru obce.

Usnesení 50/4/2008 ze dne 25.8.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje 4. rozpočtovou změnu v roce 2008 dle bodu 5) zápisu.

Usnesení 51/4/2008 ze dne 25.8.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracovaný pasport místních komunikací.

Usnesení 52/4/2008 ze dne 25.8.2008
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce učinit podání u Obecního úřadu Klenovice ve věci změn v síti místních komunikací v obci do 31.8.2008.

Schůzi ukončil starosta ve 21:47 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Mgr. Martin Náhlík, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek