Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2014

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2014


Den a místo zasedání: 6.11.2014 v novém sále místní restaurace Klenovice.
Zasedání zahájeno: 19:07 hodin.


Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou obce panem Mgr. Lubomírem Turínem (dále jako „předsedající“).
Dne 31.10.2014 bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasovaní (lhůta uplynula dne 24.10.2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Klenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 5.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno sedm členů (z celkového počtu sedmi všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

*    *    *

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

*    *    *

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

V souladu s platným Jednacím řádem zastupitelstva obce Klenovice předsedající určil ověřovateli zápisu paní Jiřinu Halaškovou a pana Mgr. Martina Náhlíka a zapisovatelem pana Ing. Jaroslava Vacka.

*    *    *

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění starostou obce takto: body 5) Komise a 11) Rozpočtové opatření. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
O slovo se přihlásil nový člen zastupitelstva pan Bc. Jan Kocourek a navrhl vyřadit z jednání body programu 6,7 a 8, protože nemá potřebné informace a nedostal podkladové materiály dle jednacího řádu. Na to starosta odpověděl, že podkladové materiály nedostal žádný zastupitel, o čemž byli všichni přítomní zastupitelé informováni na společné schůzce dne 31.10.2014. Dále mu vysvětlil, že v případě bodů 6) Jednací řád zastupitelstva a 7) Zásady pro poskytování cestovných náhrad jde stávající materiály, se kterými se seznámil i on. Dále v případě bodu 8) Vstup obce do MAS, opět starosta kontroval, že tuto problematiku rovněž přednesl na schůzce z minulého pátku. Dále upřesnil, že má k tématu nové poznatky a o věci se bude jednat. Opět se tedy zeptal navrhovatele pana Bc. Kocourka, zda mu stačí vysvětlení a zda nadále trvá na vyřazení bodů z jednání. Ten od původního záměru ustoupil a program předložený mohl být doplněn o body 5) a 11).
Předsedající dal hlasovat o doplnění navrženého programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje následující doplnění programu zasedání o bod 5) Komise a bod 11) Rozpočtové opatření.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/1/2014.


1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona oobcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Komise
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
7) Jednací řád zastupitelstva obce
8) Cestovní náhrady poskytované zastupitelům obce
9) Vstup obce do MAS
10) Různé a diskuse
11) Rozpočtové opatření
12) Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje výše uvedený doplněný program zasedání.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/2/2014.


*    *    *

3) Volba starosty a místostarosty
*    *    *
a)Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/3/2014.


*    *    *

b)Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Předsedající navrhl, aby nebyla určena žádná funkce, pro kterou by byli členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.
Stávající místostarosta navrhuje, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná, protože se udělá více práce pro obec, když se tomu věnuje celý den.
S tímto názorem nesouhlasili ani občané z pléna a vyjádřili podporu současnému způsobu vedení obce, neboť má starosta výsledky a obec zaznamenala velký rozvoj za jeho vedení.
Předsedajícím byl opět dán návrh na neuvolněný výkon funkcí v zastupitelstvu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon žádné funkce nebude žádný člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/4/2014.

*    *    *
c)Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
I přes úvodní konstatování předsedajícího, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, bude volba starosty a místostarosty probíhat veřejně, byl předložen návrh usnesení o veřejné volbě, o němž se hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/5/2014.

*    *    *
d)Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva pan Ing. Jaroslav Vacek navrhl zvolit do funkce starosty pana Mgr. Lubomíra Turína. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí starostou obce Klenovice pana Mgr. Lubomíra Turína, nar. 7.2.1957, bytem Klenovice 119.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/6/2014.


Po volbě starosty zasedání i nadále předsedal Mgr. Lubomír Turín (dále jen „předsedající“), který byl opětovně zvolen starostou obce.
*    *    *
e)Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva pan Mgr. Lubomír Turín navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Ing. Jaroslava Vacka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí místostarostou obce Klenovice pana Ing. Jaroslava Vacka, nar. 27.12.1960, bytem Klenovice 206.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/7/2014.*    *    *

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
*    *    *
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/8/2014.

*    *    *
b) Volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Mgr. Lubomír Turín navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Bc. Jana Kocourka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí předsedou finančního výboru pana Bc. Jana Kocourka.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/9/2014.

*    *    *
c) Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Mgr. Lubomír Turín navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Martina Náhlíka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Martina Náhlíka.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/10/2014.

*    *    *

d) Volba členů finančního výboru

Předsedající vyzval předsedu finančního výboru Bc. Jana Kocourka k podání návrhů na členy finančního výboru. Bc. Kocourek na členy finančního výboru navrhl paní Alena Hořejší a pana Tomáše Kaislera. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí členy finančního výboru paní Alenu Hořejší a pana Tomáše Kaislera.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/11/2014.

*    *    *
e) Volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzval předsedu kontrolního výboru Mgr. Martina Náhlíka k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Mgr. Náhlík na členy kontrolního výboru navrhl pana Ing. Tomáše Slavíka a pana Jaroslava Sudu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí členy kontrolního výboru pana Ing. Tomáše Slavíka a pana Jaroslava Sudu.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/12/2014.


*    *    *

5) Komise

Předsedající informoval zastupitelstvo, že dle § 122 odst. 1 zákona o obcích může rada obce zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Současně s tímto zmínil § 99 odst. 2 zákona o obcích, který uvádí, že v obcích, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoci starosta. A dále poznamenal, že tuto pravomoc si nemůže podle zákona o obcích vyhradit zastupitelstvo, proto je pouze starosta obce tím, kdo zřizuje komise, jmenuje či odvolává předsedy a členy.
Starosta obce pan Mgr. Lubomír Turín seznámil přítomné zastupitele a veřejnost se svým rozhodnutím, které učinil dle výše uvedeného, že tímto okamžikem zřizuje kulturní komisi a jmenuje její předsedkyní paní Jiřinu Halaškovou. Dále jmenuje členy kulturní komise, kterými jsou paní Šárka Hlasová a paní Lenka Pehová.

*    *    *

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna dle dále uvedeného.
*    *    *
Odměna neuvolněného starosty
Předsedající navrhnul stanovit neuvolněnému starostovi obce měsíční odměnu ve výši 21.930 Kč s účinností od 6.11.2014. Odměna je stanovena dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto: částka ze sloupce 1: 27.425 Kč + částka ze sloupce 9: (1.304 Kč x 7 = 9.128 Kč) = dohromady obě složky odměny 36.553 Kč, z toho 0,6 násobku = 21.932 Kč, zaokrouhleno na desetikoruny 21.930,- Kč.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje panu Mgr. Lubomíru Turínovi odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 21.930 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 6.11.2014.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/13/2014.

*    *    *
Odměna neuvolněného místostarosty
Předsedající navrhnul stanovit neuvolněnému místostarostovi obce měsíční odměnu ve výši 16.630 Kč s účinností od 6.11.2014. Odměna je stanovena dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto: částka ze sloupce 7: 7.509 Kč + částka ze sloupce 9: (1.304 Kč x 7 = 9.128 Kč) = dohromady obě složky odměny 16.637 Kč, zaokrouhleno na celé desetikoruny 16.630 Kč.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje panu Ing. Jaroslavu Vackovi odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 16.630 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode 6.11.2014.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/14/2014.

*    *    *
Odměna předsedů výborů a komisí
Předsedající navrhnul stanovit každému neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci předsedy výboru nebo komise, měsíční odměnu ve výši 1.060 Kč s účinností od 6.11.2014. Odměna je stanovena dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto: částka ze sloupce 10: 880 Kč + částka ze sloupce 13: 180 Kč = dohromady obě složky odměny 1.060 Kč.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Bc. Janu Kocourkovi, který současně vykonává funkci předsedy finančního výboru, odměnu ve výši 1.060 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 6.11.2014.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/15/2014.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Mgr. Martinu Náhlíkovi, který současně vykonává funkci předsedy kontrolního výboru, odměnu ve výši 1.060 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 6.11.2014.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/16/2014.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněné člence zastupitelstva obce paní Jiřině Halaškové, která současně vykonává funkci předsedkyně kulturní komise, odměnu ve výši 1.060 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 6.11.2014.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/17/2014.

*    *    *
Odměna členů výborů a komisí
Předsedající navrhnul stanovit každému neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je současně členem výboru nebo komise, měsíční odměnu ve výši 750 Kč s účinností od 6.11.2014. Odměna je stanovena dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto: částka ze sloupce 11: 570 Kč + částka ze sloupce 13: 180 Kč = dohromady všechny složky odměny 750 Kč.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Jaroslavu Sudovi, který je současně členem kontrolního výboru, odměnu ve výši 750 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 6.11.2014.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/18/2014.


Odměna člena zastupitelstva
Předsedající navrhnul stanovit neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který není členem výboru ani komise, měsíční odměnu ve výši 460 Kč s účinností od 6.11.2014. Odměna je stanovena dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto: částka ze sloupce 12: 280 Kč + částka ze sloupce 13: 180 Kč = dohromady všechny složky odměny 460 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Ing. Jaroslavu Škodovi odměnu ve výši 460 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 6.11.2014.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/19/2014.


*    *    *

7) Jednací řád zastupitelstva obce Klenovice

Předsedající seznámil přítomné s § 96 zákona o obcích, který stanovuje, že „Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.“. K naplnění tohoto ustanovení zákona bude používán stávající Jednací řád zastupitelstva obce, který byl schválený předchozím zastupitelstvem 11.11.2010. Předsedajícím bylo provedeno shrnutí smyslu i obsahu jednacího řádu.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Klenovice.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/20/2014.


*    *    *

8) Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce

Předsedající seznámil přítomné s § 84 odstavec 2 písmeno s) zákona o obcích, podle něhož je vyhrazeno zastupitelstvu obce stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (dále jen „zásady“). Tyto zásady je nutno stanovit, neboť cestovní náhrady uvedené v zákoníku práce se vztahují na zaměstnance. Členové zastupitelstva obce nejsou z pohledu zákoníku práce zaměstnanci, tudíž se na ně ustanovení o cestovních náhradách nevztahuje. Stanovování výše cestovních náhrad v připravených zásadách je provázáno se zákoníkem práce, a tudíž každá změna zákonných sazeb cestovních náhrad bude vždy automaticky promítnuta i do těchto zásad. Budou i nadále platit zásady schválené předchozím zastupitelstvem 11.11.2010.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/21/2014.


*    *    *

9) Vstup obce do MAS

Po zániku Místní akční skupiny Přírody a venkova Jihočeského kraje vystoupením největšího člena města Soběslavi se zbylé obce zabývají otázkou kam vstoupit či nevytvořit něco nového. Šlo by o obdobu mikroregionů. V našem okolí by mohla být založena Soběslavská pahorkatina jako mikroregion fungující v rámci MAS Třeboňsko se sídlem v Sedlečku u Soběslavi. Rýsuje se tedy další možnost naplňování společných záměrů a možnost čerpání různých dotací. Ostatní je ve stanovách tohoto občanského sdružení a v zakládací listině. Toto sdružení je částečně z obcí z mikroregionů Soběslavsko a Pod horou. Podle posledních informací, nemá ale Třeboňsko jak letos, tak ani příští rok zájem se rozšiřovat ani přibírat nové členy.
Vedle této alternativy může obec vstoupit i do MAS Lužnice se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně. Na řece Lužnici se naše obec nachází a ve sdružení obcí TDO Lužnice jsme již několik let a máme dobré vzájemné vztahy. Tato varianta se jeví jako více pravděpodobná, většina se k tomuto kroku přiklání, ale je potřeba získat ještě více podkladů. Zapojení obce v rámci MAS může mít dvě podoby: nižší formou vstupu je působení MAS na území obce s možností žádostí o dotace jak pro obec, tak pro neziskové organizace a i pro podnikatele a vyšší formou je vstup do MAS s právy a povinnostmi člena a rovněž s možností čerpání příspěvků pro obec, neziskový a soukromý sektor.
Pro možnost obce čerpat dotace v příštím plánovacím období je potřeba se někam začlenit a být součástí velkého celku. Zastupitelé se touto otázkou budou zabývat na svém příštím zasedání.

Návrh usnesení: usnesení nebylo přijato.

*    *    *

10) Různé a diskuse

V tomto bodu byl dán prostor všem zastupitelům a přítomným občanům obce, aby sdělili zastupitelstvu své podněty, návrhy a připomínky.
Starosta připomněl nutnost provedení inventarizace za rok 2014 a jako termíny určil soboty 13. a 20. prosince. Inventury provede kontrolní výbor ve spolupráci s obecním úřadem.
Starosta požádal přítomné o posílení výdajů na dokončení některých prací v restauraci: dodání protipožárních a únikových dveří za 20 tisíc, protipožární opatření na vzduchotechnice za 50 tisíc, malování a natírání za 20 tisíc a podlahy ve vstupu a salonku za 10 tisíc, celkem tedy 100 tisíc korun.
Starosta přednesl požadavek občanů na pořízení vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení a doplnění na náves k restauraci. Předpokládaná výše nákladů je 50 tisíc korun s instalací a bude záležet na tom, zda se to dá časově stihnout.
Dále starosta požadoval navýšit o 10 tisíc položku na likvidaci komunálních odpadů.
Starosta předložil možnosti pro podávání žádostí o dotace do POV na rok 2015, které se budou poprvé po letech podávat na krajský úřad v Českých Budějovicích. Jako možnost uvedl pořízení terasy k restauraci s mobiliářem na ni.
Zastupitel Kocourek poukázal na ležící sloupy po výměně veřejného osvětlení, které je potřeba odvézt. Budou převezeny do sběrného dvora a to zajistí místostarosta. Jako další zmínil potřebu řešit otázku nalezeného psa letos na jaře v obci, který je v záchytném kotci. Protože se doposud nenašel zájemce, bude se muset přemístit do táborského útulku, což zařídí starosta.
Další dotaz měl občan Kropík Petr a ten směřoval na vybudování multifunkčního hřiště, které by zpestřilo sportovní nabídku v obci. Starosta mu odpověděl, že hřiště je ve volebním programu a v současné době je v kontaktu s dodavatelskou firmou. Náklady se pohybují do 1,5 milionu korun a záměr bude zapracován do rozpočtu.
Zastupitel Škoda přednesl požadavek na konání schůzí v restauraci a jejich vyhlašování v rozhlase a dále vyslovil nesouhlas s pořízením vánoční výzdoby, která je podle něho nepodstatná a ušetřené finanční prostředky by investoval do terasy. Na to starosta reagoval s tím, že každý člověk preferuje jinou věc a co je pro jednoho zbytečné, pro druhého je potřebné.


*    *    *

10) Rozpočtová změna

Rozpočtové opatření 14/2014

Rozpočtové opatření má pouze změny na straně výdajů a to takto: 50 tisíc půjde na novou vánoční výzdobu obce, o dalších 100 tisíc se posílí rozpočet v restauraci – dokončení vzduchotechniky splňující požární předpisy, dále protipožární a únikové dveře, podlahy a stropy ve vstupu a salonku, strop na WC, o 10 tisíc je nutné posílit likvidaci odpadů. Celkem se změny v rozpočtu vyšplhaly na 160 tisíc korun.

§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   50 000,00
3613   Nebytové hospodářství   100 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů   10 000,00
    Příjmy celkem   160 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 160 000,00  
    Financování celkem 160 000,00  

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. Před ním zazněl nesmyslný požadavek o hlasování o každé položce zvlášť, což mělo za následek chaos a proto se o změnách nakonec hlasovalo jako o celku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje 14. změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2014.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 2.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/22/2014.


*    *    *

Bod 12 – Závěr

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:40 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 12.11.2014

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 12.11.2014
  Mgr. Martin Náhlík, v.r. dne 12.11.2014
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 12.11.2014


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 6.11.2014

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek, v.r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

Slib
člena zastupitelstva obce

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příjmení Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek, v.r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


V Klenovicích 6.11.2014

*    *    *

Příloha č. 3
Zveřejněná informace o konání zasedání

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, svolaného dosavadním starostou obce Klenovice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Klenovice – starý sál restaurace, Klenovice č. p. 126
Doba konání: 6.11.2014 od 19:00

Navržený program


1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákon o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Jednací řád zastupitelstva obce
7) Cestovní náhrady poskytované zastupitelům obce
8) Vstup obce do MAS
9) Různé a diskuse
10) Závěr

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
V Klenovicích 27.10.2014


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
dosavadní starosta obce Klenovice


Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.10.2014
Sejmuto z úřední desky dne: 7. 11. 2014

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek