Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2014

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2014

Den a místo zasedání: 16. 12. 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Jaroslav Suda a Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl doplnění programu a to o bod 11) Úprava nájmu restaurace.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/23/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit bod 11) Úprava nájmu restaurace.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Příspěvky na činnost
4) Stanovení ceny stočného na rok 2015
5) OZV č.1/2014 o odpadech
6) Rozpočet na rok 2015
7) Program obnovy venkova 2015-2020
8) Pronájem pozemků
9) Dotace z ROP -komunikace 2418/1,2,3……
10) Vstup do MAS Lužnice
11) Úprava nájmu restaurace
12) Změna rozpočtu
13) Různé a diskuse
14) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/24/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body. Body minulého usnesení byly následně splněny Byla předložena žádost o platbu do ROP NUTS II Jihozápad na dokončenou rekonstrukci MK 381/4.
Starosta informoval, že není zatím podepsána smlouva na poslední parcelu z lokality 6RD, snad se to podaří do konce roku. Zastupitel p. Ing. Škoda se zajímal, jak se pokročilo se závazkem projektanta p. Ing. Koplíka. Odpověď zní, že je věc v řešení, on se tomu nebrání a vše bude ošetřeno smluvně. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Příspěvky na činnost

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o příspěvky na činnost, služby či provoz v roce 2015 takto:

V prvém případě nás žádá o příspěvek na provoz Diakonie ČCE-Středisko Rolnička a tu navštěvuje jeden občan. Výše žádosti na příští rok je 18 tisíc korun, což je obvyklé.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/25/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek na provoz Diakonii ČCE-Středisko Rolnička ve výši 18.000,-Kč na rok 2015.

Ve druhém případě je žadatelem Svaz tělesně postižených Soběslav, který od nás pravidelně dostává 5 tisíc jako příspěvek na činnost a jeho členy je 5 našich spoluobčanů.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/26/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek na činnost ZO Zdravotně postižených v Soběslavi ve výši 5.000,-Kč na rok 2015.

Jako třetí nás žádá o příspěvek na provoz pečovatelské služby žádá Senior-Dům Soběslav a zde je výše 10 tisíc ročně, neboť je tato péče poskytována v deseti případech našim občanům.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/27/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek na provoz pečovatelské služby Senior-Domu Soběslav ve výši 10.000,-Kč na rok 2015.

Čtvrtým žadatelem je ZO Českého svazu včelařů Soběslav, který od nás pravidelně dostává 2 tisíce jako příspěvek na podporu boje s nemocemi včelstev.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/28/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek na podporu ZO Českého svazu včelařů Soběslav ve výši 2.000,-Kč na rok 2015.

O pátý příspěvek na podporu nás žádá Domácí hospic Jordán, který poskytuje péči nevyléčitelně nemocným v okruhu 25 km kolem Tábora.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/29/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek na podporu Domácího hospice Jordán v Táboře ve výši 2.000,-Kč na rok 2015.

Šestým žadatelem na protidrogové služby centrum Auritus, který působí na území okresu Tábor při Farní charitě. Žádá o částku 2.188,-Kč, která je vypočtená dle Modelu financování protidrogových služeb.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/30/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek na protidrogové služby centru Auritus v Táboře ve výši 2.000,-Kč na rok 2015.

Posledním žadatelem o příspěvek na činnost je ZŠ a MŠ Tučapy - kroužek gymnastiky. Tento zájmový útvar navštěvují 3 dívky z obce a většinou obce přispívají 1 tisíc na osobu.
Tato žádost nebyla podpořena a tudíž nebylo přijato usnesení.

*    *    *

Bod 4 – Stanovení ceny stočného na rok 2015

Na základě provedeného propočtu a rozboru hospodaření letošního roku je pro neztrátové provozování kanalizace obcí potřeba schválit cenu stočného na rok 2015 ve výši 18,- Kč/m3.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/31/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu stočného na rok 2015 ve výši 18,- Kč/m3.

*    *    *

Bod 5 – OZV č. 1/2014 o odpadech

Na základě kalkulace letošních nákladů a loňské skutečnosti a dle stále platné legislativy vychází dle odhadu přes 650 korun na poplatníka. Poplatek na rok 2015 může být maximální možná částka dle našich propočtů ve výši 670 korun a proto se navrhuje stanovení částky 650 korun na poplatníka a rok. Čili zvýšení o 50 korun proti 2014 a o 20 korun méně než matematicky vychází na příští rok.
Předloňský rozpor v platbě za podnikatele svozové firmě a kolik oni platí nám se upravil zvýšením a proto jejich ceny zůstanou stejné takto: 850 korun Jasanka, Jednota, Kazda, Ostam a Škoda, TODOK 2,5 tisíce, Fišer 4,3 tisíce. Rozdíl se předpokládá ve výši několika málo desítek korun v neprospěch obce.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/32/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dále Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat ceny pro podnikatele ve stejné výši dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 6 – Rozpočet na rok 2015

Dne 26.11. byl vyvěšen rozpočet obce na rok 2015. Při sestavování rozpočtu se podařilo dát dohromady schodkový rozpočet na příští rok v příjmech přes 8,3 milionů korun a ve výdajích ve výši přes 8,8 milionů korun. Schodek 0,5 milionu bude použit na dofinancování a vedle toho se předpokládá letošní přebytek ve výši kolem 3,5 milionů korun, což by sloužilo jako rezerva pro pokrytí úvěru u banky na komunikaci do doby proplacení dotace.
Při projednávání rozpočtu došlo k úpravám oproti návrhu takto: akce rekonstrukce komunikace za 2,5 milionu bude nahrazena stavbou víceúčelového hřiště za 1,5 milionu a tím došlo ke snížení nákladů o 1 milion. Ten bude použit na zařazení středových ostrůvků na přechodech do návrhu za 0,25 milionu, dále 230 tisíc jako spoluúčast na dotaci pro komunikaci k úvěru (4,22 milionu) a tím se dostáváme do přebytku téměř 43 tisíc a proto se stává rozpočet předložený ke schvalování přebytkový a stále máme ještě rezervu ve výši skoro 3,5 milionu proti úvěru u banky z přebytku hospodaření minulých let.
V příjmech je počítáno s více jak 1,25 milionu z daně příjmů fyzických osob, přes 1,2 milionu u daně z příjmů právnických osob, nejvíce přes 2,6 milionu je z DPH a 1,3 milionu příjem ze skládky za ukládání odpadů, což kleslo.
Na straně výdajů se počítá s dokončením prodloužení kanalizace v severozápadní části obce navazující na již vybudovanou pro 6 RD a stavbou skupinové ČOV celkem za asi 0,9 milionu, stavba terasy restaurace a středových ostrůvků, oboje za více než 1/4 milionu korun. Jako největší investiční akcí je rekonstrukce komunikace od rozcestí jihozápad do obce na náves za minimálně 4,5 milionu korun. Tato akce by byla financována necelým 1/4 milionem z rozpočtu a příslibem financování od KB ve výši necelých 4 a 1/4 milionu korun. Druhou největší akcí je plánovaná stavba multifunkčního hřiště za 1,5 milionu korun, což je komplet kryto z rozpočtu.

Doplnění návrhu rozpočtu
Výdajová část
rozpočtový paragraf 1019 (Ostatní zemědělská a potravinářská výroba): zvýšení výdajů o 2.000,00 Kč
rozpočtový paragraf 2212 (Silnice): snížení výdajů o 2,277.000,00 Kč
rozpočtový paragraf 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací): zvýšení výdajů o 250.000,00 Kč
rozpočtový paragraf 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce): zvýšení výdajů o 1,500.000,00 Kč
rozpočtový paragraf 3525 (Hospice): zvýšení výdajů o 2.000,00 Kč
rozpočtový paragraf 3541 (Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem, a jinými závislostmi): zvýšení výdajů o 2.000,00 Kč

Rozpočet obce Klenovice na rok 2015 v členění podle závazných ukazatelů:

PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 257 100,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 40 400,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 125 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 215 700,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 619 000,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 492 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 20 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 380 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 112 700,00
  4134 Převody z rozpočtových účtů 112 700,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 32 100,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 381 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 80 000,00
3631   Veřejné osvětlení 4 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 79 600,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700,00
PŘÍJMY CELKEM 8 337 300,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
2212   Silnice 937 100,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 290 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2310   Pitná voda 60 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 327 800,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 113 300,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 24 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 95 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 1 550 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 117 000,00
3525   Hospice 2 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 2 000,00
3613   Nebytové hospodářství 305 000,00
3631   Veřejné osvětlení 226 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 176 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 548 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 41 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 234 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 10 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 116 300,00
6112   Zastupitelstva obcí 561 900,00
6171   Činnost místní správy 998 600,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 112 700,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 37 284,00
VÝDAJE CELKEM 8 290 684,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): 46 616,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 3 449 081,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 495 697,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -46 616,00

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/33/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet na rok 2015 v členění podle závazných ukazatelů. Rozpočet je přebytkový s příjmy ve výši 8.337.300,- Kč a výdaji ve výši 8.290.684,- Kč. Přebytek ve výši 46.616,- Kč bude přičten k přebytkům z minulých let, kde je konečná částka ve výši 3.495.697,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Program obnovy venkova 2015-2020

Pro potřeby dalších žádostí o dotace v následujících letech musí mít obec schválený aktuální Program obnovy venkova. Tento strategický dokument se schvaluje vždy na několik let a v tomto případě jde o časové rozpětí od roku 2015 až do roku 2020. Podle něho jsou v obci realizovány akce vedoucí k udržování současného stavu a dalšímu rozvoji, kulturně společenskému vyžití občanů a k obnově krajiny. Materiál je vytvořen tak, aby odrážel společenské potřeby obyvatel, rozvoj obce při zachování jejího rázu s ohledem na krajinu a přírodu.
Tento program se dá uskutečňovat v několika letech a pro splnění úkolů jsou hlavní podmínkou finanční prostředky jak vlastní, tak z dotací a grantů včetně EU. Během jeho platnosti je možné jej měnit a doplňovat projednáním v zastupitelstvu a nahrazuje předchozí POV z roku 2008.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/34/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje aktualizovaný Program obnovy venkova na období 2015-2020.

*    *    *

Bod 8 – Pronájem pozemků

Firma Jasanka s.r.o. Chabrovice nás žádá o uzavření Dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti na pozemcích obce o celkové výměře 132.056 m2. Nájemce se zavazuje nově platit nájemné ve výši 2.000,- Kč za 1 ha a roční nájemné tedy činí 26.411,- Kč. Platnost nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.
Přílohou dodatku je seznam pozemků.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/35/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemků s firmou Jasanka s.r.o. Chabrovice s účinností od 1.1.2015.

*    *    *

Bod 9 – Dotace z ROP – Místní komunikace Klenovice 2418/1,2,3,…..

V minulém roce na jednání zastupitelstva bylo schváleno zpracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad o podporu v rámci opatření 1.5 Rozvoj místních komunikací o dotaci na rekonstrukci „Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8“ od rozcestí jihozápad na křižovatku pod pizzerii. Tato žádost byla vyřazena z dalšího hodnocení v rámci administrace pro její nepřijatelnost z hlediska neudržitelnosti, protože obec není vlastníkem dvou parcel. Tyto jsou předmětem dědického řízení, proto není možno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, která by stačila. Proto jsou nyní tyto pozemky ze stavebního záměru vyjmuty. Pro tuto akci máme platný souhlas s provedením ohlášené stavby. Celkem se jedná o investici za více jak 4,5 milionu korun, přesně 4.554.965,- Kč. Výše podpory v letošní vyhlášené 35. Výzvě v rámci Opatření 1.5 programu rozvoje místních komunikací je 95 procent a 5 % je naše spoluúčast. Tyto akce musí mít schválené předfinancování formou příslibu financování pro následný bankovní úvěr u našeho peněžního ústavu ve výši 4.332.216,-Kč a z rozpočtu obce je to podíl 222.749,- Kč, s čímž je počítáno ve schváleném návrhu rozpočtu. Za zpracování této žádosti požaduje zpracovatelka 12 tisíc bez DPH a v případě přiznání dotace další částku 15 tisíc bez DPH, takto bude postavena i smlouva o dílo na zpracování benefitu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/36/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci do ROP NUTS II Jihozápad na rekonstrukci místní komunikace a souhlasí s realizací projektu „Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8“. Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s předfinancováním projektu „ Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8“ v celkové výši 4.554.965,- Kč a souhlasí se sjednáním příslibu bankovního úvěru ve výši 4.332.216,- Kč. Podíl spoluúčasti ve výši 222.749,- Kč bude hradit obec z vlastních zdrojů. Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje 12 tisíc korun bez DPH za zpracování žádosti na projekt do ROP NUTS II Jihozápad na rekonstrukci této komunikace a v případě získání podpory 15 tisíc korun bez DPH. Zpracovatelkou je paní Bc. Eliška Chlanová, DiS ze Strakonic.

*    *    *

Bod 10 – Vstup do MAS Lužnice

Po zániku Místní akční skupiny Přírody a venkova Jihočeského kraje vystoupením největšího člena města Soběslavi se zbylé obce stále zabývají otázkou kam vstoupit.
My můžeme vstoupit do MAS Lužnice se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně. Na řece Lužnici se naše obec nachází a ve sdružení obcí TDO Lužnice jsme již několik let a máme dobré vzájemné vztahy. Toto řešení se jeví jako nejlepší a většina obcí se snaží někam vstoupit a být součástí nějakého celku pro příští plánovací období 2014-2020 a sáhnout si na nějaké dotace jak individuálně tak i v rámci společných projektů. Zapojení obce v rámci MAS může mít dvě podoby: nižší formou vstupu je působení MAS na území obce s možností žádostí o dotace jak pro obec, tak pro neziskové organizace a i pro podnikatele a vyšší formou je vstup do MAS s právy a povinnostmi člena a rovněž s možností čerpání příspěvků pro obec, neziskový a soukromý sektor. Byli jsme vyzváni předsedou a manažerkou MAS Lužnice k rozhodnutí do 15.12., protože zvažují rozšíření své působnosti i na naši obec. Vzhledem k termínu konání našeho ZO 16.12. jsou ochotni počkat na naše rozhodnutí. Mas Lužnice získala v minulém plánovacím období 2007-13 pro 80 projektů v regionu více než 28 milionů korun. Tento termín je jediný možný pro začlenění naší obce, protože v dalším horizontu do roku 2020 neplánují další rozšiřování a možnosti přistoupení budou velmi omezené celkově do všech MAS.
Pro možnost obce čerpat dotace v příštím plánovacím období 2014-2020 je potřeba se někam začlenit a být součástí velkého celku nejenom pro obec, ale i soukromý sektor a neziskové organizace.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/37/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje vstup obce do MAS Lužnice, o.s. se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně a souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Lužnice na období 2014-2020 .

*    *    *

Bod 11 – Úprava nájmu restaurace

Obec v letošním roce přistavěla multifunkční sál restaurace a tím rozšířila prostory k pronájmu současnému nájemci zařízení. Vedle této přístavby došlo i k celkové a zásadní rekonstrukci stávající budovy. Celkově se náklady s tím spojené dostanou na částku kolem 3,75 milionu korun. Vedle toho došlo v minulosti i k postupnému vybavení novým odpovídajícím gastrozařízením. Současný nájem je stanoven na částku 5 tisíc korun, 4 tisíce za objekt a 1 tisíc za vybavení. Navržená úprava zvyšuje pronájem za nemovitost o 2 tisíce na 6 tisíc a za movité věci z 1 tisíce na 2 tisíce, celkem tedy 8 tisíc korun měsíčně.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/38/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s úpravou nájmu restaurace současnému nájemci ve výši celkem 8.000,- Kč měsíčně.

*    *    *

Bod 12 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 16/2014
Na straně výdajů je 12,1 tisíce za zpracování žádosti na dotaci do ROP na komunikaci, 60 tisíc je doplatek za vícenáklady spojené s výstavbou chodníku sever a 120 tisíc je ještě rezerva na doplatky spojené s rekonstrukcí restaurace a to na dodání dveří kolem 25 tisíc, na dokončení osvětlení asi 10 tisíc, pořízení zastřešení nad oba vchody za 60 tisíc a další drobnosti spojené s dovybavením.

§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   14 520,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   60 000,00
3613   Nebytové hospodářství   120 000,00
    Příjmy celkem   194 520,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 194 520,00  
    Financování celkem 194 520,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 2/39/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 16/2014.

*    *    *

Bod 13 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné s aktualizací plánu investic na rok 2015 pro vodohospodářskou infrastrukturu, kde je počítáno s prodloužením vodovodu severovýchodně a jeho možné zokruhování. Dále navrhuje na základě nedávné havárie na vodovodním řadu a úniku velkého množství vody instalaci zařízení na hlášení poruch do objektu vodojemu.
Následně informoval zastupitele o návrhu evropsky významné lokality Natura 2000: Lužnice a Nežárka.
Poté oznámil, že byla podána žádost o dotaci z Fondu solidarity na proplacení finanční spoluúčasti při dotacích na povodně 2013.
Poslední komunikace, která nebyla opravena po přívalových deštích z roku 2013 je „panelka“. Bylo požádáno o dotaci a ta byla na základě místního šetření zástupců MMR doporučena k financování a nyní čekáme na dotační dopis.
Starosta shrnul dokončené drobné akce, které byly na letošní rok naplánovány: byly zpevněny krátké cesty na třech místech a u parku vedle OÚ, bylaa položena krytina na přístřešek v Lomkách.
Starosta popsal současné lustrování pozemků se SPÚ v krajském městě pro následný bezúplatný převod.
Pro příští rok budou z EKO-KOMu dle sdělení starosty doplněny 2 hnízda kontejnérů na tříděný odpad, obě budou v nových lokalitách RD. V dalším období přibydou ještě dvě skupiny nádob do dalších částí obce.
Starosta zopakoval termín pro konání fyzické inventarizace za letošní rok a tím je 20. prosinec od 8 hodin.

*    *    *

Bod 14 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:35 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2014

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jaroslav Suda, v.r. dne 18. 12. 2014
  Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 19. 12. 2014
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 18. 12. 2014


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 16. 12. 2014

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek, v.r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 16. 12. 2014 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Příspěvek na činnost
4) Stanovení ceny stočného na rok 2015
5) OZV č.1/2014 o odpadech
6) Rozpočet na rok 2015
7) Program obnovy venkova 2015-2020
8) Pronájem pozemků
9) Dotace z ROP komunikace 2418/1,2,3……
10) Vstup do MAS Lužnice
11) Změna rozpočtu
12) Různé a diskuse
13) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 8. 12. 2014
sejmuto: 17. 12. 2014

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek