Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 36/2014

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 36/2014

Den a místo zasedání: 9. 10. 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Koupě pozemku
4) Pronájem pozemku
5) Rekonstrukce restaurace
6) Rekonstrukce komunikace
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/338/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body.
Bylo zrušeno jedno loňské a změněno jedno letošní usnesení. Po dokončení byla zkolaudována místní komunikace 381/4 dne 7. října a bude vydán kolaudační souhlas, je dokončena přístavba sálu restaurace a je požádáno o zkušební provoz, odsouhlasila se rekonstrukce restaurace v širším řešení, byl schválen prodej poslední parcely v lokalitě 6 RD a bude podepsána smlouva, byla schválena přeložka kabelu NN, zhotovitelem prodloužení chodníků jih s přechodovým ostrůvkem a sever je opět Strabag, a.s., odsouhlasila se smlouva o partnerství s nadací jihočeských cyklotras, byl schválen příspěvek na domovní ČOV a přijata rozpočtová změna.

*    *    *

Bod 3 – Koupě pozemku

V souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace 381/4 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s majitelem panem xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx. Ve smlouvě se uvádí, že investor rekonstrukce komunikace po dokončení stavby a skutečném zaměření odkoupí tu část pozemku p.č. 2420/13, která bude součástí nového zaměření dokončené stavby. Tato podmínka musí být splněna v měsíci říjnu, neboť do konce října musí být předložena závěrečná monitorovací zpráva k dotaci z ROP a musí dojít k majetkoprávnímu vypořádání, jinak by byla ohrožena udržitelnost projektu. Dle GP vznikla nová parcela 2420/17 a výměře 56 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/339/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku p.č. 2420/17 o výměře 56 m2 v k.ú. Klenovice od pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, za cenu 16.800,- Kč.

*    *    *

Bod 4 – Pronájem pozemku

Státní organizace ŘSD ČR, správa České Budějovice žádá naši obec o uzavření dodatku k nájemní smlouvě za účelem prováděné dvouleté biologické rekultivace na pozemcích dotčených stavbou dálnice D3 v úseku 0307, která se týká pozemku p.č.2652 v k.ú. Klenovice u Soběslavi. Plocha dočasného záboru se rozkládá na ploše 3984 m2 a roční nájemné tak činí 79.680,-Kč. Biorekultivace končí dnem 31.12.2016.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/340/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě k pozemku p.č. 2652 o výměře 3984 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za roční nájemné 79.680,- Kč investoru dálnice D3 ŘSD ČR, správa České Budějovice do 31.12.2016.

*    *    *

Bod 5 – Rekonstrukce restaurace

Na minulém jednání zastupitelstva byla odsouhlasena rekonstrukce restaurace a pro tento účel schválena částka 400 tisíc korun, o kterou byl navýšen rozpočet na tuto akci. Při vlastní realizaci prací se postupně přišlo na další nevyhovující stav v budově. Topení se musí rekonstruovat jak v sále, tak na záchodech a ve výčepu, což vyžaduje 70 tisíc místo plánovaných 30, přístřešky potřebují posílení o 10 tisíc kvůli DPH a malířské práce se mohou vyšplhat na 50 tisíc korun. Něco bude stát odvodnění kolem opraveného vstupu a pod terasou, náklady vyžaduje i protipožární opatření. Navýšení financí představuje asi 200 tisíc korun. Je nutné si uvědomit, že hospoda s minimálními změnami slouží 40 let od roku 1975. Současné nároky a požadavky na vybavení a zařízení se změnily, obec se rozrostla a prostory již nestačily jejím potřebám.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/341/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s posílením finanční částky na rekonstrukci restaurace.

*    *    *

Bod 6 – Rekonstrukce komunikace

V průběhu stavby byla odbagrována ještě jedna podkladní vrstva pro budoucí těleso komunikace, která zajistila odpovídající nivelitu stavby a jejího napojení na stávající nemovitosti. Byly provedeny propočty víceprací způsobených změnou výšky komunikace k okolním pozemkům. Náklady vyčíslené zhotovitelem jsou ve výši 381 tisíc korun. To bude sníženo ještě o více jak 11 tisíc korun za přípojky vody a kanalizace k soukromým parcelám, práce vyvolané stavbou na vodovodu jsou 16,5 tisíce, změna kanalizace je za 70 tisíc a terénní úpravy s přebytečným materiálem vyšly na 31,5 tisíce. Takže by zbývalo 251 tisíc na vícepráce bez DPH.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/342/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje posílení výdajů na rekonstrukci komunikace ve výši 370 tisíc korun bez DPH, s DPH je to 447.700,- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 12/2014
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   321 400,00
2310   Pitná voda   20 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   85 000,00
3613   Nebytové hospodářství   200 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   38 200,00
    Výdaje celkem   664 600,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 664 600,00  
    Financování celkem 664 600,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 36/343/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 12/2014.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Starosta informoval o předložení další monitorovací zprávy pro udržitelnost dotace z IOP na pořízení nového územního plánu se studiemi zástavby.
Starosta seznámil přítomné se závěry kontroly pracovnic MMR pro posouzení dotace z povodňového titulu na opravu „panelky“, která je dle zjištění oprávněná a bude doporučena k financování.
Následně starosta oznámil, že po kolaudační prohlídce rekonstruované komunikace 381/4, bude do konce zpracována závěrečná monitorovací zpráva a následně předložena se žádostí o financování. S tím souvisí i instalování pamětní desky dle pravidel publicity ROP.
Starosty sdělil zastupitelům, že zahájení prací na prodloužení chodníků jih a sever, které se budou provádět bez zásahu do silnice 1/3, bylo zahájeno v tomto týdnu.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:11 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 9. 10. 2014

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 9. 10. 2014
  Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 9. 10. 2014
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 9. 10. 2014


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 9. 10. 2014

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 9. 10. 2014 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Koupě pozemku
4) Pronájem pozemku
5) Rekonstrukce restaurace
6) Rekonstrukce komunikace
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 1. 10. 2014
sejmuto: 9. 10. 2014

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek