Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2015

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2015

Den a místo zasedání: 24. 9. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:01 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Bc. Jan Kocourek a Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl zveřejněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Úpravy dvora restaurace
4) Stavba víceúčelového hřiště
5) Ukončení VŘ rekonstrukce „Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1,… .“
6) Změna ÚP obce č. 1
7) Pronájem pozemku
8) Koupě pozemku
9) Zpráva kontrolního výboru
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 7/86/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body. Na úpravy rekonstrukce dvora restaurace byly schváleny finanční prostředky, na výstavbu víceúčelového hřiště bylo schváleno posílení rozpočtu dle projektu, byly uzavřeny smlouvy na věcné břemeno pro uložení kabelu NN a darovací smlouvy s dobrovolnými hasiči a mysliveckým sdružením, byla přijata závazná vyhláška obce o požárním řádu a podána žádost o přidělení agendy ověřování listin a podpisů, byly podepsány smlouvy na příkup pozemku pod chodníkem a smlouvy o příspěvcích pro tři neziskové organizace a smlouva o dotaci na veteránskou soutěž. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Úpravy dvora restaurace

Na minulém zasedání byl představen sled prací na úpravách dvora restaurace. Provedení zatravňovacích tvárnic a zámkové dlažby s obrubníky, čemuž předcházelo odbagrování stávajícího terénu, si vyžádalo 111,ř tisíce korun a v tomto případě nám s financováním pomůže dotace ze společné dotace mikroregionu ve výši 48 tisíc, která je podaná jako společný projekt obcí. Zajištění stávající podezdívky a její zvýšení řadou šalovacích tvárnic se stříškami včetně betonování a armatury stálo přes 51 tisíc korun. Vytvoření sociálního zařízení v prostoru pod verandou se skládá ze tří položek: první jsou zednické práce po předchozím vybourání staré podlahy, kde se provedly nové omítky, podkladní beton, obklady a dlažby za necelých 21 tisíc korun. Ty budou za druhé doplněny instalatérskými pracemi včetně osazení sanity a rozvodem vody a odpadů, kdy vznikl pisoár, WC a umyvadlo s baterií a v tomto případě se jedná o částku více jak 16 tisíc korun. Třetí je cena vstupních dveří s montáží, což představuje 16,5 tisíce korun. Oprava plotu byla nutná a stavba konstrukce přístřešku pro budoucí fungování si vyžádala rovných 19 tisíc. Nezbytné bylo i osvětlení celého prostoru včetně připravené elektroinstalace přesáhlo 28 tisíc korun. Před brankou a bránou je upraven terén za téměř 30 tisíc. Zbývá zastřešení a okap se svodem, což bude upřesněno následně dle cenové nabídky zhotovitele a natažení bambusových rohoží s doplněním drobného materiálu za 5 tisíc korun. Vedle úprav venkovního prostoru bylo v restauraci doplněno ochranné lištování v obou sálech a věšáky do salónku, který slouží jako šatna. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Proto je potřeba zvýšit rozpočet o 100 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1.) Proti – Škoda, zdržel se – Kocourek.

Usnesení číslo 7/87/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s navýšením rozpočtu do úprav restaurace a dvora restaurace a schvaluje jejich financování.

*    *    *

Bod 4 – Stavba víceúčelového hřiště

Stavba víceúčelového hřiště, jenž začala v polovině minulého měsíce, se chýlí ke konci. První etapa spodní konstrukce jako zemní práce, příprava podkladových vrstev a zabetonování patek pro oplocení a osazení obrubníků kolem obvodu celého hřiště počítala s 356 tisíci korunami. Druhá etapa oplocení, montáž sloupů a vzpěr, vstupních branek, natažení ochranné sítě a dodání dřevěného mantinelu s položením umělého povrchu s lajnami a zapravením písku a dodání sportovního vybavení se zařízovacími předměty pro míčové sporty jako jsou branky, sloupky na tenis a volejbal-nohejbal, konstrukce na košíkovou včetně sítí mezi sloupky a do branek celkem za 839 tisíc korun. Vedle tohoto sportoviště se postavilo další zázemí pro sportující v podobě dřevěného objektu o velikosti 8x4 m, kdy je polovina uzavřená jako šatna a pro uložení drobného sportovního náčiní a nářadí a druhá je otevřená pro posezení a odpočinek a ještě s rozšířeným přístřeším za 270 tisíc, kde je potřeba osadit klempířské prvky za 16 tisíc korun. V rozpočtu nebyly zpevněné plochy před vstupem do hřiště a pod dřevěnou budovou zázemí hřiště a to je oceněno na 91 tisíc korun. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Několik dřevěných herních prvků pro děti a pro všechny nezbytné suché venkovní WC je odhadnuto na 110 tisíc korun a venkovní posezení s lavičkami za 40 tisíc korun. Před terénními úpravami se musela založit kabeláž do chrániček pro budoucí osvětlení a přívod elektřiny za 10 tisíc a osazení jednoho světla veřejného osvětlení za 15 tisíc korun, terénní úpravy s odvodněním hřiště si mohou vyžádat i několik desítek tisíc a výsadba zeleného plotu z habrů, výsadba stromů a setí trávníku s ohraničením kolem 120 tisíc korun. Vzhledem k nárůstu nákladů spojených s vybudováním sportovního areálu je navrženo posílení rozpočtu o 250 tisíc korun.

(Hlasování: pro 4, proti 1, zdrželi se 2.) Proti – Škoda, zdržel se – Kocourek, Suda.

Usnesení číslo 7/88/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s navýšením rozpočtu pro stavbu víceúčelového hřiště a schvaluje jeho financování.

*    *    *

Bod 5 – Ukončení VŘ na rekonstrukci „ Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1,…“ .

Největší investicí roku měla být rekonstrukce místní komunikace 2418/1,…., která začíná na rozcestí komunikací v jihozápadní části obce a pokračuje až na náves k rybníku pod provozovnu pizzerie. Za tímto účelem bylo požádáno o dotaci z ROP a zatím s neúspěšným výsledkem. Pokud se bude rekonstrukce v budoucnu realizovat, je potřeba zcela nahradit stávající litinový vodovod novým plastovým potrubím a náklady s tím spojené jsou téměř milion korun. Vzhledem k tomu, že obec nezískala dotaci z ROP Jihozápad, jako zadavatel ruší výběrové řízení dle ustanovení v zadávací dokumentaci.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 7/89/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zrušení VŘ na rekonstrukci „Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, …“.

*    *    *

Bod 6 – Změna ÚP obce č. 1

V souvislosti se změnou zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je nutná změna našeho ÚPo. Změna se týká nového vedení trasy elektrického vedení VVN Kočín-Mírovka. Nová trasa je navržena dle našeho požadavku dále od zástavby. Požadovaná změna je hrazena z finančních prostředků jihočeského kraje.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 7/90/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Klenovice a schvaluje starostu obce Mgr. Lubomíra Turína jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem.

Usnesení číslo 7/91/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí skutečnost, že se změna týká uvedení stávajícího ÚPo Klenovice do souladu se zásadami ÚR JČK, a proto se v souladu se stavebním zákonem nezpracovává zpráva o uplatnění ani zadání ÚP a v tomto případě se přistoupí rovnou ke zpracování návrhu změny.

*    *    *

Bod 7 – Pronájem pozemku

Na základě žádosti firmy Peta Bohemia spol. s r.o. Soběslav, zastoupené panem Ing. Josefem Koubou, o pronájem pozemku p.č. 361/5 v našem katastru za účelem umístění bilbordu o rozměrech 4,5x2,5 na dobu jednoho roku, se předkládá tato možnost zastupitelům ke zvážení a za jakých finančních podmínek. Pozemek je v územním plánu k zastavění na bydlení a obec vlastní 2 parcely. Podle pravidel pro zpoplatnění reklam umístěných na sloupech VO je účtováno zájemcům o pronájem reklamní plochy 1 koruna za 1 centimetr čtvereční a rok. Při předpokládané velikosti reklamního zařízení 11,5 tisíce cm2 by šlo o částku 12.000,- Kč/rok.

(Hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0.) Proti – Kocourek.

Usnesení číslo 7/92/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s umístěním bilbordu na pozemku p.č. 361/5 za cenu 12.000,- Kč/rok.

*    *    *

Bod 8 – Koupě pozemku

Na základě nabídky rodiny Broukalových je předložen ke koupi pozemek p.č. 361/1 o výměře 651 m2, který se nachází na konci vsi u zastávky na Želeč a sousedí s obecními dvěma pozemky 361/5 a 6. Nabídková cena jednoho čtverečního metru je 300 korun, celkem tedy 195.300,- Kč. Pozemek je v územním plánu k zastavění na bydlení a vlastnili bychom 3 parcely ze 4. Zastupitelstvo nabídku projednalo a zvážilo a rozhodlo se pozemek nekupovat, nechť si jej koupí společně i s dalším též v soukromém vlastnictví, zájemce či zájemci o tuto stavební parcelu dle územního plánu. K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

*    *    *

Bod 9 – Zpráva kontrolního výboru

V souvislosti s platnou legislativou byla provedena kontrola kontrolního výboru zastupitelstva obce Klenovice za období od ustavující schůze v listopadu 2014 do konce června 2015 a byl pořízen zápis.
Předmětem kontroly bylo plnění usnesení, které se postupně a průběžně plní, a dodržování právních předpisů výbory a obecním úřadem, kde nebyly rovněž shledány žádná porušení. Závěrem kontrolní výbor konstatoval, že v období od 11.10.2014 do 30.6.2015 proběhlo 5 zasedání ZO a bylo přijato celkem 75 usnesení a dále ve sledovaném období neshledal žádné porušení právních předpisů finančním výborem zastupitelstva obce, kulturní komisí a obecním úřadem, tj. starostou, místostarostou a zaměstnanci. Všechny rozpočtové změny byly přijaty s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 1/2013 o rozpočtu.

Usnesení číslo 7/93/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru dle zápisu č. 1 kontrolního výboru ZO.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) Vnitřní směrnice č. 1/2013 o rozpočtu

Rozpočtové opatření 17/2015 z 28.7.2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   -50 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   100 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   -50 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření 19/2015 z 27.8.2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   -25 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   25 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření 20/2015 z 3.9.2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   -25 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   25 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření 21/2015 z 22.9.2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   -10 000,00
3613   Nebytové hospodářství   10 000,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření jsou změny jak na straně příjmů tak na straně výdajů a to takto: v příjmech 1,8 tisíce odvod za vynětí ze ZPF, 0,4 tisíce ze správních poplatků, 5 tisíc korun za věcná břemena pro kabel NN - celkem tedy 7,2 tisíce. Ve výdajích 15 tisíc na zpomalovací práh na Novou Hospodu, 7 tisíc si vyžádala oprava křížku, 60 tisíc je na pořízení vánoční výzdoby na sloupy VO, o 250 tisíc je potřeba zvýšit výdaje na hřišti a 160 tisíc je do restaurace a dvora včetně spoluúčasti na společném projektu svazku- celkem je to 492 tisíc, rozdíl mezi příjmy a výdaji je 484,8 tisíce ve prospěch výdajů.
Rozpočtové opatření 22/2015
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 1 800,00  
  1361 Správní poplatky 400,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 5 000,00  
    Příjmy celkem 7 200,00  
2212   Silnice   15 000,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   7 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   60 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   250 000,00
3613   Nebytové hospodářství   160 000,00
    Výdaje celkem   492 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 484 800,00  
    Financování celkem 484 800,00  

(Hlasování: pro 4, proti 2, zdrželi se 1.) Proti – Suda, Škoda, zdržel se – Kocourek.

Usnesení číslo 7/94/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 22/2015.

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné s podepsáním smlouvy na SPÚ v Českých Budějovicích o bezúplatném převodu dalších 15 pozemků.
Následně vyzval zastupitele k výpovědi z nájmu pozemků panu Ivo Trubačovi jednak pod budovaným víceúčelovým hřištěm a dále u pozemku z právě podepsané smlouvy, kde proběhne v příštím roce výstavba dalších 9 rodinných domů v sousedství jak hřiště tak lokality 6 RD. Jedná se o pozemky p.č. 3072 (hřiště) a 2967 (budoucích 9 RD) v k.ú. Klenovice. Výpověď musí být dána do konce září s roční výpovědní lhůtou.
  (Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)
  Usnesení číslo 7/94/2015
  Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje výpověď z nájmu pozemků p.č. 3072 a 2967 v k.ú. Klenovice a ukládá starostovi předat výpověď.
Starosta konstatoval, že jsou vyúčtované a uzavřené dotace na terasu u restaurace z POV, na středové ostrůvky v přechodech z KÚ JČK, dále se dokončuje dotace na společný projekt svazku obcí a na rekonstrukci „panelky“.
Poté se znovu vrátil starosta k opravě lesního úseku cesty od Hasíka k bráně skládky, kde by se podklad vyrovnal štěrkem a následně zpevnil asfaltovým recyklátem s nástřikem a zadrcením. Předpokládaná cena je 450 tisíc bez DPH a vše záleží na možnostech rozpočtu letošního roku.
Starosta předložil opětovně návrh na rekonstrukci návsi novým asfaltovým povrchem a poté nové dopravní značení ještě v tomto roce dle stavu financí a možností rozpočtu. Jelikož předpokládaná částka je 0,75 milionu bez DPH, je potřeba rozpočet ještě prověřit a aktualizovat.
Starosta informoval o dokončených drobných akcích – osazení cedulí s uvítáním do obce, byl pořízen nový kontejner na dřevo a dřevní odpad a byly opraveny polní cesty a opravuje se cesta v lese.
Dále starosta sdělil, že bylo požádáno o úpravu dopravního značení od zastávky k Lomkům a tím zrušení jednosměrného provozu, což bylo zamítnuto.
Podle sdělení starosty se pracuje i na dopravním značení na návsi s cílem vytlačit parkující kamiony.
Starosta podal informaci o skutečnosti, že Zadní lomy jsou v majetku obce.
Na závěr starosta informoval o brigádnické činnosti spolků, kdy hasiči pomohli se zakrytím oplocení u dvora restaurace a myslivci slíbili to samé u sběrného dvora.

*    *    *

Bod 12 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:00 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 9. 2015

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jan Kocourek, Bc., v.r. dne 30. 9. 2015
  Mgr. Martin Náhlík, v.r. dne 30. 9. 2015
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 30. 9. 2015


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 24. 9. 2015

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Bc. Jan Kocourek Bc. Jan Kocourek, v.r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 24. 9. 2015 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Úpravy dvůr restaurace
4) Stavba víceúčelového hřiště
5) Ukončení VŘ „Rekonstrukce komunikace 2418/1,….“
6) Změna ÚP obce č. 1
7) Pronájem pozemku
8) Koupě pozemku
9) Zpráva kontrolního výboru
10) Rozpočtové změny
11) Různé a diskuse
12) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 16. 9. 2015
sejmuto: 25. 9. 2015

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek