Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 15/2020

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 15/2020

Den a místo zasedání: 11. 8. 2020 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce, omluven je Ing. Jaroslav Vacek z rodinných důvodů, tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Mgr. Martina Náhlíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Zdeněk Bříza a paní Šárka Hlasová Dis..

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemku
4) Směna pozemků
5) Darování nemovitostí
6) Finanční dary
7) Smlouva o věcném břemeni
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/177/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Schválená změna ÚPo č. 4 bude předána na KÚ JČK a MěÚ. U stavby prodloužení chodníku podél silnice 1/3 k novému RD a stavebninám máme schválenou dotaci z POV, podepsanou smlouvu a nyní se čeká na stavební povolení, neboť odvolání proti zamýšlenému záměru bylo krajským úřadem zrušeno. Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci a modernizaci ČOV 150 po schválení zhotovitele na SFŽP a nyní se stále čeká na výsledek po doplnění dle požadavku fondu. Byla dokončena výstavba zavodnělé terénní deprese. Dotace na multifunkční solární dobíjecí stanici na Ovčín k cykloodpočívce na CC Lužnice již byla schválena a je podepsána smlouva v rámci programu doprovodné infrastruktury pro turistiku. Pracuje se na přípravě projektu vodovod Ovčín. Jsou uzavřeny smlouvy na finanční dary. Darovací smlouva se společností Jasanka je podepsána, ale čeká se na uvolnění dvou pozemků ze zástavy, pak se vloží do KN a následně dojde k prodeji stavebních dvou zbývajících parcel v 5 RD.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde dojde ke změně dle dohody. Konečně byla po více jak dvou letech uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde chybí zaměření skutečného provedení. Není uzavřena smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku, není zaměření.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Prodej pozemku

V roce 2014 zastupitelstvo obce projednalo a schválilo v bodě 7) z jednání č. 32/2014 na základě žádosti prodej pozemku KN parc.č. 358/6 o výměře 460 m2 panu xxxxxxxxxx za cenu 500 Kč/m2. Protože s cenou nesouhlasil, nedošlo nikdy k podpisu smlouvy kupní. V současné době žádá o předmětný pozemek opět společně se svoji manželkou xxxxxxxxxx. Cena prodávaného pozemku se vzhledem k vynaloženým nákladům za vyčištění od nežádoucí vegetace a šestiletou údržbu stanovuje dle návrhu na 600 Kč/m2. Z toho vyplývá, že se musí zrušit část původního usnesení ve věci a přijmout nové, kde kupujícími jsou manželé xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/178/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší část usnesení č. 32/300/2014 „ …, panu xxxxxxxxxx p.č. 358/6 o výměře 460 m2 ... za cenu 500 Kč/m2 v KÚ Klenovice“.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/179/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 358/6 o výměře 460 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi manželům xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx za cenu 276 tisíc korun.

*    *    *

Bod 4 – Směna pozemků

Zastupitelstvo na minulém jednání projednalo záměr obce směnit některé pozemky vedle oplocení parcely a okolo čekárny na „ lhotecké“ silnici s panem xxxxxxxxxx takto: pozemek ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN 361/11 o výměře 24 m2 (zahrada), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za pozemky ve vlastnictví fyzické osoby parc.č. KN 361/9 o výměře 2 m2 a parc.č. KN 361/10 o výměře 7 m2 (obojí ost.pl., zeleň), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Rozdíl v počtu směňovaných metrů bude řešen doplatkem ve prospěch obce a jde o 15 m2. Doplatek je odsouhlasen ve výši 300,- Kč/m2, protože veškeré náklady se zaměřením pozemků nesl pan xxxxxxxxxx.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/180/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví obce parc.č. KN 361/11 o výměře 24 m2 (zahrada), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za pozemky ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx parc.č. KN 361/9 o výměře 2 m2 a parc.č. KN 361/10 o výměře 7 m2 orná půda, v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a výši doplatku 300,- Kč/m2.

*    *    *

Bod 5 – Darování nemovitostí

Na minulém zastupitelstvu jsme projednali možnost využití budovy bývalého vodojemu včetně celého pozemku okolo pro potřeby vybudování chybějícího zázemí mysliveckého spolku Bor Klenovice, kde by měl i své sídlo. Vzhledem k nepotřebnosti tohoto našeho majetku pro obecní účely zastupitelé souhlasili se zveřejněním záměru darování nemovitostí takto: pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice parc.č. KN st. 274/2 o výměře 25 m2 (zast.plocha) a parc.č. KN 1607 o výměře 379 m2 (ost.manip.pl.), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a budovu ve vlastnictví obce na parc.č. KN 274/2 o ploše 25 m2 (vodárna s vodní nádrží), v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Hodnota daru je dle znaleckého posudku 30.290,- Kč. MS Bor Klenovice žádá obec o bezúplatný převod.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/181/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje darování pozemků KN parc.č. stav. 274/2 o výměře 25 m2 ( zast.pl.) a parc.č. 1607 o výměře 379 m2 ( ost.manip.pl.) a budovy na parc.č. 274/2 o ploše 25 m2 (vodárna s vodní nádrží) vše v KÚ Klenovice u Soběslavi Mysliveckému spolku Bor Klenovice a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy.

*    *    *

Bod 6 – Finanční dary

Na obecní úřad byla doručena žádost o finanční dar na dokončenou domovní čistírnu vody od paní xxxxxxxxxx, bytem Klenovice xxx. Podle naších letitých interních pravidel poskytujeme finanční dar všem, kdo si pořídí domovní čistírny odpadních vod po zkolaudování tohoto vodního díla ve výši 25 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/182/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 25.000,- Kč za pořízení domovní čistírny odpadních vod paní xxxxxxxxxx k rodinnému domu č.p. xxx na stavební parc. č. xxx v KÚ Klenovice u Soběslavi.

Druhým finančním darem je dar ve výši 6 tisíc korun našemu sboru dobrovolných hasičů za pomoc při vyklízení stavebních pozemků v lokalitě 5 RD na podporu jejich činnosti.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/183/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar SDH Klenovice ve výši 6 tisíc korun na činnost.

Na obecní úřad byla doručena další žádost o finanční dar z rozpočtu obce na podporu činnosti. Žadatelem je Veteran Car Club Soběslav. Jednou z akcí je další ročník soutěže historických vozidel, kdy v naší obci bude průjezd během okružní jízdy účastníky přehlídky historických vozidel. Letos je poskytnuta částka ve výši 3 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/184/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Veteran Car Club Soběslav na podporu činnosti.

*    *    *

Bod 7 – Smlouva o věcném břemeni

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek za zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvu o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva na věcné břemeno. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o novou přípojku NN k chatě U Hasíka. Jedná se o pozemek KN p.č. 3823 v KÚ Klenovice ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.000,- Kč a jde o smlouvu na věcné břemeno.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/185/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN v pozemku KN p.č. 3823 v k.ú. Klenovice za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 17/2020
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 281 500,00  
    Příjmy celkem 281 500,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   25 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   50 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   3 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   4 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   15 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   6 000,00
    Výdaje celkem   103 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   178 500,00
    Financování celkem   178 500,00

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 281,5 tisíce korun takto: 276 tisíc je z prodeje pozemku, 4,5 tisíce ze směny pozemků s doplatkem a 1 tisíc za věcné břemeno. Na straně výdajů je 103 tisíce korun následovně: 25 tisíc je finanční dar na domovní ČOV, 50 tisíc putuje na vylepšení výzdoby vánočního stromu, 3 tisíci podpoříme sraz veteránů, 4 tisíce jsou vklady do KN, za 15 tisíc se vyčistí zvonové kontejnery na tříděný odpad a 6 tisíc jde na podporu činnosti dobrovolných hasičů. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji je 178,5 tisíce ve prospěch příjmů.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 15/186/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 17/2020.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Jako první si starosta postěžoval, že obec ještě stále nemá žádnou zpětnou vazbu o výsledku žádosti k dotaci na rekonstrukci a intenzifikaci ČOV 150 EO, zatím se nic nebude realizovat, neboť dle smlouvy je vše podmíněno přiznáním těchto finančních prostředků.
Pak informoval tom, že možnost podání dotace z MAS na řešení veřejného prostoru u nás neodpovídala podmínkám žádosti pro přiznání finanční podpory.
Dále seznámil přítomné se skutečností, že byla do 3.8. podána žádost o dotaci na zřízení tůní v Kamenných. Vlastní výstavba by se uskutečnila v příštím roce, předpokládaná výše nákladů bude 4,5 milionu korun se stoprocentním krytím poskytovatele veřejných prostředků.
Následně přiblížil zastupitelům stav vývoje kolem prodloužení chodníku podél hlavní silnice k prodejně stavebnin. Po zamítnuté námitce bude vydáno stavební povolení a stavba by mohla začít v září, je podepsána smlouva na dotaci z POV.
V dalším bodě se zmínil o úspěšné dotaci na univerzální solární dobíjecí stanici z programu cestovního ruchu. Je podepsána smlouva ve finanční výši 50 tisíc korun. Nejprve bude připravena základna pro instalaci a následně osazena stanice. Vše má být hotovo do konce srpna.
V současné době se dle starosty čeká na stavební povolení na vodovod, kanalizaci a ČOV pro 5 RD. Vzhledem k negativnímu vývoji v rozpočtu se bude muset přistoupit k financování s pomocí úvěru u našeho bankovního domu, což již bylo zastupitelům předloženo minule a pravděpodobně v září začít s výstavbou obou řadů, čistírna by se řešila až v příštím roce.
Již minule bylo zastupitelstvu sděleno, že má proběhnout další jednání ve věci opuštění staré železniční trati, neboť minulá schůzka byla zrušena. Na jednání 19.8. by měly být řešeny pravidla možného převodu na obce a další postup ve věci stávající stopy.
Jako další představil nabídku na komunikační systém v obci. Podobně jako v minulém případě tuto mobilní aplikaci nevyužijeme.
Starosta předložil zastupitelům možnost koupě neprodejného smrkového kůrovcového dřeva pro občany za 400 korun za kubický metr.
Poslední bod starosta věnoval poškozené kanalizační šachtě z autonehody u hlavní silnice, která převádí a reguluje povrchovou vodu nad silnicí do obecní kanalizace. Opravu provede firma Strabag a bude hrazena z povinného ručení viníka dopravní nehody.
Dotaz zastupitele pana Doležala se týkal pozice jednoho žadatele na parcelu v lokalitě 5 RD. Tři jsou již prodané a na dvě zbývající jsou zájemci dle pořadí. Starosta s nimi oběma jedná a v případě, že by oba zájemci využili jiné nabídky, pak by se jeho pozice posunula na místo kupujícího posledního pozemku.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:40 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 8. 2020

Zapisovatel: Mgr. Martin Náhlík v. r.  
 
Ověřovatelé: Zdeněk Bříza v. r. dne 12. 8. 2020
  Šárka Hlasová, DiS. v. r. dne 12. 8. 2020
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 12. 8. 2020


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 11. 8. 2020

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek nepřítomen - omluven


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 11. 8. 2020 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemku
4) Směna pozemků
5) Darování nemovitostí
6) Finanční dary
7) Smlouva o věcném břemeni
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 3. 8. 2020
Sejmuto: 11. 8. 2020

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek