KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2011 -> ROZHODNUTÍ Veřejnou vyhláškou - změna v síti místních komunikacích

Úřední deska - historie roku 2011

Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav


R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU


č.j. OÚ-KL-444/2011 V Klenovicích dne 22.6.2011
     Obecní úřad Klenovice jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, na základě žádosti obce Klenovice ze dne 6.6.2011   r o z h o d l   podle § 3 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění   t a k t o :

1. Do sítě místních komunikací zařadit pod označením:
24c komunikaci ze sil.III/13520 u čp.52 k Nové Hospodě na k.ú. Sedlečko v délce 1560 m
2. Do sítě místních komunikací zařadit prodloužení MK:
6c od sjezdu ke kapli o 10 m k čp. 139 z původních 305 na novou celkovou délku 315 m
7c o sjezd z hlavní trasy za čp. 212 v délce 33m na novou celkovou délku 173 m
3. doplnit v síti místních komunikací nově vybudované chodníky při MK:
2c, pokračováním vpravo k čp. 20 v délce 40m na novou celkovou délku 205 m
12c, chodník, vybudovaný při rekonstrukci vozovky, od čp.230 k čp.233 v délce 150 m
13c, chodník, vybudovaný při rekonstrukci vozovky, od čp.230 k čp.220 v délce 270 m

Nově uspořádaný pasport místních komunikacích obce Klenovice je na místních komunikací III.třídy s označením „c“ v délce 11.582 m včetně 875m chodníků při MK + 5970 m2 plochy parkoviště a místních komunikací IV. třídy s označením „d“ – chodníky při silnici I/3 v celkové délce 700 m.
O d ů v o d n ě n í :
     Doplnění pasportu místních komunikací o shora uvedené nově vybudované úseky a chodníky je v souladu s ustanovením § 6 silničního zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění a § 3 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon. Naplňují prokazatelně znaky místních komunikací a jejich součástí.
     Zařazení MK 24c – původní účelové komunikace je plně odůvodněno nutností komunikačního napojení Nové Hospody v důsledku výstavby dálnice D3, kdy dojde k omezení v užívání MK 17c.

P o u č e n í :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení (sejmutí) ke Krajskému úřadu Jč. kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, České Budějovice, prostřednictvím zdejšího obecního úřadu.Obecní úřad Klenovice
starosta
Mgr. Lubomír Turín, v.r.


vyvěšeno: 22.6.2011
sejmuto: 8.7.2011


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek