KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Čerpání a plnění rozpočtu obce ke 30. 9. 2007

Hospodaření obce Klenovice v roce 2007

Čerpání a plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2007 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY k 30.9.2007
rozpočet skutečnost % plnění
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. 764 100,00 590 244,00 77,25
1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 106 500,00 118 656,00 111,41
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 43 400,00 38 494,00 88,70
1121 daň z příjmů právnických osob 907 800,00 726 299,00 80,01
1122 daň z příjmů právnických osob za obce 92 160,00 92 160,00 100,00
1211 daň z přidané hodnoty 1 381 900,00 1 009 598,00 73,06
1333 poplatky za uložení odpadů 900 000,00 1 063 223,00 118,14
1337 poplatek za komunální odpad 280 240,00 251 848,50 89,87
1341 poplatek ze psů 5 100,00 5 608,00 109,96
1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 500,00 2 290,00 50,89
1361 správní poplatky 1 000,00 850,00 85,00
1511 daň z nemovitostí 184 000,00 176 039,00 95,67
2460 splátky půjček od obyvatelstva 77 173,00 57 628,26 74,67
4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR 11 561,00 11 561,00 100,00
4222 investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 4 879 434,00 4 264 498,76 87,40
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 300,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 35 400,00 36 189,50 102,23
2321 Odvádění a číštění odpadních vod 120 300,00 120 301,00 100,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby 6 926,00 5 446,71 78,64
3613 Nebytové hospodářství 60 000,00 45 000,00 75,00
3631 Veřejné osvětlení 8 500,00 8 586,00 101,01
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300,00   0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostat. odpadů 20 000,00 9 312,00 46,56
3727 Prevence vzniku odpadů 15 000,00 12 775,50 85,17
3771 Protiradonová opatření 1 000,00 1 000,00 100,00
6171 Činnost místní správy 14 600,00 9 974,50 68,32
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 6 000,00 9 173,06 152,88
P Ř Í J M Y   C E L K E M 5 172 760,00 4 522 257,03 87,42

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE k 30.9.2007
rozpočet skutečnost % plnění
1014 Zvláštní veterinární péče 16 000,00 16 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 20 000,00 7 705,00 38,53
1032 Podpora ostatních produkčních činnost 25 000,00 3 600,00 14,40
2212 Silnice 388 300,00 259 290,80 66,78
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100,00 75,00 75,00
2310 Pitná voda 14 000,00 2 968,40 21,20
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 308 100,00 106 998,42 34,73
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl 2 000,00   0,00
3111 Předškolní zařízení 35 000,00 27 000,00 77,14
3113 Základní školy 290 000,00 2 500,00 0,86
3314 Činnosti knihovnické 64 700,00 36 192,50 55,94
3319 Ostatní záležitosti kultury 4 800,00 3 555,00 74,06
3326 Poříz.,zachov.a obnova hodnot kult.pověd. 10 000,00   0,00
3341 Rozhlas a televize 4 000,00 2 713,00 67,83
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 4 700,00 3 470,00 73,83
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 65 000,00 48 474,50 74,58
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 23 000,00   0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 000,00 3 440,00 49,14
3421 Využití volného času dětí a mládeže 28 000,00 22 923,00 81,87
3611 Podpora individuální bytové výstavby 80 000,00 80 000,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 20 000,00 14 654,60 73,27
3631 Veřejné osvětlení 154 000,00 102 354,90 66,46
3636 Územní rozvoj 100 000,00 3 696,00 3,70
3639 Komunální služby a územní rozvoj, j.n 4 100,00 4 054,00 98,88
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,00 103 260,55 54,35
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 166 300,00 77 160,60 46,40
3724 Využívání a zneškodň. nebezpeč. odpadů 5 000,00 4 976,50 99,53
3726 Využívání a zneškodňování ostat. odpadů 59 000,00 23 604,00 40,01
3727 Prevence vzniku odpadů 20 200,00 20 200,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 124 000,00 86 318,00 69,61
3771 Protiradonová opatření 1 000,00 1 000,00 100,00
4349 Ostat.sociál.péče a pomoc skupinám obyv. 17 000,00 17 000,00 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 472 000,00 152 643,80 32,34
6112 Zastupitelstva obcí 410 100,00 306 640,00 74,77
6171 Činnost místní správy 922 100,00 394 874,50 42,82
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 16 000,00 8 075,50 50,47
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 14 000,00 12 032,00 85,94
6399 Ostatní finanční operace 92 160,00 92 160,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 23 000,00 22 998,00 99,99
V Ý D A J E   C E L K E M 4 199 660,00 2 074 608,57 49,40

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ k 30.9.2007
rozpočet skutečnost % plnění
8115 změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech -737 100,00 -2 211 648,46 300,05
8124 uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček -236 000,00 -236 000,00 100,00
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M -973 100,00 -2 447 648,46 251,53

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 30.9.2007
rozpočet skutečnost % plnění
    973 100,00 2 447 648,46 251,53

Zůstatek na základním běžném účtu: Kč 2 425 505,08
Zůstatek pokladny: Kč 1 851,50
Zůstatek na účtu Fondu rozvoje bydlení: Kč 212 091,52
Zůstatek dlouhodobého úvěru: Kč 0,00
Zůstatek účtu cizích prostředků (finanční jistota): Kč 50 218,94


V Klenovicích 2.10.2007

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek