KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Čerpání a plnění rozpočtu obce ke 31. 12. 2007

Hospodaření obce Klenovice v roce 2007

Čerpání a plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2007 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY k 31.12.2007
rozpočet skutečnost % plnění
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. 792 400,00 811 309,80 102,39
1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 149 200,00 176 233,11 118,12
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 49 100,00 52 431,03 106,78
1121 daň z příjmů právnických osob 922 200,00 950 934,83 103,12
1122 daň z příjmů právnických osob za obce 92 160,00 92 160,00 100,00
1211 daň z přidané hodnoty 1 413 700,00 1 440 384,00 101,89
1333 poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00 1 413 291,00 94,22
1337 poplatek za komunální odpad 280 240,00 291 996,00 104,19
1341 poplatek ze psů 5 600,00 5 608,00 100,14
1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 500,00 2 290,00 50,89
1361 správní poplatky 1 000,00 1 100,00 110,00
1511 daň z nemovitostí 184 000,00 231 347,54 125,73
2460 splátky půjček od obyvatelstva 77 173,00 77 173,52 100,00
4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR 11 561,00 11 561,00 100,00
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 340,00 340,00 100,00
4222 investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 5 603 174,00 5 678 159,83 101,34
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 300,00 5 383,00 101,57
1032 Podpora ostatních produkčních činností 36 100,00 36 189,50 100,25
2321 Odvádění a číštění odpadních vod 130 300,00 139 620,00 107,15
3611 Podpora individuální bytové výstavby 6 926,00 6 926,44 100,01
3613 Nebytové hospodářství 60 000,00 60 000,00 100,00
3631 Veřejné osvětlení 8 500,00 8 586,00 101,01
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 000,00 8 000,00 100,00
3726 Využívání a zneškodňování ostat. odpadů 14 500,00 14 592,00 100,63
3727 Prevence vzniku odpadů 19 400,00 19 467,50 100,35
3771 Protiradonová opatření 1 000,00 1 000,00 100,00
6171 Činnost místní správy 14 600,00 16 601,50 113,71
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 17 500,00 18 071,64 103,27
P Ř Í J M Y   C E L K E M 5 925 300,00 6 012 597,41 101,47

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE k 31.12.2007
rozpočet skutečnost % plnění
1014 Zvláštní veterinární péče 16 000,00 16 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 20 000,00 8 765,00 43,83
1032 Podpora ostatních produkčních činnost 25 000,00 3 647,00 14,59
2212 Silnice 488 300,00 347 137,00 71,09
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100,00 75,00 75,00
2310 Pitná voda 14 000,00 6 694,80 47,82
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 308 100,00 167 203,81 54,27
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl 2 000,00   0,00
3111 Předškolní zařízení 27 000,00 27 000,00 100,00
3113 Základní školy 315 600,00 315 588,00 100,00
3314 Činnosti knihovnické 64 700,00 46 198,41 71,40
3319 Ostatní záležitosti kultury 4 800,00 4 740,00 98,75
3326 Poříz.,zachov.a obnova hodnot kult.pověd. 10 000,00 3 950,00 39,50
3341 Rozhlas a televize 4 000,00 2 713,00 67,83
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 4 700,00 4 640,00 98,72
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 75 900,00 71 477,50 94,17
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00    
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 000,00 3 440,00 49,14
3421 Využití volného času dětí a mládeže 32 000,00 30 056,00 93,93
3611 Podpora individuální bytové výstavby 80 000,00 80 000,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 213 400,00 147 865,10 69,29
3631 Veřejné osvětlení 179 000,00 165 699,49 92,57
3636 Územní rozvoj 100 000,00 3 696,00 3,70
3639 Komunální služby a územní rozvoj, j.n 4 100,00 4 054,00 98,88
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,00 138 975,58 73,15
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 166 300,00 100 081,70 60,18
3724 Využívání a zneškodň. nebezpeč. odpadů 7 500,00 7 411,50 98,82
3726 Využívání a zneškodňování ostat. odpadů 56 500,00 32 867,00 58,17
3727 Prevence vzniku odpadů 20 200,00 20 200,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 124 000,00 99 156,00 79,96
3771 Protiradonová opatření 1 000,00 1 000,00; 100,00
4349 Ostat.sociál.péče a pomoc skupinám obyv. 17 000,00 17 000,00 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 478 500,00 466 451,80 97,48
6112 Zastupitelstva obcí 410 100,00 410 080,00 100,00
6171 Činnost místní správy 918 100,00 576 372,55 62,78
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 16 000,00 9 982,50 62,39
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20 300,00 20 293,00 99,97
6399 Ostatní finanční operace 92 160,00 92 160,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 23 000,00 22 998,00 99,99
V Ý D A J E   C E L K E M 4 536 360,00 3 475 669,74 76,62

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ k 31.12.2007
rozpočet skutečnost % plnění
8115 změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech -1 152 940,00 -2 300 927,67 199,57
8124 uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček -236 000,00 -236 000,00 100,00
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M -1 388 940,00 -2 536 927,67 182,65

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31.12.2007
rozpočet skutečnost % plnění
    1 388 940,00 2 536 927,67 182,65

Zůstatek na základním běžném účtu: Kč 2 494 041,99
Zůstatek pokladny: Kč 0,00
Zůstatek na účtu Fondu rozvoje bydlení: Kč 232 833,82
Zůstatek dlouhodobého úvěru: Kč 0,00
Zůstatek účtu cizích prostředků (finanční jistota): Kč 50 326,80


V Klenovicích 2.1.2008

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ivana Fitlová, v.r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek