KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Čerpání a plnění rozpočtu obce ke 30. 9. 2009

Hospodaření obce Klenovice v roce 2009

Čerpání a plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2009 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY k 30.9.2009
rozpočet skutečnost % plnění
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. 758 000,00 626 461,00 82,65
1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 49 300,00 47 232,00 95,81
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 65 000,00 55 809,00 85,86
1121 daň z příjmů právnických osob 883 600,00 760 218,00 86,04
1211 daň z přidané hodnoty 1 701 900,00 1 223 774,00 71,91
1333 poplatky za uložení odpadů 1 659 400,00 1 155 803,00 69,65
1337 poplatek za komunální odpad 297 100,00 279 058,00 93,93
1341 poplatek ze psů 5 500,00 5 440,00 98,91
1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00 1 700,00 85,00
1343 poplatky za užívání veřejného prostranství 31 200,00 31 250,00 100,16
1361 správní poplatky 1 000,00 550,00 55,00
1511 daň z nemovitostí 220 000,00 124 389,00 56,54
2460 splátky půjček od obyvatelstva 113 800,00 85 028,77 74,72
4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS 18 500,00 18 500,00 100,00
4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR 13 500,00 13 500,00 100,00
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 000,00 50 000,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 5 869 800,00 4 478 712,77 76,30
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 300,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 100,00 120,00 120,00
2310 Pitná voda 34 200,00 34 200,00 100,00
2321 Odvádění a číštění odpadních vod 145 000,00 137 027,00 94,50
3611 Podpora individuální bytové výstavby 2 100,00 1 958,12 93,24
3613 Nebytové hospodářství 60 000,00 45 000,00 75,00
3636 Územní rozvoj 111 300,00 67 900,00 61,01
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 400,00 5 440,00 100,74
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 500,00 5 220,00 116,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000,00 8 609,00 71,74
3727 Prevence vzniku odpadů 20 000,00 15 757,00 78,79
6171 Činnost místní správy 12 300,00 14 272,00 116,03
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 45 500,00 42 209,01 92,77
P Ř Í J M Y   C E L K E M 6 327 500,00 4 856 424,90 76,75

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE k 30.9.2009
rozpočet skutečnost % plnění
1014 Zvláštní veterinární péče 20 000,00 15 000,00 75,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 3 000,00 3 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 20 000,00 2 559,00 12,80
1032 Podpora ostatních produkčních činnost 100,00 47,00 47,00
2212 Silnice 6 019 000,00 342 093,88 5,68
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 505 800,00 139 559,23 9,27
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 11 500,00 11 425,00 99,35
2310 Pitná voda 10 000,00 8 280,70 82,81
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 250 900,00 159 639,72 63,63
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl     0,00
3111 Předškolní zařízení 160 000,00 85 000,00 53,13
3113 Základní školy 450 000,00 264 923,00 58,87
3314 Činnosti knihovnické 358 200,00 242 932,35 67,82
3319 Ostatní záležitosti kultury 11 400,00 8 395,00 73,64
3326 Poříz.,zachov.a obnova hodnot kult.pověd. 10 000,00   0,00
3341 Rozhlas a televize 11 000,00 10 801,00 98,19
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 6 500,00 4 790,00 73,69
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 131 200,00 98 949,00 75,42
3412 Sportovní zařízení v majetku obce     0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 300,00 2 300,00 100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 77 500,00 61 616,00 79,50
3613 Nebytové hospodářství 307 000,00 291 140,00 94,83
3631 Veřejné osvětlení 225 000,00 129 451,98 57,53
3636 Územní rozvoj 768 500,00 757 813,50 98,61
3639 Komunální služby a územní rozvoj, j.n 4 600,00 4 564,00 99,22
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 220 000,00 148 920,67 67,69
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 184 800,00 135 178,50 73,15
3724 Využívání a zneškodň. nebezpeč. odpadů 10 000,00   0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostat. odpadů 15 000,00   0,00
3727 Prevence vzniku odpadů 20 200,00 20 200,00 100,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť 1 000,00 1 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 135 000,00 100 925,00 74,76
4349 Ostat.sociál.péče a pomoc skupinám obyv. 20 000,00 20 000,00 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 000,00 2 142,00 42,84
6112 Zastupitelstva obcí 493 000,00 367 545,00 74,55
6117 Volby do Evropského parlamentu 18 500,00 13 873,50 74,99
6171 Činnost místní správy 715 500,00 507 109,15 70,87
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 12 000,00 6 615,50 55,13
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 16 000,00 2 583,00 16,14
6402 Finanční vypořádání minulých let 7 000,00 6 998,00 99,97
V Ý D A J E   C E L K E M 12 236 500,00 3 977 370,68 32,50

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ k 30.9.2009
rozpočet skutečnost % plnění
8115 změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech 4 309 000,00 -479 054,22 -11,12
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 2 000 000,00   0,00
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -400 000,00 -400 000,00 100,00
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M 5 909 000,00 -879 054,22 -14,88

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 30.9.2009
rozpočet skutečnost % plnění
    -5 909 000,00 879 054,22 -14,88

Zůstatek na základním běžném účtu: Kč 5 706 283,08
Zůstatek pokladny: Kč 16 405,00
Zůstatek na účtu Fondu rozvoje bydlení: Kč 46 013,50
Zůstatek účtu cizích prostředků (finanční jistota): Kč 50 923,29
Zůstatek přijatého dlouhodobého úvěru: Kč 0,00


V Klenovicích 1.10.2009

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek