KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Čerpání a plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2011

Hospodaření obce Klenovice v roce 2011

Čerpání a plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2011 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. 946 900,00 440 991,00 46,57
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 58 500,00 21 184,00 36,21
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 144 900,00 38 730,00 26,73
1121 Daň z příjmů právnických osob 912 000,00 440 610,00 48,31
1211 Daň z přidané hodnoty 2 106 900,00 967 178,00 45,91
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 700 000,00 782 990,00 46,06
1337 Poplatek za "komunální odpad" 345 800,00 336 176,00 97,22
1341 Poplatek ze psů 5 900,00 5 975,00 101,27
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00   0,00
1361 Správní poplatky 1 000,00 200,00 20,00
1511 Daň z nemovitostí 250 000,00 203 574,00 81,43
4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 3 286,00 3 286,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 122 100,00 122 100,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 6 599 286,00 3 362 994,00 50,96
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 600,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 600,00 685,00 114,17
2310 Pitná voda 110 500,00 89 012,00 80,55
2321 Odvádění a číštění odpadních vod 155 000,00 150 678,00 97,21
3314 Činnosti knihovnické 200,00 250,00 125,00
3613 Nebytové hospodářství 71 400,00 35 700,00 50,00
3631 Veřejné osvětlení 10 100,00 1 790,00 17,72
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 800,00 1 500,00 53,57
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 600,00 4 100,00 62,12
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000,00 10 710,00 89,25
3727 Prevence vzniku odpadů 20 000,00 12 930,00 64,65
6171 Činnost místní správy 400,00 428,00 107,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 10 000,00 12 196,76 121,97
P Ř Í J M Y   C E L K E M 7 004 486,00 3 682 973,76 52,58

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Zvláštní veterinární péče 20 000,00   0,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 3 000,00 3 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 30 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činnost 100,00 47,00 47,00
2212 Silnice 997 400,00 329 835,01 33,07
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 477 600,00 52 101,01 10,91
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100,00 75,00 75,00
2310 Pitná voda 410 000,00 10 619,00 2,59
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 188 000,00 126 864,00 10,68
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl 5 000,00   0,00
3111 Předškolní zařízení 200 000,00 74 000,00 37,00
3113 Základní školy 500 000,00   0,00
3314 Činnosti knihovnické 90 700,00 25 200,60 27,78
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 7 151,00 47,67
3326 Poříz.,zachov.a obnova hodnot kult.pověd. 166 200,00 1 375,00 0,83
3341 Rozhlas a televize 173 000,00 2 671,20 1,54
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 5 550,00 46,25
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 51 500,00 24 061,00 46,72
3419 Ostatní tělovýchovná činnost     0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 87 000,00 28 534,00 32,80
3613 Nebytové hospodářství 90 000,00 14 530,00 16,14
3631 Veřejné osvětlení 236 000,00 85 643,00 36,29
3635 Územní plánování 1 500 000,00   0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj, j.n 533 000,00 481 381,00 90,32
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 310 000,00 122 961,95 39,67
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 359 100,00 32 454,00 9,04
3724 Využívání a zneškodň. nebezpeč. odpadů 10 000,00   0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostat. odpadů 100 000,00 20 892,00 20,89
3727 Prevence vzniku odpadů 30 000,00 12 240,00 40,80
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 180 600,00 76 768,00 42,51
4349 Ostat.sociál.péče a pomoc skupinám obyv. 23 000,00 23 000,00 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 34 000,00 120,00 0,35
6112 Zastupitelstva obcí 522 800,00 260 264,00 49,78
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa, j.n. 3 286,00   0,00
6171 Činnost místní správy 807 100,00 275 655,45 34,15
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 12 000,00 4 643,50 38,70
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00 5 224,00 26,12
6402 Finanční vypořádání minulých let 20 700,00 20 525,00 99,15
V Ý D A J E   C E L K E M 9 220 186,00 2 129 385,72 23,09

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech 2 815 700,00 -1 253 588,04 -44,52
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -600 000,00 -300 000,00 50,00
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M 2 215 700,00 -1 553 588,04 -70,12

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
    -2 215 700,00 1 553 588,04 -70,12


V Klenovicích 1. 7. 2011

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek