KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Čerpání a plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2012

Hospodaření obce Klenovice v roce 2012

Čerpání a plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2012 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. 926 100,00 952 737,43 102,88
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 48 400,00 50 713,15 104,78
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 98 700,00 101 356,10 102,69
1121 Daň z příjmů právnických osob 965 000,00 992 635,28 102,86
1211 Daň z přidané hodnoty 1 854 000,00 1 854 097,00 100,01
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 630 000,00 1 607 870,00 98,64
1334 Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 200,00 231,00 115,50
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 373 600,00 374 219,97 100,17
1341 Poplatek ze psů 5 800,00 5 931,00 102,26
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 10 750,00 107,50
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 13 700,00 13 903,60 101,49
1361 Správní poplatky 1 700,00 1 750,00 102,94
1511 Daň z nemovitostí 380 500,00 409 906,03 107,73
4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 25 800,00 25 800,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 123 100,00 123 100,00 100,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 60 000,00 60 000,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 6 516 600,00 6 585 000,56 101,05
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 22 900,00 22 942,00 100,18
2310 Pitná voda 96 700,00 96 731,00 100,03
2321 Odvádění a číštění odpadních vod 333 600,00 335 968,00 100,71
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00 500,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 74 219,00 74 219,00 100,00
3631 Veřejné osvětlení 10 100,00 8 090,00 80,10
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 633 650,00 633 721,00 100,01
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 100,00 6 100,00 100,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 15 000,00 11 902,00 79,35
3727 Prevence vzniku odpadů 30 600,00 30 625,95 100,08
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200,00 240,00 120,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 12 000,00 12 000,00 100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 17 000,00 16 682,15 98,13
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6 900,00 6 974,00 101,07
6409 Ostatní činnosti j.n. 1 156,00 1 156,00 100,00
P Ř Í J M Y   C E L K E M 7 777 225,00 7 842 851,66 100,84

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Zvláštní veterinární péče 45 000,00 20 000,00 44,44
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 3 000,00 3 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 30 000,00   0,00
2212 Silnice 665 500,00 632 290,83 95,01
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 461 996,00 1 455 723,99 99,57
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 500,00 3 411,00 97,46
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 15 000,00 12 764,00 85,09
2310 Pitná voda 16 000,00 8 365,00 52,28
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 378 100,00 164 522,56 43,51
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl 12 000,00 4 515,00 37,63
3111 Předškolní zařízení 210 000,00 192 500,00 91,67
3113 Základní školy 500 000,00 464 288,00 92,86
3314 Činnosti knihovnické 100 600,00 93 369,50 92,81
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 12 000,00 77,42
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 56 200,00 54 593,00 97,14
3341 Rozhlas a televize 44 000,00 13 494,00 30,67
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 100,00
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 122 000,00 103 149,90 84,55
3421 Využití volného času dětí a mládeže 155 000,00 107 793,00 69,54
3613 Nebytové hospodářství 102 819,00 62 123,00 60,42
3631 Veřejné osvětlení 1 032 400,00 951 462,44 92,16
3635 Územní plánování 108 000,00 108 000,00 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj, j.n 178 000,00 61 529,00 34,57
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 295 000,00 293 183,71 99,38
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 214 300,00 211 125,00 98,52
3724 Využívání a zneškodň. nebezpeč. odpadů 10 000,00   0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostat. odpadů 100 000,00 86 232,00 86,23
3727 Prevence vzniku odpadů 30 600,00 30 600,00 100,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť 3 156,00 3 156,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 248 600,00 222 127,80 89,35
4349 Ostat.sociál.péče a pomoc skupinám obyv. 23 000,00 23 000,00 100,00
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 192 600,00 192 180,00 99,78
6112 Zastupitelstva obcí 520 500,00 520 404,00 99,98
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 25 800,00 12 668,00 49,10
6171 Činnost místní správy 925 000,00 838 009,67 90,60
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 12 000,00 9 571,00 79,76
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00 18 519,00 92,60
6402 Finanční vypořádání minulých let 3 300,00 3 286,00 99,58
V Ý D A J E   C E L K E M 7 990 471,00 7 004 956,40 87,67

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech 633 246,00 -417 895,26 -65,99
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -420 000,00 -420 000,00 100,00
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M 213 246,00 -837 895,26 -392,92

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
    -213 246,00 837 895,26 -392,92


V Klenovicích 16. 1. 2013

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek