KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2015

Hospodaření obce Klenovice v roce 2015

Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2015 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 092 500,00 1 092 535,39 100,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 27 600,00 27 644,03 100,16
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 143 900,00 143 944,50 100,03
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 336 000,00 1 336 054,07 100,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 231 610,00 231 610,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2 656 800,00 2 656 821,63 100,00
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 611 400,00 1 611 473,50 100,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 800,00 1 861,00 103,39
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 485 000,00 485 023,00 100,00
1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 007,00 100,12
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 8 600,00 8 670,00 100,81
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 22 500,00 22 579,29 100,35
1361 Správní poplatky 2 400,00 2 450,00 102,08
1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 400 045,82 100,01
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 112 700,00 112 700,00 100,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 309 419,00 1 309 419,00 100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 458 105,44 458 105,44 100,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 99 776,38 99 776,38 100,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 319 000,00 319 000,00 100,00
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 332 218,84 3 332 218,84 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 13 657 329,66 13 657 938,89 100,00
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 26 400,00 26 411,00 100,04
1032 Podpora ostatních produkčních činností 263 700,00 263 753,20 100,02
2310 Pitná voda 47 100,00 47 155,00 100,12
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 379 200,00 379 259,00 100,02
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 300,00 343,00 114,33
3613 Nebytové hospodářství 111 300,00 111 354,00 100,05
3631 Veřejné osvětlení 1 200,00 1 290,00 107,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 628 900,00 629 040,00 100,02
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00 11 050,00 100,45
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 52 700,00 52 823,90 100,24
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 800,00 875,00 109,38
6171 Činnost místní správy 1 300,00 1 349,00 103,77
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 600,00 589,39 98,23
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 559 805,44 559 805,44 100,00
P Ř Í J M Y   C E L K E M 15 741 635,10 15 743 036,82 100,01

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00 16 000,00 53,33
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 31 400,00 31 320,50 99,75
1070 Rybářství     0,00
2212 Silnice 4 032 400,00 3 857 978,07 95,67
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 103 100,00 74 483,80 72,24
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00 498,50 3,30
2223 Bezpečnost silničního provozu 336 100,00 327 350,40 97,40
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7 000,00 6 648,95 94,99
2310 Pitná voda 25 000,00 5 499,00 22,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 580 300,00 1 569 133,50 99,29
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 14 000,00 7 204,00 51,46
3314 Činnosti knihovnické 113 300,00 99 580,95 87,89
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 12 174,00 78,54
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 31 000,00 20 859,00 67,29
3341 Rozhlas a televize 24 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 219 000,00 183 321,90 83,71
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 000 000,00 1 957 140,29 97,86
3421 Využití volného času dětí a mládeže 95 600,00 69 527,45 72,73
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 13 000,00 13 000,00 100,00
3525 Hospice 2 000,00   0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 2 000,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 846 700,00 721 158,90 85,17
3631 Veřejné osvětlení 280 600,00 241 057,16 85,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 238 500,00 213 703,00 89,60
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů     0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 650 000,00 574 240,17 88,34
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů     0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00 49 989,00 71,41
3729 Ostatní nakládání s odpady 31 000,00 30 950,00 99,84
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00   0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 521 100,00 448 885,32 86,14
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 10 000,00 10 000,00 100,00
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 169 300,00 144 374,84 85,28
6112 Zastupitelstva obcí 582 300,00 582 216,00 99,99
6171 Činnost místní správy 961 100,00 839 042,62 87,30
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 10 715,90 71,44
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 37 100,00 24 124,42 65,03
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 559 805,44 559 805,44 100,00
6399 Ostatní finanční operace 231 610,00 231 610,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 37 284,00 37 283,48 100,00
V Ý D A J E   C E L K E M 14 070 199,44 13 007 876,56 92,45

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 824 261,34 760 536,02 41,69
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 495 697,00 -3 495 696,28 100,00
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M -1 671 435,66 -2 735 160,26 163,64

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
    1 671 435,66 2 735 160,26 163,64


V Klenovicích 18. 1. 2016

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek