KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2016

Hospodaření obce Klenovice v roce 2016

Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2016 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 349 300,00 595 877,17 44,16
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21 400,00 20 748,85 96,96
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 147 100,00 66 904,18 45,48
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 370 000,00 644 793,50 47,07
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 194 750,00 194 750,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2 840 600,00 1 305 253,58 45,95
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00 445 115,00 29,67
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 600,00 4 608,00 100,17
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 539 000,00 512 194,00 95,03
1341 Poplatek ze psů 6 500,00 6 285,00 96,69
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00   0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 21 000,00 13 475,74 64,17
1361 Správní poplatky 2 000,00 1 710,00 85,50
1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 288 809,50 72,20
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 113 100,00 56 550,00 50,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 700 000,00 490 000,00 70,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200 000,00   0,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 9 419 350,00 4 647 074,52 49,34
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 32 100,00 5 767,00 17,97
2310 Pitná voda 84 200,00 62 557,00 74,30
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 455 000,00 424 281,00 93,25
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 116 000,00 56 460,00 48,67
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 300,00 9,68
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 500 600,00 3 837 860,00 85,27
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00 7 700,00 70,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45 000,00 27 445,50 60,99
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 226,07 56,52
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   693 824,00 xxx
P Ř Í J M Y   C E L K E M 14 666 950,00 9 763 495,09 66,57

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 20 000,00 10 000,00 50,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00   0,00
1031 Pěstební činnost 40 000,00 18 925,70 47,31
2212 Silnice 5 859 900,00 1 047 825,10 17,88
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 493 000,00 20 964,00 4,25
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00 75,00 0,50
2310 Pitná voda 1 260 000,00   0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 479 600,00 317 783,00 66,26
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 14 000,00 56,00 0,40
3314 Činnosti knihovnické 105 600,00 46 357,00 43,90
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 6 000,00 38,71
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00 2 350,00 16,79
3341 Rozhlas a televize 55 000,00 28 083,00 51,06
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 6 000,00 50,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 101 000,00 20 546,40 20,34
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 220 000,00 83 808,00 38,09
3421 Využití volného času dětí a mládeže 117 000,00 41 709,00 35,65
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 300,00 2 070,00 39,06
3525 Hospice 3 000,00   0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 279,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 227 000,00 56 124,00 24,72
3631 Veřejné osvětlení 227 900,00 90 559,00 39,74
3635 Územní plánování 97 000,00 84 550,00 87,16
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 275 500,00 78 670,00 28,56
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00   0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 487 500,00 265 121,92 54,38
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 20 000,00   0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00 14 019,00 20,03
3729 Ostatní nakládání s odpady 35 000,00 16 525,00 47,21
3741 Ochrana druhů a stanovišť 4 000,00   0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 259 000,00 153 111,00 59,12
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00   0,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 11 000,00 10 000,00 90,91
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 205 000,00 66 509,00 32,44
6112 Zastupitelstva obcí 611 000,00 303 518,00 49,68
6171 Činnost místní správy 1 079 000,00 435 410,80 40,35
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 5 719,80 38,13
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 7 511,00 25,04
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   693 824,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 194 750,00 194 750,00 100,00
V Ý D A J E   C E L K E M 12 823 929,00 4 128 474,72 32,19

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA -1 843 021,00 -5 635 020,37 305,75
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M -1 843 021,00 -5 635 020,37 305,75

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
    1 843 021,00 5 635 020,37 305,75


V Klenovicích 4. 7. 2016

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek