KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2018

Hospodaření obce Klenovice v roce 2018

Plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2018 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 863 000,00 436 976,60 23,46
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 48 300,00 11 246,31 23,28
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 149 000,00 35 077,13 23,54
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 667 200,00 334 022,73 20,03
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 107 540,00 107 540,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 950 500,00 930 580,73 23,56
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00 375 030,00 25,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 544 600,00 414 435,00 76,10
1341 Poplatek ze psů 7 300,00 5 300,00 72,60
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00   0,00
1344 Poplatek ze vstupného 400,00 475,00 118,75
1361 Správní poplatky 3 000,00 270,00 9,00
1381 Daň z hazardních her 35 000,00 11 455,36 32,73
1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 3 630,48 0,91
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 24 500,00 24 500,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 131 300,00 32 825,00 25,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 10 441 640,00 2 723 364,34 26,08
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 37 600,00   0,00
2310 Pitná voda 43 300,00 10 825,00 25,00
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 441 700,00 327 540,00 74,15
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 136 000,00 30 230,00 22,23
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 300,00 9,68
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 800,00 6 800,00 100,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00 1 000,00 7,14
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 000,00 18 913,50 33,77
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 000,00 2 000,00 100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 119,98 24,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   472 473,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM 11 182 840,00 3 593 565,82 32,13
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   472 473,00 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   137 473,00 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   335 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 11 182 840,00 3 121 092,82 27,91

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00 12 000,00 40,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00   0,00
2212 Silnice 3 616 400,00 128 226,75 3,55
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 753 000,00 15 730,50 2,09
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 500,00 75,00 0,48
2223 Bezpečnost silničního provozu 6 600,00 6 540,00 99,09
2310 Pitná voda 580 000,00 11 451,00 1,97
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 459 700,00 127 759,00 27,79
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 20 000,00   0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2 000 000,00   0,00
3314 Činnosti knihovnické 115 600,00 12 190,00 10,54
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 3 000,00 19,35
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 404 700,00 100 490,00 24,83
3341 Rozhlas a televize 30 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 3 000,00 25,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 271 700,00 17 105,59 6,30
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 170 600,00 13 320,00 7,81
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6 000,00 3 000,00 50,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 204 000,00 1 814,00 0,89
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 67 000,00 5 000,00 7,46
3525 Hospice 2 000,00   0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 542,00 5 542,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 180 000,00 51 226,90 28,46
3631 Veřejné osvětlení 431 800,00 44 105,80 10,21
3635 Územní plánování 8 000,00 8 000,00 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 147 500,00 21 028,00 14,26
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 727 500,00 126 604,20 17,40
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 40 000,00 20 175,00 50,44
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 310 000,00   0,00
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00 3 000,00 100,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00 1 000,00 12,50
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 201 100,00 49 233,00 24,48
6112 Zastupitelstva obcí 824 800,00 193 537,00 23,46
6118 Volba prezidenta 24 500,00 12 806,00 52,27
6171 Činnost místní správy 1 224 200,00 226 768,72 18,52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 3 672,80 18,36
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 16 197,00 53,99
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   472 473,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 107 540,00 107 540,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 11 074,00 11 074,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 13 341 856,00 1 861 685,26 13,95
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   472 473,00 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   392 325,00 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   80 148,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 13 341 856,00 1 389 212,26 10,41

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 159 016,00 -1 731 880,56 -80,22
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 2 159 016,00 -1 731 880,56 -80,22

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -2 159 016,00 1 731 880,56 -80,22


V Klenovicích 4. 4. 2018

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek